Zasady Etyki Publikacyjnej

Kodeks postępowania etycznego

Naukowa Rada Wydawnicza i Rada Redakcyjna Wydawnictwa Naukowego PTG (WN PTG) dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w Wydawnictwie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor, recenzent pracy naukowej i wydawca są zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.

Poniższe zasady opracowano na podstawie Elsevier oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Core practices (Kluczowe praktyki). Stosując poniższe zasady w zakresie etyki publikacyjnej, redakcja korzysta z diagramów przygotowanych przez COPE Comittee on Publication Ethics.

Obowiązki Redakcji

Decyzja o publikacji – Naukowa Rada Wydawnicza ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w WN PTG. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki wydawnictwa.

Zasada fair play – Opracowania są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla WN PTG, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie.

Poufność – Redakcja WN PTG zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez wydawnictwo.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów – Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji WN PTG bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach – Redakcja WN PTG podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

Obowiązki recenzentów

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych – Recenzent wspiera Redaktora Naczelnego WN PTG w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji.

Rzetelność – Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii.

Terminowość – Recenzent wyraża zgodę na recenzowanie prac w czasie określonym przez Redaktora Naczelnego WN PTG.

Poufność – Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.

Standardy obiektywności – Recenzje powinny być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Wyrażanie obraźliwych czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem niewłaściwym.

Potwierdzenie źródła – Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do Redaktora Naczelnego WN PTG.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów – Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania Redaktora Naczelnego WN PTG o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej pracy).

Obowiązki autorów

Dostęp i przechowywanie danych – Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Oryginalność i plagiat – Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje – Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tego samego opracowania w więcej niż jednym wydawnictwie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne.

Potwierdzenie źródeł – Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Autorstwo pracy – Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstaniu, realizacji i interpretacji pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów – Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach – Autor powinien niezwłocznie powiadomić Redaktora Naczelnego WN PTG, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z Redaktorem Naczelnym WN PTG i Redakcją WN PTG powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

Ghostwriting i Guest authorship

Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej nazywanym „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja WN PTG wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za tekst ponosi autor zgłaszający publikację do druku. Redakcja zobowiązuje autorów także do informowania o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure„).

Redakcja WN PTG oświadcza, iż wszelkie wykryte naruszenia zasad etyki obowiązujących w nauce będzie demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

W przypadku przypuszczalnego lub domniemanego naruszenia zasad etycznych, redakcja wydawnictwa będzie postępować zgodnie z zasadami zawartymi w diagramach COPE, a także może zasięgnąć rady na forum COPE. Jeśli zostanie zdiagnozowane jednoznaczne naruszenie zasad postępowania etycznego, redakcja podejmie kroki w celu poprawy manuskryptu, które mogą zakończyć się zarówno korektą tekstu, jak i wycofaniem.