Monografie

Okładka monografiiAtlas Wyszehradzki / Visegrad Atlas

Atlas Wyszehradzki / Visegrad Atlas. (2021). Red. Przemysław Śleszyński, Konrad Czapiewski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. ISBN 978-83-958155-0-8.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna i geopolityczna na świecie wskazuje, że w przyszłości tego typu związki regionalnej współpracy mogą mieć znacznie większe znaczenie niż obecnie i być skuteczną alternatywą wobec rozwiązań globalnych. Pod względem geopolitycznym i militarnym wynika to z potrzeby zacieśniania współpracy między krajami bliskimi sobie geograficznie (sąsiedztwa) wobec różnych zagrożeń. Pod względem gospodarczym – z powodu pożądanego skracania łańcuchów dostaw i tworzenia warunków dla samowystarczalności, np. żywnościowej, farmaceutycznej. Zaś pod względem społecznym – z konieczności wzmacniania relacji międzyludzkich, zwłaszcza w regionach sąsiadujących ze sobą. W świetle powyższego wydaje się, że Grupa Wyszehradzka ma wiele zalet, aby warunki te spełnić, tj. stać się obszarem modelowym takiej współpracy.

Okładka monografiiKsięga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018

Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018. (2020). Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne. ISBN 978-83-64089-58-9.

Pragnąc upamiętnić wydarzenia podejmowane w związku z Jubileuszem 100-lecia PTG, Prezydium Zarządu Głównego postanowiło przygotować specjalne wydawnictwo, którego głównym celem była chęć ukazania opinii publicznej osiągnięć Towarzystwa i polskich geografów w tym niezwykłym okresie. Uznano, że powinny one zostać utrwalone choćby dla kolejnych pokoleń geografów. Publikacja została dofinansowana ze środków programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okładka monografiiGeografia polska i geografowie w latach II wojny światowej

Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej. (2019). Red. Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Justyna Liro. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne. ISBN 978-83-64089-50-3.

Jest to pierwsza publikacja prezentująca losy geografii i geografów w latach II wojny światowej w Polsce. Punktem wyjścia rozważań autorów jest analiza stanu geografii polskiej w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Był to konieczny zabieg narracyjny i merytoryczny, bo tylko takie ujęcie pozwoliło ukazać ogrom strat, jakie poniosła w okresie wojny polska geografia. Z rąk okupantów niemieckich zostali zamordowani m. in. dyrektorzy trzech z pięciu istniejących przed wojną uniwersyteckich Instytutów Geograficznych, profesorowie: Jerzy Smoleński (Kraków), Stanisław Pawłowski (Poznań), Stanisław Lencewicz (Warszawa). Sowieci brutalnie zamordowali w Katyniu i w innych miejscach straceń większość kadry oficersko-geograficznej Wojskowego Instytutu Geograficznego z jego komendantem płk. Jerzym Lewakowskim.

Okładka monografiiRola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju. (2018). Red. Antoni Jackowski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne. ISBN 978-83-64089-49-7.

Celem monografii jest ukazanie udziału geografii i geografów w procesie odzyskiwania przez nasz kraj Niepodległości, a także przypomnienie ich osiągnięć badawczych i organizacyjnych w tym zakresie. Najbardziej spektakularne przejawy tej działalności wiązały się m.in. z udziałem geografów i kartografów w pracach nad kształtowaniem granic niepodległego państwa polskiego. Książka została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Okładka monografiiGeografowie polscy: Słownik biograficzny

Geografowie polscy: Słownik biograficzny. (2018). Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne. T. 1-3. ISBN 978-83-64089-33-6.

W monografii zaprezentowano postaci polskich geografów począwszy od Jana Długosza po czasy współczesne. Dzieło to znalazło uznanie w środowisku polskich geografów, a także wśród przedstawicieli innych dziedzin nauki. Zapotrzebowanie na tę pozycję zgłaszają największe biblioteki naukowe na świecie.

Okładka monografiiPolskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności

Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. (2018). Red. Marek Sobczyński. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Polskie Towarzystwo Geograficzne. T. 1-3. ISBN 978-83-63418-00-7, 978-83-63418-04-5, 978-83-63418-08-3.

Jest to pierwsza, źródłowa monografia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.