Dla autorów

Zgłoszenie tekstu

Teksty prosimy składać wysyłając maila z plikiem na adres: czasopismo@ptgeo.org.pl Kopię korespondencji prosimy przesłać na adres Redaktora naczelnego: cezary@amu.edu.pl

Załączony plik musi być zgodny z wytycznymi redakcyjnymi. Przed przesłaniem tekstu sugerujemy dogłębne zapoznanie się z formularzem recenzji.

Po wstępnej kwalifikacji przez Radę Redakcyjną artykuł jest przesyłany do recenzentów lub zwracany do autora korespondencyjnego.

Procedura recenzji

Procedura recenzowania wszystkich artykułów zgłoszonych do opublikowania w Czasopiśmie Geograficznym jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z 2011 r.

Przebieg i zasady sporządzania recenzji:

 1. Autor (autorzy) pracy wysłanej do opublikowania w Czasopiśmie Geograficznym winien (powinni) zadbać, by w przesłanych plikach nie znajdywały się informacje zdradzające jego (ich) tożsamość;
 2. Po wpłynięciu pracy do Redakcji Czasopisma Geograficznego następuje wstępny etap akceptacji, w którym Rada Redakcyjna ocenia zgodność nadesłanej pracy z profilem naukowym czasopisma oraz spełnianie podstawowych wymogów formalnych pracy w odniesieniu do wymogów czasopisma. Po stwierdzeniu zgodności praca kierowana jest do recenzji;
 3. Recenzenci nie są członkami Rady Redakcyjnej Czasopisma Geograficznego. Kryterium ich doboru stanowią wyłącznie ich kompetencje w zakresie dotyczącym tematyki artykułu;
 4. Do oceny każdej pracy powołuje się dwóch niezależnych recenzentów przy czym ani recenzenci, ani autorzy nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja). Lista współpracujących recenzentów publikowana jest corocznie na stronie internetowej czasopisma;
 5. Recenzja sporządzana jest wyłącznie w formie pisemnej w oparciu o formularz składający się z trzech części. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma. Recenzent jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania jakie zmiany w recenzowanej pracy mają charakter obligatoryjny, a jakie opcjonalny;
 6. Dopuszcza się formułowanie przez recenzenta uwag natury ogólnej lub szczegółowej w edytowalnym tekście pracy w trybie recenzji i „śledź zmiany”. W takim przypadku w formularzu recenzji recenzent jest zobowiązany do zamieszczenia odniesienia do tekstu z poprawkami, a także do zadbania by w pliku z poprawkami nie występowały elementy, które mogą zdradzić tożsamość recenzenta;
 7. W sytuacji gdy opinie recenzentów są rozbieżne co do możliwości opublikowania artykułu, Redakcja może skierować opracowanie do trzeciego recenzenta;
 8. W sytuacji gdy opinie recenzentów są pozytywne, ale wymagane są niewielkie poprawki autorskie lub znaczne poprawki autorskie, ewentualnie przebudowa, a recenzenci nie wnioskują o ponowne recenzje, o kwalifikacji pracy do druku decyduje Rada Redakcyjna na wniosek Redaktora prowadzącego;
 9. Zarówno recenzent jak też autor artykułu są zobowiązani do starannego, rzetelnego
  i terminowego wykonania swoich zadań – recenzent przygotowania recenzji, a autor artykułu ustosunkowania się do przedstawionych mu recenzji w formie pisemnej;
 10. Podczas procedowania artykułu oraz po zakończeniu procedury recenzji autora, redaktora i recenzenta obowiązują zasady etyki wydawniczej;
 11. Termin wykonania recenzji wynosi 4 tygodnie, dokonania zmian i poprawek przez autora – 2 tygodnie.