Konkurs prac magisterskich

Celem Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii jest podnoszenie poziomu prac magisterskich oraz promowanie młodych, utalentowanych geografów. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Prace oceniane są pod kątem: wartości merytorycznej, umiejętności ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków, umiejętności stosowania metod badawczych, ewentualnej aplikacyjności podjętych badań, poprawności językowej oraz jakości opracowań tabelarycznych, graficznych i kartograficznych.

Regulamin Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w roku poprzedzającym rok konkursu i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace.

Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • umiejętność stosowania metod badawczych,
 • ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
 • poprawność językowa,
 • strona ilustracyjna.

Prace należy przesyłać w formie, która stanowiła podstawę do przyznania tytułu magistra (wersja papierowa i elektroniczna). Prace powinny być przekazane wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu). W piśmie tym powinny być podane następujące informacje:

 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra geografii,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz adres opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.

Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej, przygotowane na egzamin magisterski.

Wyniki XXXV Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2019)

 • I Nagroda: Magdalena Drążczyk, praca Rzeźba, budowa geologiczna i kształtowanie się moren czołowych okolic Sławoszewa na Równinie Kutnowskiej, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
 • II Nagroda: Adam Perz, praca Zastosowanie kopuł archimedejskich w analizie odpływów maksymalnych w zlewni Warty, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM
 • III Nagroda ex aequo: Monika Grodecka, praca Percepcja map w lokalizacyjnych i nawigacyjnych serwisach mapowych, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr inż. Dorota Borowicz-Mićka
 • III Nagroda ex aequo: Katarzyna Stachniak, praca Procesy hydrologiczne i hydrogeologiczne na przedpolu lodowca Werenskioldbreen – modelowanie odpływu gruntowego w programie FEFLOW, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekunowie prof. dr hab. Jacek Jania, dr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ)

Wyniki XXXIV Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2018)

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda: Katarzyna Kowalik, praca Zmiany ukształtowania powierzchni i pokrycia terenu związane z eksploatacją węgla kamiennego na przykładzie obszaru górniczego „Jastrzębie I” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Jacek Kozak
 • III Nagroda: Aleksandra Kolanek, praca Mikroskalowe preferencje siedliskowe gniewosza plamistego na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Wapienia „Górażdże”, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr
 • Wyróżnienie: Zuzanna Mrowińska, praca Uwarunkowania abiotyczne szaty roślinnej międzyrzecza Bzury i Łagiewniczanki, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr Elżbieta Papińska
 • Wyróżnienie: Artur Surowiecki, praca Meteorologiczne i synoptyczne uwarunkowana silnych burz w Polsce (2010-2016), Zakład Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun dr Katarzyna Grabowska

Wyniki XXXIII Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2017)

 • I Nagroda: Anna Majewska, praca Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ
 • II Nagroda: Karolina Warzocha, praca Ocena zróżnicowania opadów atmosferycznych w Polsce w świetle różnych źródeł danych i metod spacjalizacji, Zakład Klimatologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
 • III Nagroda: Sebastian Kendzierski, praca Porównanie sprawdzalności modeli numerycznych w prognozach krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, Zakład Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM
 • Wyróżnienie: Anna Zielonka, praca Aktywność procesu odpadania ze ścian skalnych w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, Zakład Geomorfologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Wyniki XXXII Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2016)

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda ex aequo: Anna Traczyk, praca Zmiany przestrzenno-organizacyjne sadownictwa w powiecie grójeckim na początku XXI wieku, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ
 • II Nagroda ex aequo: Ewa Grabska, praca Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr Katarzyna Ostapowicz
 • III Nagroda: Katarzyna Kajukało, praca Ameby skorupkowe (Amebozoa, Cercozoa) i węgle drzewne jako wskaźniki zmian hydrologicznych i pożarów na obszarze Gór Izerskich w ciągu ostatnich 800 latach, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Mariusz Lamentowicz, prof. UAM
 • Wyróżnienie: Katarzyna Łuszczyńska, praca Ocena aktywności różnych części osuwiska na górze Skałka na podstawie badań dendrochronologicznych (Moravskoslezské Beskydy), Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Ireneusz Malik

Wyniki XXXI Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2015)

 • I Nagroda: Marek Mróz, praca Przestrzenne i funkcjonalne zróżnicowanie dworców kolejowych w konurbacji katowickiej, Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun dr hab. Franciszek Kłosowski
 • II Nagroda: Weronika Dragan, praca Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Jerzy Runge
 • III Nagroda: Małgorzata Frydrych, praca Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko, Zakład Dynamiki Środowiska i Bioklimatologii, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
 • Wyróżnienie: Małgorzata Mikołajczyk, praca Wpływ tematyzacji wsi na rozwój lokalny na wybranych przykładach w Polsce, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Bolesław Domański

Wyniki XXX Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2014)

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda ex aequo: Karol Wiktor Kowalczyk, praca Regionalne linie kolejowe w kontekście strategii rozwoju transportu kolejowego w Polsce, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun prof. dr hab. Jerzy Bański
 • II Nagroda ex aequo: Krzysztof Pleskot, praca Cechy litologiczne wału lodowo-morenowego lodowca Ebba (Spitsbergen środkowy, Svalbard), Zakład Badań Kriosfery, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM
 • III Nagroda: Daniel Celiński-Mysław, praca Studium występowania zjawiska derecho w Polsce, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Dorota Matuszko
 • Wyróżnienie: Filip Duszyński, praca Wpływ zanieczyszczenia powietrza w rejonie wałbrzyskim na szerokość przyrostów rocznych świerka pospolitego, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr Piotr Owczarek
 • Wyróżnienie: Monika Gromadzka, praca Reżim hydrochemiczny cieków i źródeł w zlewni Potoku Bystrej w Tatrach Zachodnich, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Mirosław Żelazny
 • Wyróżnienie: Tymoteusz Filip Karcz, praca Wpływ ruchów masowych na rozwój rzeźby w rejonie Kamienia w Magurskim Parku Narodowym, Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Wyniki XXIX Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2013)

 • I Nagroda: Marcin Sobiech, praca Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu w rejonie Górzna, Zakład Geologii i Hydrogeologii, Instytut Geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Nauk o Ziemi), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, opiekun prof. dr hab. Wojciech Wysota
 • II Nagroda: Dominik Paprotny, praca Analiza zagrożenia powodziowego w dolinie dolnej Regi i rejonie Jeziora Resko Przymorskie z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego, Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk
 • III Nagroda: Michał Bobrowski, praca Detekcja warunków ograniczonej widzialności z wykorzystaniem danych naziemnych i satelitarnych na obszarze Polski, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
 • Wyróżnienie: Ewelina Biniek, praca Kobiety w wyborach samorządowych 2006 i 2010 – analiza przestrzenna, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun dr hab. Tomasz Komornicki, prof. UMCS
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG: Michał Bobrowski, praca Detekcja warunków ograniczonej widzialności z wykorzystaniem danych naziemnych i satelitarnych na obszarze Polski, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Wyniki XXVIII Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2012)

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda: Michał Laska, praca Metamorfoza pokrywy śnieżnej w okresie ablacji na lodowcu Hansa (Spitsbergen), Katedra Geomorfologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Jacek Jania
 • III Nagroda: Sławomir Mleczko, praca Wyznaczanie potencjalnych terenów narciarskich na obszarze Beskidu Sądeckiego za pomocą GIS, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Jacek Kozak
 • Wyróżnienie: Paweł Milewski, praca Lokalne zróżnicowanie warunków bioklimatycznych Ziemi Kłodzkiej, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii Fizycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk

Wyniki XXVII Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2011)

 • I Nagroda: Natalia Janczak, praca Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich oraz jej skutki w krajobrazie, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Krystyna German
 • II Nagroda: Agata Warchalska, praca Podatność wielkich osiedli mieszkaniowych na procesy degradacji społecznej i krajobrazowej: Próba oceny na przykładzie wybranych osiedli katowickich, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Bolesław Domański
 • III Nagroda ex aequo: Łukasz Ireneusz Laskowski, praca Identyfikacja centrum miejskiego w zespole osadniczym Kędzierzyn-Koźle, Zakład Geografii Miast, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ
 • III Nagroda ex aequo: Barbara Hejłasz, praca Modelowanie oddziaływań przestrzennych na przykładzie szkół muzycznych w Warszawie, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun dr Marek Pieniążek
 • Wyróżnienie: Mariusz Rafał Zieliński, praca Osobliwości pola średnich miesięcznych temperatur ekstremalnych w Europie, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. UŁ
 • Wyróżnienie: Mgr Tomasz Spórna, praca Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Jerzy Runge

Wyniki XXVI Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2010)

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda: Ewa Lubera, praca Charakterystyka porównawcza wybranych form skałkowych w Dolinie Chochołowskiej (Tatry Zachodnie), Zakład Geomorfologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
 • III Nagroda ex aequo: Kacper Jancewicz, praca Atlas Ziemi Kłodzkiej dla turystyki rowerowej, Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr inż. Dorota Borowicz
 • III Nagroda ex aequo: Jerzy Królikowski, praca Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych, Katedra Kartografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun dr inż. Andrzej Macioch
 • Wyróżnienie: Barbara Ścisłowicz, praca Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do oceny współczesnych zmian pokrycia terenu w Polsce, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Jacek Kozak

Wyniki XXV Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2009)

 • I Nagroda: Michał Plaza, praca Hierarchia ośrodków piłkarskich w Polsce w ujęciu dynamicznym i lokalnym w aspekcie czynników lokalizacji, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Bolesław Domański
 • II Nagroda: Monika Skurczyńska, praca Zastosowanie informacji satelitarnej do oceny wielkości zachmurzenia w Polsce, Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun dr hab. Zbigniew Ustrnul, prof. UJ
 • III Nagroda: nie przyznano
 • Wyróżnienie: Monika Białobrzeska, praca Termiczne uwarunkowania uprawy winorośli w południowo-zachodniej Polsce, Zakład Klimatologii i Meteorologii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr Mariusz Szymanowski
 • Wyróżnienie: Alicja Pradela, praca Zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej i pierwszego poziomu wód podziemnych na skutek eksploatacji rud cynku i ołowiu w bytomsko-tarnogórskim rejonie złożowym w XIX i XX wieku, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun dr hab. Stanisław Czaja, prof. UŚ
 • Wyróżnienie: Monika Przyżycka, praca Percepcja przestrzeni Warszawy przez młodzież szkół katolickich, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun prof. dr hab. Krystyna Rembowska
 • Wyróżnienie: Karol Tylmann, praca Cechy sedymentacyjne, procesy depozycji i stratygrafia osadów plejstoceńskich w stanowisku Rożental koło Lubawy, Zakład Geologii i Hydrogeologii, Instytut Geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, opiekun dr hab. Wojciech Wysota, prof. UMK