Odpłatność

  1. Prezydium Zarządu Głównego PTG, w porozumieniu z Redaktorem Czasopisma Geograficznego, na mocy Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 2020-2024/011 z dnia 26 kwietnia 2022 r. przyjmuje regulamin opłat za publikację w Czasopiśmie Geograficznym.
  2. Opłata za publikację w Czasopiśmie Geograficznym dotyczy wyłącznie recenzowanych artykułów zaakceptowanych do publikacji, a więc po korektach autorskich wynikających z recenzji i uwag redaktorskich.
  3. Za wniesienie opłaty za publikację recenzowanego artykułu w Czasopiśmie Geograficznym odpowiedzialny jest autor. W przypadku recenzowanych artykułów wieloautorskich, opłata rozdzielana jest między autorów po uzgodnieniu z Redaktorem Naczelnym.
  4. Wysokość opłat za publikację recenzowanego artykułu zależna jest od liczby standardowych stron artykułu zaakceptowanego do publikacji, po korektach autorskich wynikających z recenzji i uwag redaktorskich, jak również od członkostwa autorów w Polskim Towarzystwie Geograficznym i ustalana każdorazowo na podstawie następującego algorytmu:
Liczba standardowych stron recenzowanego artykułu Wysokość opłaty netto w złotych dla członków honorowych PTG Wysokość opłaty netto w złotych dla członków PTG, którzy opłacili składkę członkowską w roku zgłoszenia artykułu Wysokość opłaty netto w złotych dla autorów spoza PTG
Do 20 0 700 900
Od 21 do 25 0 875 1075
Od 26 do 30 0 1 050 1 250
Dodatkowo, za każde następne rozpoczęte 5 stron 175 175 175
Dodatkowo, za każdą stronę z użyciem koloru 25 25 25
  1. Za standardową stronę recenzowanego artykułu przyjmuje się dokument tekstowy pisany na stronie formatu A4, czcionką Times New Roman 12 pkt., interlinią 1,5, o marginesach 2,5 cm. Standardowa strona recenzowanego artykułu obejmuje: tytuł artykułu, dane autorów, właściwy tekst artykułu, ryciny i tabele wraz z podpisami, przypisy oraz spis literatury.
  2. W przypadku recenzowanych artykułów wieloautorskich, wysokość opłat naliczana jest na podstawie najkorzystniejszego dla autorów statusu połowy lub większości autorów.
  3. Opłaty naliczane są w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek VAT.