Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki realizuje cele zapisane w statucie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem teledetekcji i geoinformatyki:

  • Działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii;
  • Integracja środowiska geografów;
  • Podnoszenie społecznego prestiżu geografii i wykorzystania wiedzy geograficznej;
  • Upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej i obiektywnej wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju i świata;
  • Krzewienie zastosowań geografii w życiu społeczno-gospodarczym i ochronie środowiska, w tym szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku przyrodniczym oraz rozwoju regionalnym i lokalnym;
  • Pielęgnowanie i upowszechnianie geografii w tradycji narodowej i regionalnej, świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturowej oraz wychowaniu patriotycznym;
  • Podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków Towarzystwa oraz promocji zatrudnienia geografów;
  • Wspieranie osiągnięć naukowych, praktycznych i dydaktycznych członków Towarzystwa, w tym w zakresie innowacyjności oraz działalności wspomagającej zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych.