100 wsi na 100-lecie PTG

Chata na wsi - obraz dla tematu 100 Wsi na 100 lecie PTG W związku z obchodami 100-lecia PTG, Komisja Obszarów Wiejskich pragnie również uczcić ten ważny dla nas Jubileusz w szczególny i zarazem wyjątkowy sposób. Chcielibyśmy bowiem zaproponować, aby jednym z wydarzeń honorującym tę rocznicę, stała się Akcja „100 wsi na 100-lecie PTG”.

Opracowanie „100 wsi na 100-lecie PTG”

Jako podsumowanie akcji „100 wsi na 100-lecie PTG” powstała praca zbiorowa o identycznym tytule, pod redakcją Marcina Wójcika, Pameli Jeziorskiej-Biel i Konrada Czapiewskiego. Opracowanie można pobrać klikając w poniższy link.

Wójcik M., Jeziorska-Biel P., Czapiewski K. (red.), 2018, 100 wsi na 100-lecie PTG, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, ISBN 978-83-62089-40-6.

Idea akcji „100 wsi na 100-lecie PTG”

Pomysł akcji narodził się spontanicznie, choć oczywiście nie bez wpływu na jej tytuł miały inne działania jubileuszowe, w tym „100-lecie PTG w 100 krajach”. Oprócz tego, że zajmujemy się naukowo problemami rozwoju wsi i obszarów wiejskich, to każdy z nas ma w sercu i pamięci takie „miejsca” – wsie, które budzą jego zainteresowanie, przyciągają uwagę, są z różnych względów bliskie, ważne, ulubione, do których powraca się czy to realnie, czy w wyobrażeniach. Są to często wsie rodzinne, miejsca zamieszkania, ale również miejscowości będące po prostu przedmiotem pracy terenowej.

Nie trudno jest więc się domyślić, iż celem akcji „100 wsi na 100-lecie PTG” jest zebranie jak największej (ideałem jest „setka”) liczby opisów takich wyjątkowych wsi, które mogłyby stanowić skład zaproponowanej akcji. Mamy nadzieję, że taki pomysł uczczenia Jubileuszu działalności PTG spotka się z Państwa aprobatą i życzliwością.

Jak wziąć udział w akcji „100 wsi na 100-lecie PTG”?

Chętnych do wzięcia udziału w akcji, prosimy o przygotowanie opisu wsi, – tej (tych), która została przez Państwa wybrana i zaproponowana, a następnie wraz z fotografiami odesłanie na adres: 100wsiptg@gmail.com w terminie do końca października 2017 r.

Opis wsi powinien zawierać następujące elementy:

  • Imię i nazwisko autora
  • Nazwa wsi – zgodna z oficjalnym wykazem miejscowości;
  • Województwo, powiat, gmina, mezoregion wg J. Kondrackiego;
  • Wprowadzenie – we wprowadzeniu proponuje się zawarcie podstawowych informacji np. o specyfice przyrodniczej; genetyczno-historycznej (np. geneza wsi, dziedzictwo kulturowe), morfologicznej (np. typ układu przestrzennego); funkcjonalno-instytucjonalnej (np. specyfika funkcjonalna, instytucje życia społecznego i gospodarczego); społecznej (np. struktura demograficzna i społeczna); oraz innych istotnych elementach. Ostateczny zakres wprowadzenia (zaprezentowanie ogólnej specyfiki wsi) zależy od autora;
  • Opis motywów wyboru wsi – uzasadnienie, dlaczego właśnie ta wieś jest szczególna / ważna / bliska autorowi;
  • Dołączenie 2-3 współczesnych fotografii, które ilustrują charakter geograficzny oraz motywy wyboru wsi przez autora – prosimy o podpis fotografii (co one przedstawiają), a także wskazanie ich autora. Jeżeli autorem jest osoba trzecia, prosimy o uzyskanie zgody na wykorzystanie fotografii do celów związanych z akcją.

oraz poniższe oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie zdjęć i tekstu:

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 666, art. 81 ust. 1) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich fotografii i tekstu do celów akcji „100 wsi na 100-lecie PTG”. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem fotografii i tekstu w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (https://ptgeo.org.pl) oraz w innych środkach przekazu do celów związanych z akcją „100 wsi na 100-lecie PTG”. Powyższa zgoda nie jest równoznaczna ze zbyciem praw autorskich, ani praw osób trzecich i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie przekazane fotografie są moją własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami.

Tekst w całości nie powinien przekraczać 3 stron (Times New Roman, 11 p., interlinia 1,15, marginesy standardowe). Fotografie powinny być w formacie jpg (450 dpi). Jeden autor może zaproponować wybór i zarazem opis maksymalnie trzech wsi.