Czasopismo Geograficzne

Zasady

Etyka wydawnicza

Czasopismo Geograficzne kieruje się zasadami etycznymi opracowanymi na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), https://publicationethics.org/. Można je również pobrać tutaj.

Manuskrypty przesyłane do naszego pisma powinny być oryginalne i niepublikowane wcześniej. Zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi jako autorów należy wymienić tylko te osoby, które przyczyniły się do powstania artykułu. Przypisywanie sobie autorstwa cudzych tekstów, a także powoływanie się na nie i cytowanie ich fragmentów bez podawania źródeł jest niedozwolone. Prosimy autorów o informacje o źródłach finansowania publikacji.

Obowiązki redakcji

 • Redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko nadużyciom w publikacjach.
 • Rada Redakcyjna jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji jest podejmowana na podstawie jego wartości naukowej, oryginalności, przejrzystości i zgodności z zakresem czasopisma.
 • Redaktor i członkowie Rady Redakcyjnej zapewniają, że wszystkie materiały przesłane do czasopisma pozostaną poufne podczas recenzowania. Nie mogą ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi i wydawcą.
 • Przesłane manuskrypty są oceniane pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo czy ideologię polityczną.
 • Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane przez redaktorów we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.
 • Redakcja czasopisma wycofuje publikację, jeślima wyraźne dowody, że: ustalenia są niewiarygodne, albo dokonane w wyniku niewłaściwego postępowania badawczego (np. sfabrykowanie danych), albo uczciwego błędu (np. błędne obliczenia lub błąd eksperymentalny), albo ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego cytowania, pozwolenia lub uzasadnienia, albo stanowi plagiat.

Dla autorów

 • Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. W artykule należy dokładnie przedstawić dane bazowe. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym powtórzenie obliczeń/eksperymentu. Fałszowanie wyników i składanie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie rękopisu lub opublikowanego artykułu.
 • Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne dzieło, a jeśli wykorzystali pracę i/lub słowa innych osób, należy je cytować. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.
 • Przesyłanie tego samego rękopisu do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.
 • Pierwszy/główny autor powinien upewnić się, że w artykule zostali uwzględnieni wszyscy właściwi współautorzy i że wszyscy współautorzy zapoznali się z ostateczną wersją artykułu i zaakceptowali ją oraz wyrazili zgodę na jej przesłanie do publikacji.
 • Gdy autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej własnej opublikowanej pracy jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia artykułu.
 • Redaktorzy informują, że wszelkie działania związane z nierzetelnością naukową, zwłaszcza z „ghostwritingiem” i „guestauthorship” zostaną ujawnione i udokumentowane. W przypadku podejrzenia wystąpienia takich sytuacji, zostaną podjęte działania zgodnie z regulaminem przygotowanym przez COPE.
 • Nadesłanie artykułu do publikacji w Czasopiśmie Geograficznym jest równoznaczne z akceptacją przez wszystkich Autorów zasad etycznych obowiązujących w czasopiśmie. W przypadku złamania zasad etycznych uruchomione zostaną działania zgodne ze standardami COPE. Zasady te opisane są w pliku: zasady etyczne COPE oraz na stronie https://publicationethics.org/

Dla recenzentów

 • Nasze czasopismo stosuje procedurę podwójnie ślepej recenzji (double-blind review), co oznacza, że autor i recenzent nie znają swoich tożsamości. Wszyscy recenzenci są ekspertami w dziedzinie, której dotyczy oceniany artykuł.
 • Recenzje mają pomóc redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszaniu ich rękopisu.
 • Każdy wybrany recenzent, który czuje się niekompetentny do oceny badań przedstawionych w pracy lub wie, że ich terminowa recenzja będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora.
 • Cały manuskrypt otrzymany do recenzji należy traktować jako dokument poufny. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.
 • Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Oceniający powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów.
 • Recenzenci mogą wskazać opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładanie się rozważanego manuskryptu i jakiegokolwiek innego opublikowanego artykułu należy zgłosić redaktorowi.
 • Recenzenci nie powinni oceniać prac, co do których autorów mają konflikt interesów. Poprzez konflikt interesów rozumie się: relację osobistą (pokrewieństwo, relację prawną lub konfliktową); podległość służbową; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.