Kalendarium prac nad obchodami 100-lecia PTG

Wrzesień 2017 r.

11 września 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanego przez Prezydenta RP Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Do uczestnictwa w pracach Komitetu został zaproszony Przewodniczący PTG A. Jackowski.

Maj 2017 r.

Dzięki staraniom W. Kamińskiej rusza akcja „100 zł na 100-lecie PTG”. O szczegółach akcji przeczytać można na stronie https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-zl-na-100-lecie-ptg/.

Kwiecień 2017 r.

7 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii 2018, uszczegóławiające plan obchodów Roku. Dyskusja i ustalenia związane z planem Kongresu Geografii Polskiej (12 kwietnia – dzień integracyjno-naukowy, sesje plenarne organizowane przez KNG PAN, sesje przedmiotowo-problemowe organizowane przez komisje tematyczne PTG we współpracy z innymi stowarzyszeniami geograficznymi i ewentualnie pokrewnymi, 13 kwietnia – dzień jubileuszowy poświęcony rocznicom geografii na UW i PTG, 14 kwietnia – dzień otwarty, w formule popularno-edukacyjnej). Decyzja o konieczności zwrócenia się do całego środowiska geograficznego w celu godnego i efektywnego przeprowadzenia wydarzeń planowanych w Roku 2018, jako szansy na skuteczne podniesienie świadomości społecznej na temat roli i zadań geografii.

Opracowana zostaje książka identyfikacji wizualnej obchodów 100-lecia PTG (W. Kamińska, T. Napierała). Materiały dostępne są do pobrania pod adresem: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/identyfikacja-wizualna-100-lecia-ptg/.

Marzec 2017 r.

23 marca 2017 r. w Warszawie miało miejsce posiedzenie Prezydium ZG PTG poświęcone m.in. sprawom organizacyjno-finansowym związanym z obchodami Roku. Potwierdzenie daty 27 stycznia 2018 r. (dzień przypadający dokładnie w stulecie spotkania założycielskiego PTG przy ul. Szkolnej 10 w Warszawie; budynek nieistniejący) na uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego PTG w Pałacu Staszica (miejsce symboliczne ze względu na siedzibę PTG w początkowym okresie działalności po I wojnie światowej), połączone z planowanym wmurowaniem tablicy upamiętniającej powstanie PTG.

Luty 2017 r.

10 lutego 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii 2018. Omówienie i przyjęcie ramowego planu Kongresu Geografii Polskiej w Warszawie z okazji 100-lecia PTG i Stulecia Geografii na UW (12-14 kwietnia 2018 r., WGiSR UW).

Styczeń 2017 r.

26 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie połączone posiedzenie Prezydiów PTG i KNG PAN oraz Przewodniczącego KKJG, poświęcone kwestiom obchodów Roku Geografii Polskiej w 2018 r. Powołanie Komitetu Sterującego ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii 2018, w którego skład weszli: Przewodniczący PTG i dwa jego Zastępcy (A. Jackowski, W. Kamińska, P. Śleszyński), Przewodniczący KNG PAN i dwaj jego Zastępcy (M. Degórski, R. Dobrowolski, B. Domański), Przewodniczący KKJG (M. Jędrusik).

27 stycznia 2017 r. w Warszawie miało miejsce posiedzenie ZG PTG poświęcone omówieniu planów obchodów w roku 2018. Zgłoszono wstępnie około 40 różnego rodzaju inicjatyw i wydarzeń, głównie o charakterze regionalnym.

Listopad 2016 r.

Złożenie 8 listopada 2016 r. w Kancelarii Sejmu RP wniosku o ustanowienie przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Polskiej Geografii. Wniosek podpisali przedstawiciele czołowych polskich organizacji geograficznych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych.

Październik 2016 r.

Spotkanie przedstawicieli PTG (I. Łęcka, U. Myga-Piątek, P. Śleszyński) z nowym Dziekanem WGiSR UW (M. Jędrusik) w celu zakreślenia ram współpracy dotyczących obchodów 100-lecia PTG i 100-lecia geografii na Uniwersytecie Warszawskim.

Rozpoczyna się akcja „100-lecie PTG w 100 krajach” (K. Czapiewski, W. Szymańska). Szczegóły dostępne są na stronie: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/100-lecie-ptg-w-100-krajach/.

Październik 2016 r.

11 października 2016 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli środowiska geografów (M. Degórski, A. Jackowski, A. Lisowski, P. Śleszyński) u Marszałka Sejmu RP R. Terleckiego.

Czerwiec 2016 r.

W dniach 1-4 czerwca 2016 r. odbył się Polsko-Francuski Kongres Geograficzny w Paryżu (Assises franco-polonaises de Géographie) inaugurujący obchody 100-lecia PTG. Kongresowi towarzyszyły dwie wystawy: w Bibliotece Polskiej w Paryżu „Podróże przez historię” – kartografia polska i francuska dotycząca Polski XVI-XIX w. (komisarze wystawy: Z. Dyrdoń i A. Czarnocka) oraz w Stacji Naukowej PAN w Paryżu „Geografia polska-tradycja i współczesność” oraz współpraca polsko-francuska (kuratorzy wystawy: A. Jackowski i M. Taborska, komisarz: R. Górski). Uroczyste otwarcie obrad i wystaw odbyło się w Ambasadzie RP 1 czerwca 2016 r.

Maj 2016 r.

20 maja 2016 r. na posiedzeniu plenarnym KNG PAN jednogłośnie przyjmuje uchwałę: „W roku 2018 planowane są obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, która to okazja sprzyja integracji całego środowiska geografów polskich, jak też stwarza możliwości podnoszenia świadomości społecznej na temat geografii i jej roli w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Dlatego też, w nawiązaniu do uchwały KNG PAN z 2015 r. dotyczącej ustanowienia «Roku Polskiej Geografii», Komitet wspiera i podejmuje wspólne środowiskowe działania na rzecz uchwalenia także przez Sejm RP roku 2018 «Rokiem Polskiej Geografii»”.

Marzec 2016 r.

Na posiedzeniu plenarnym ZG PTG w dniu 21 marca 2016 r. zapada decyzja o akceptacji działań na rzecz uzyskania Roku Polskiej Geografii w Sejmie.

Styczeń-luty 2016 r.

Powstanie idei uchwalenia przez Sejm RP roku 2018 „Rokiem Polskiej Geografii” i opracowanie wstępnej wersji projektu uchwały (A. Jackowski, P. Śleszyński).

Listopad 2015 r.

30 listopada 2015 r. podjęta zostaje uchwała Komitetu Nauk Geograficznych PAN: „W związku z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz dla upowszechnienia wiedzy geograficznej w Polsce, uznajemy rok 2018 «Rokiem polskiej geografii»”.

Październik 2015 r.

Opracowanie logo i plakatu reklamowego (W. Kamińska) i folderu Jubileuszu (T. Wites).

Od wiosny 2014 r.

Prace nad monografiami historii i dorobku PTG:

  • Słownik biograficzny geografów polskich, red. A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan.
  • Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej, aut. A. Jackowski, E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, J. Liro, wyd. IGiGP UJ.
  • Publikacja zawierająca materiały z Polsko-Francuskiego Kongresu Geograficznego.
  • Monografia dot. historii Oddziałów i Komisji (pod red. M. Sobczyńskiego, wyd. UŁ i PTG).
  • Sylwetki Członków Honorowych PTG.

Wiosna 2014 r.

Zawiązanie się roboczej grupy w łonie Prezydium ZG PTG, przygotowującej działania związane ze 100-leciem PTG. Pierwsza dyskusja na Zarządzie Głównym PTG odbyła się 21 marca 2014 r. W latach 2014-2016 opracowanie, pod kierunkiem A. Jackowskiego, kilku wstępnych projektów dotyczących wizji Jubileuszu oraz kalendarium obchodów. Wykrystalizowanie się idei rocznicy jako szerokiego święta jednoczącego geografów i ruch geograficzny w Polsce.

Wiosna 2013 r.

Pierwsze działania nowego (wybranego na kadencję 2013-2016) Przewodniczącego PTG A. Jackowskiego i ZG PTG związane ze zbliżającymi się obchodami setnej rocznicy powstania Towarzystwa (1918-2018).