Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

W roku 2014 decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego reaktywowana została Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności. Jest ona komisją problemową PTG powołaną w 1986 r. dla realizacji statutowych zadań Towarzystwa. Działalność jest realizowana przez członków-przedstawicieli ośrodków geograficznych w Polsce, których profil działalności pokrywa się z zakresem przedmiotowym Komisji, a w miarę potrzeb również reprezentantów innych dyscyplin naukowych.

Komisja działa w celu integracji środowisk naukowych, wspierania współpracy przedmiotowej i instytucjonalnej, inicjowania i prowadzenia wielostronnych badań naukowych oraz upowszechniania i promocji ich wyników, upamiętniania historii i dorobku badań osadniczo-ludnościowych, a także zajmowania stanowisk w istotnych sprawach dla rozwoju geografii osadnictwa i ludności w Polsce. Cele Komisji są realizowane w szczególności poprzez działania własne, jak też merytoryczne wsparcie konferencji, seminariów, wydawnictw i innych form aktywności z zakresu geografii osadnictwa i ludności oraz pokrewnych dyscyplin, w tym inicjowanie tego typu przedsięwzięć, również o charakterze interdyscyplinarnym oraz działalność opiniotwórczą.

W grudniu 2014 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie reaktywowanej Komisji, na którym m.in. przyjęto strukturę organizacyjną oraz dyskutowano o celach i planach działalności merytorycznej. Otwarte posiedzenie podczas XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście w Łodzi w dniu 23 kwietnia 2015 r. ma za zadanie m.in. przedstawić te plany, poddać je publicznej dyskusji oraz zachęcić do współpracy.