Geografowie wobec wojny polsko bolszewickiej. W stulecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020

Odzyskana przez Polskę po 123 latach rozbiorów niepodległość od pierwszych dni podlegała stałym zagrożeniom Już w dniu 1 listopada 1918 r. działania zbrojne podjęli Ukraińcy, pragnąc odebrać Polsce Lwów i Galicję Wschodnią. Jednym z najważniejszych wydarzeń tej kampanii była bohaterska obrona Lwowa. W tej walce szczególnie zasłużyli się młodzi ochotnicy - Orlęta Lwowskie. Obrona zakończyła się sukcesem, w dniu 22 listopada 1918 r. Lwów został uwolniony. Miasto było jednak nadal okrążone przez wojska ukraińskie, które wycofały się dopiero 14 maja 1919 roku. Ciężkie walki toczono wtedy również ...
Więcej

Chaos przestrzenny w Polsce. Uwarunkowania i koszty

Jednym z największych współczesnych problemów Polski jest kryzys gospodarki i planowania przestrzennego. Tymczasem wadliwe procesy urbanizacyjne i narastający chaos przestrzenny, generują olbrzymie straty społeczne i gospodarcze. Od wielu lat są one przedmiotem krytyki, która nasiliła się zwłaszcza po 2000 roku, kiedy widoczne stały się szkodliwe efekty braku polityki przestrzennej państwa, w tym wadliwego prawa, które jest jednym z najważniejszych źródeł kryzysu. Stąd też coraz większe zainteresowania świata naukowo-eksperckiego problemami chaosu (ładu) przestrzennego. Kiedy było już naoczni...
Więcej

Koronawirus kontra hotelarze: Wpływ epidemii na wyniki sektora hotelarskiego w polskich miastach

Koronawirus dla zdecydowanej większości z nas oznaczał ograniczenie rozmaitych swobód, np. przemieszczania się, możliwości spotkań, czy też korzystania z różnorodnych usług. Wprowadzenie przez władze i przyjęcie przez ludzi tychże ograniczeń przyniosło zróżnicowane, najczęściej negatywne skutki dla wielu sektorów gospodarczych. Jedną z branż, która skutki te odczuła niezwykle dotkliwie jest sektor hotelarski będący przedmiotem naszych rozważań. Hotele zorientowane są przecież na obsługę gości przebywających poza swoim domem, tworzą dla swoich gości tymczasowy dom. Zatem, wdrożenie postulatu #...
Więcej

Geografia koronawirusa w Polsce

Pandemia koronawirusa, która rozlała się na świecie wiosną 2020 r., niewątpliwie ma swoje bardzo istotne uwarunkowania związane z przedmiotem badań geografii. Cechą szczególną każdej choroby zakaźnej jest bowiem jej rozprzestrzenianie się, czyli tzw. transmisja lokalna. Ponieważ koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, rozwój pandemii jest ściśle związany z modelami kontaktów społecznych. Te zaś zależą zwłaszcza od środowiska przyrodniczego (np. klimatu, orografii, hydrografii), struktury osadniczej i zagęszczenia ludności, poziomu rozwoju społecznego (higiena, świa...
Więcej

Czy mapy internetowe mogą być przydatne w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym?

Czy mapy internetowe mogą być przydatne w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym? Z pozoru odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista i twierdząca. Nowoczesna mapa internetowa jest atrakcyjna wizualnie i pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo, daje ona możliwość zbierania danych przestrzennych np. w postaci geokwestionariusza - użytkownicy przeistaczają się z biernych konsumentów treści w jej producentów. Jest to cecha ważna w planowaniu opartym na partycypacji społecznej. Geokwestionariusze są stosowane np. w Poznaniu (http://geoplan.amu.edu.pl/) i Warszawie (http...
Więcej

Konwolucyjne sieci neuronowe na potrzeby detekcji odłogów

Uzbrójmy komputer w wiedzę geografa! Nauczmy maszynę pewnego wycinka kompetencji profesjonalnego badacza, aby wsparła nas ona w rozwiązaniu nietrywialnego problemu badawczego. Mowa nie tylko o zapamiętaniu pewnych informacji, ale również o wyciąganiu z nich wniosków oraz pozyskiwaniu doświadczenia z każdą kolejną próbą interpretacji danych. Uczenie maszynowe (machine learning) pozwala spojrzeć na problem badawczy z innej perspektywy. Oferuje możliwość wyszukiwania skomplikowanych wzorców, które pozostają nieuchwytne dla tradycyjnych metod statystycznych. Dodatkowo, raz wyuczony model maszynow...
Więcej

Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK – Opinia PTG

W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK (dalej SSL, https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl) zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych i nowych odcinków dróg, Polskie Towarzystwo Geograficzne – największa organizacja polskich geografów, skupiająca naukowców, nauczycieli oraz sympatyków tej dyscypliny naukowej i wiedzy powszechnej – zgłasza poniższe uwagi. Z wielkim uznaniem przyjmujemy ambitną ideę programu przebudowy polskiego systemu transportowego, wciąż zapóźnionego w stosunku do istniejących standardów w krajach do...
Więcej

Fundusze europejskie a przekształcenia przestrzenne Polski

Często spotykamy się z informacjami, że poszczególne samorządy, przedsiębiorstwa, czy instytucje, lepiej lub gorzej radzą sobie z pozyskaniem pomocowych środków europejskich. Badaniem dysproporcji przestrzennych w pozyskiwaniu wspominanych środków zajmowało się dotąd wielu naukowców czy analityków. Temat, jako niezwykle medialny, stał się również przedmiotem dyskusji dziennikarzy i polityków. Sprawność w pozyskiwaniu środków europejskich przez administrację lokalną czy regionalną może być wykorzystana jako karta przetargowa w wyborach samorządowych. Mało kto jednak podejmuje kwestię oceny efe...
Więcej