Czasopismo Geograficzne

O Czasopiśmie

Czasopismo Geograficzne jest periodykiem wydawanym od 1923 r. Jego Wydawcą jest jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce – Polskie Towarzystwo Geograficzne. Od marca 2021 roku siedzibą Redakcji Czasopisma jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czasopismo Geograficzne jest recenzowanym, interdyscyplinarnym periodykiem naukowym o otwartym dostępie ukazującym się obecnie jako kwartalnik. Publikowane są w nim opracowania z dyscyplin:

  • geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;
  • nauk o Ziemi i środowisku.

Redakcja przyjmuje także prace naukowe z zakresu: architektury i urbanistyki, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, jeśli odpowiadają one linii tematycznej czasopisma i uwzględniają aspekt przestrzenny. Szczególnie pożądane są oryginalne opracowania o charakterze teoretycznym lub koncepcyjnym oraz prace empiryczne i eksperymentalne. Muszą się one jednak wyróżniać głębokim osadzeniem w literaturze przedmiotu. Wąskie, przyczynkowe studia lokalne, oparte na standardowej metodyce i będące głównie prezentacją danych podstawowych, nie odpowiadają aktualnej linii programowej periodyku i nie będą kwalifikowane do druku, nawet jeśli są poprawne merytorycznie.

Osobne kategorie publikacji stanowią:

  • kronika, komunikaty, sprawozdania związane z działalnością PTG;
  • listy, dyskusje, recenzje, polemiki.

Artykuły w Czasopiśmie Geograficznym publikowane są po polsku, ale akceptowane są również prace napisane w języku angielskim.

Decyzją Zarządu PTG od 2022 r. publikacja artykułu naukowego w Czasopiśmie Geograficznym jest odpłatna. Opłata pobierana jest tylko od tych artykułów, które spełniają wymogi formalne, przejdą pozytywnie wstępną weryfikację, oraz otrzymają akceptację recenzentów i Rady Redakcyjnej.

Czasopismo jest wydawane w formie zwartej, drukowanej oraz wirtualnej (on-line). Zeszyty Czasopisma Geograficznego są archiwizowane w 15 bibliotekach w Polsce, w tym w Bibliotece Narodowej. Jednocześnie opublikowane opracowania są archiwizowane i udostępniane na stronie internetowej Czasopisma Geograficznego zgodnie z licencją Creative Commons.