Geografowie wobec wojny polsko bolszewickiej. W stulecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020

Odzyskana przez Polskę po 123 latach rozbiorów niepodległość od pierwszych dni podlegała stałym zagrożeniom Już w dniu 1 listopada 1918 r. działania zbrojne podjęli Ukraińcy, pragnąc odebrać Polsce Lwów i Galicję Wschodnią. Jednym z najważniejszych wydarzeń tej kampanii była bohaterska obrona Lwowa. W tej walce szczególnie zasłużyli się młodzi ochotnicy - Orlęta Lwowskie. Obrona zakończyła się sukcesem, w dniu 22 listopada 1918 r. Lwów został uwolniony. Miasto było jednak nadal okrążone przez wojska ukraińskie, które wycofały się dopiero 14 maja 1919 roku. Ciężkie walki toczono wtedy również ...
Więcej

Chaos przestrzenny w Polsce. Uwarunkowania i koszty

Jednym z największych współczesnych problemów Polski jest kryzys gospodarki i planowania przestrzennego. Tymczasem wadliwe procesy urbanizacyjne i narastający chaos przestrzenny, generują olbrzymie straty społeczne i gospodarcze. Od wielu lat są one przedmiotem krytyki, która nasiliła się zwłaszcza po 2000 roku, kiedy widoczne stały się szkodliwe efekty braku polityki przestrzennej państwa, w tym wadliwego prawa, które jest jednym z najważniejszych źródeł kryzysu. Stąd też coraz większe zainteresowania świata naukowo-eksperckiego problemami chaosu (ładu) przestrzennego. Kiedy było już naoczni...
Więcej

Profesor Radosław Dobrowolski Rektorem UMCS w Lublinie

Z wielką radością przekazujemy, że 26 czerwca 2020 r. geograf, prof. Radosław Dobrowolski został wybrany przez Kolegium Elektorów społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowisko Rektora na kadencję 2020-2024. Kadencja nowo wybranego Rektora UMCS rozpocznie się 1 września br. Z tej okazji, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni Jackowski i Sekretarz dr hab. Tomasz Wites, wystosowali w imieniu całej Wspólnoty PTG list gratulacyjny. Autorzy listu podkreślili, że wybór prof. Radosława Dobrowolskiego na stanowiska Rektora Uniwer...
Więcej

Zmarł Profesor Bronisław Kortus

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2020 roku zmarł w Krakowie w wieku 93 lat ś.p. Prof. Bronisław Kortus - nestor polskiej geografii, wybitny geograf społeczno-ekonomiczny, współtwórca krakowskiej szkoły geografii przemysłu, Dyrektor Instytutu Geografii UJ w trudnych latach 1981-1991. Prof. Bronisław Kortus był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wyróżniony został również Złotą Odznaką PTG i Medalem Pamiątkowym 100-lecia Towarzystwa. Pełnił funkcje Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PTG (1990-1993), Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTG ...
Więcej

Góry Fańskie: Pasterstwo i gospodarka wodna a krajobraz – Relacja z badań terenowych K. Pukowiec-Kurdy, M. Sobali i O. Rahmonova

Góry Fańskie w północno-zachodnim Tadżykistanie to obszar badań terenowych zrealizowanych na przełomie czerwca i lipca 2019 r. przez pracowników Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego: dr Katarzynę Pukowiec-Kurdę, dr. Michała Sobalę, pod opieką merytoryczną prof. dr. hab. Oimahmada Rahmonova. Góry Fańskie są wyjątkowym i unikatowym pasmem górskim położonym na styku dwóch ogromnych masywów górskich: Zerawszańskiego oraz Hissarskiego w systemie łańcucha Pamiro-Ałajskiego. O wyjątkowości tego łańcucha górskiego świadczą przede wszystkim szmaragdowe jeziora polodowcowe, zaśnieżone i zlo...
Więcej

Atlas krajów wyszehradzkich

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Geograficzne rozpoczęło prace nad monografią-atlasem "Geograficzne uwarunkowania i czynniki rozwoju krajów wyszehradzkich". Główną przesłanką monografii-atlasu jest fakt, że pomimo już prawie trzydziestu lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej (najpierw Trójkąta Wyszehradzkiego) nie powstało kompleksowe i wyczerpujące opracowanie dotyczące różnorodnych podstaw i wyzwań rozwojowych tego obszaru geograficznego. Aktualna sytuacja epidemiologiczna i geopolityczna na świecie wskazuje, że w przyszłości tego typu związki regionalnej współpracy mogą mieć z...
Więcej

Zdzisław Simche: Wspomnienie

Szanowni Państwo, W tych dniach mija 80 rocznica pierwszego transportu Polaków - więźniów politycznych, jaki Niemcy wysłali z Tarnowa do budowanego przez nich obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wśród więźniów, z numerem obozowym 452, znajdował się wybitny geograf młodego pokolenia - Zdzisław Simche. Urodzony 28 marca 1905 roku w Tarnowie studia geograficzne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 1932 r., wykonując pod kierunkiem profesora Jerzego Smoleńskiego rozprawę pt. Tarnów i jego okolica. Przez pewien czas pracował w Instytucie Geograficznym UJ (1924-1928), pot...
Więcej

Wyniki zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego PTG w kadencji 2020-2024

Komisja Wyborcza Polskiego Towarzystwa Geograficznego - w składzie: kol. Łukasz Musiaka (Przewodniczący, O/Łódzki), kol. Wiesława Gierańczyk (O/Toruński), kol Mariusz Miedziński (O/Słupski), oraz kol. Tomasz Rachwał z (O/Krakowski) - informuje, że 1 czerwca 2020 r. upłynął termin zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego PTG w kadencji 2020-2024. Komisja Wyborcza PTG informuje, że napłynęła jedna kandydatura - prof. Urszuli Mygi-Piątek z Oddziału Katowickiego. Kandydatura została zgłoszona w sposób poprawny formalnie i będzie procedowana na Walnym Zebraniu Delegatów 10 października b.r. w War...
Więcej

Koronawirus kontra hotelarze: Wpływ epidemii na wyniki sektora hotelarskiego w polskich miastach

Koronawirus dla zdecydowanej większości z nas oznaczał ograniczenie rozmaitych swobód, np. przemieszczania się, możliwości spotkań, czy też korzystania z różnorodnych usług. Wprowadzenie przez władze i przyjęcie przez ludzi tychże ograniczeń przyniosło zróżnicowane, najczęściej negatywne skutki dla wielu sektorów gospodarczych. Jedną z branż, która skutki te odczuła niezwykle dotkliwie jest sektor hotelarski będący przedmiotem naszych rozważań. Hotele zorientowane są przecież na obsługę gości przebywających poza swoim domem, tworzą dla swoich gości tymczasowy dom. Zatem, wdrożenie postulatu #...
Więcej

Geografia koronawirusa w Polsce

Pandemia koronawirusa, która rozlała się na świecie wiosną 2020 r., niewątpliwie ma swoje bardzo istotne uwarunkowania związane z przedmiotem badań geografii. Cechą szczególną każdej choroby zakaźnej jest bowiem jej rozprzestrzenianie się, czyli tzw. transmisja lokalna. Ponieważ koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, rozwój pandemii jest ściśle związany z modelami kontaktów społecznych. Te zaś zależą zwłaszcza od środowiska przyrodniczego (np. klimatu, orografii, hydrografii), struktury osadniczej i zagęszczenia ludności, poziomu rozwoju społecznego (higiena, świa...
Więcej