Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu 2021

Rok 2021 obchodzimy jako Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu (International Year of Caves and Karst - IYCK). Hasło tego Międzynarodowego Roku: "Odkrywać, rozumieć i chronić" wyraża jego główny cel – uświadomienie światowej społeczności, w tym decydentów, naukowców, osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, edukację i ochronę środowiska, jak ważnym zasobem i jednocześnie dziedzictwem przyrodniczym są obszary krasowe i jaskinie. Uroczysta inauguracja Roku odbyła się 26 stycznia. Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu - Organizacja wydarzeń w Polsce i na świecie Międzynarodowy Rok Jaski...
Więcej

Prof. Eugeniusz Romer – 150. rocznica urodzin

Eugeniusz Mikołaj Romer urodził się 3 lutego 1871 r. we Lwowie. Dzisiaj obchodzimy 150. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich geografów, twórcy nowoczesnej kartografii polskiej, geopolityka, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Eugeniusz Romer był najwybitniejszym geografem i kartografem swoich czasów. Był profesorem honorowym uniwersytetów we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, a także czynnym i honorowym członkiem instytucji naukowych i stowarzyszeń polskich oraz największych zagranicznych towarzystw geo...
Więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne Prezydium ZG PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim Członkom Wspólnoty Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej bliskości. Trwająca pandemia oznaczała dla zdecydowanej większości z nas konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości, zarówno osobistej, jak i zawodowej. Jako cywilizacja XXI wieku uczymy się pokory, powszechniej resp...
Więcej

Monografia geograficzna „Turze Pole. 600 lat działalności człowieka”

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia "Turze Pole. 600 lat działalności człowieka" pod redakcją Łukasza Fiedenia. Wieś Turze Pola istnieje od ok. 1420 r. To właśnie jubileusz 600-lecia tej wyjątkowej wsi skłonił zespół 15 autorów związanych z w Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do podjęcia prac nad przygotowaniem monografii geograficznej. W monografii środowisko geograficzne wsi potraktowano jako interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działaln...
Więcej

Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym

"Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym. Od teorii i idei dydaktycznych do praktyki szkolnej" to tytuł najnowszej monografii autorstwa dydaktyków geografii: Joanny Angiel, Adama Hibszera i Elżbiety Szkurłat. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Bogucki. Publikacja została sfinansowana przez: Wydział Geogrfaii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dostępna jest nieodpłatnie na stronie Komisji Edukacji Geograficznej PTG: http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploa...
Więcej

Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się monografia "Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski". Monografia ta jest pokłosiem wystawy i konferencji, które miały miejsce w Sejmie RP w marcu 2018 r. (16-26 marca - wystawa oraz 19 marca - konferencja). Wspomniane wydarzenia zorganizowane zostały z okazji Jubileuszu 100-lecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018 przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Muzeum UJ. Wystawa i konferencja zosta...
Więcej

Honorowe Dyplomy Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

W dniach 22 i 23 października 2020 r. odbyła się zdalnie konferencja – XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście w Łodzi, organizowana przez Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Konferencja pierwotnie planowana była na kwiecień. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zdecydowano o przełożeniu jej na październik. Niestety, rosnąca liczba przypadków zachorowania na koronawirusa i wprowadzane w związku z tym restrykcje dotyczące spotkań ponownie nie pozwoliły zorganizować konferencji w tradycyjnej formul...
Więcej

Podsumowanie kadencji 2012-2016 i 2016-2020: Przemówienie Honorowego Przewodniczącego PTG, Prof. Antoniego Jackowskiego

Członkowie i Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, Pozwalam sobie skierować do Państwa kilka słów skreślonych w dniu, kiedy skończyłem pełnić zaszczytną funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Chciałbym bowiem bardzo gorąco podziękować Wam wszystkim i każdemu z osobna za naszą ośmioletnią współpracę, która pozwoliła przywrócić Towarzystwu należne mu miejsce w świadomości społeczeństwa polskiego i międzynarodowego środowiska geografów. Moje szczególne podziękowania kieruję do członków Zarządu Głównego o...
Więcej

Wizja PTG w kadencji 2020-2024. Przemówienie nowo wybranej Przewodniczącej, Kol. Urszuli Mygi-Piątek

Wielce Szanowny Honorowy Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy Pragnę serdecznie podziękować za honor i zaszczyt oraz za zaufanie jakim mnie obdarzono wybierając na funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Szczególne ciepłe słowa podziękowania kieruję do Honorowego Przewodniczącego – Profesora Antoniego Jackowskiego - Prezesa PTG - podczas dwóch minionych kadencji. Dziękuję wybitnym Profesorom geografii i długoletnim Członkom PTG za udzielone poparcie. Bardzo dziękuję za wzorową współpracę całemu Prezydium ubiegłej kadencji, która przełożyła się na godną oprawę...
Więcej

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W sobotę 10 października 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, na którym wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Walne Zgromadzenie Delegatów PTG poprzedzone było zebraniem ustępującego Zarządu Głównego PTG. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, spotkanie odbyło się w formie hybrydowej: w aplikacji Zoom (przy czym głosowania odbywały się korespondencyjnie) oraz tradycyjnie, w Warszawie przy ul. Twardej 51/55, w siedzibie Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN. Nowe władze PTG Decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów, w kadencji 2020-2024 fun...
Więcej