Konkurs prac magisterskich

Prace na jubileuszowy XL Konkurs należy nadsyłać w dniach od 13 lutego do 11 marca 2024 r.


Celem Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii jest podnoszenie poziomu prac magisterskich oraz promowanie młodych, utalentowanych geografów i ich osiągnięć. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Konkursu przekazuje zainteresowanym uczelniom za pomocą poczty elektronicznej szczegółowe informacje dotyczące procedury nadsyłania prac.

Pełny tekst Regulaminu Komisji Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (obowiązuje od 1 lutego 2024 r.).

Główne zasady Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w roku poprzedzającym rok konkursu i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace. Wszystkie prace konkursowe są recenzowane przez specjalistów z odpowiednich dyscyplin z zakresu geografii (nauki o Ziemi, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) lub nauk pokrewnych.

Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • dobór właściwych metod badawczych i umiejętność ich stosowania,
 • znajomość literatury oraz umiejętność jej poprawnego cytowania,
 • poprawność materiału i lustracyjnego, zwłaszcza kartograficznego,
 • poprawność językowa i staranność edytorska,
 • przydatność pracy do zastosowań w praktyce (kryterium nieobowiązkowe).

Prace wraz z wyszczególnionymi poniżej materiałami uzupełniającymi należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w sposób określony każdorazowo w ogłoszeniu o Konkursie. Wersja elektroniczna pracy musi być wierną i kompletną kopią pracy, która stanowiła podstawę przyznania tytułu magistra geografii i została zarchiwizowana w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) danej uczelni. Każda praca powinna być przekazana wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu), w którym należy umieścić następujące informacje:

 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra,
 • imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.

Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej.

Jeśli praca powstała w ramach zbiorowego projektu badawczego, to należy w piśmie przewodnim precyzyjnie określić udział autora w projekcie, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania materiału empirycznego, jego opracowania oraz osiągniętych wyników badawczych.

Sąd Konkursowy decyduje o liczbie przyznanych nagród i wyróżnień (w tym pozycji ex aequo), przy czym ma także prawo nie przyznać określonej nagrody. Komisja Konkursu w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego PTG ustala formę i wartość przyznanych nagród rzeczowych. Decyzję o możliwości przyznania i wysokości nagród finansowych podejmuje Prezydium Zarządu Głównego PTG.

XXXIX Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2023) – Wyniki

 • I Nagroda: Mateusz Rajczyk, praca Zlodowacenie Tatr Wierchowych podczas maksimum ostatniego zlodowacenia, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geomorfologii, opiekun dr Piotr Kłapyta (UJ)
 • II Nagroda: Iga Ajdacka, praca Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, opiekun dr inż. Izabela Karsznia (UW)
 • III Nagroda: Michał Fedorczyk, praca Wpływ kompozycji i konfiguracji krajobrazu zlewni na stężenia związków azotu w dopływach Bugu i Narwi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Geoekologii, opiekunowie dr Alina Gerlée (UW) oraz dr Maksym Łaszewski (UW)
 • Wyróżnienie: nie przyznano

Za wsparcie naszego Konkursu i ufundowanie laureatom nagród rzeczowych dziękujemy: Zarządowi Głównemu PTG, Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz firmie Podróże Specjalistyczne „Sklep Podróżnika” Przemysław Chlebicki.

          

XXXVIII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2022) – Wyniki

 • I Nagroda: Maciej Bryndza, praca Rzeźba glacjalna masywu Borżawy (Karpaty Wschodnie, Ukraina) w świetle badań geomorfologicznych i sedymentologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geomorfologii, opiekun dr Piotr Kłapyta (UJ)
 • II Nagroda: Łukasz Paterak, praca Interaktywna mapa tras rowerowych w Górach Sowich, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, opiekun dr Jacek Ślopek (UWr)
 • III Nagroda: Piotr Król, praca Analiza i wizualizacja kartograficzna miąższości płaszcza osadowego na obszarze Utopia Planitia na Marsie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych, opiekunowie dr Izabela Gołębiowska (UW), dr Anna Łosiak (ING PAN)
 • Wyróżnienie: nie przyznano

Za wsparcie naszego Konkursu i ufundowanie laureatom nagród rzeczowych dziękujemy: Zarządowi Głównemu PTG, Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz firmie Podróże Specjalistyczne „Sklep Podróżnika” Przemysław Chlebicki.

          

XXXVII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2021) – Wyniki

 • I Nagroda: Aneta Kaczmarek, praca Zmiany potencjalnych obszarów uprawy winorośli w Europie w latach 1981-2018 z zastosowaniem Géoviticulture MCC System i bazy danych E-OBS, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr
 • II Nagroda: nie przyznano
 • III Nagroda ex aequo: Zuzanna Lipińska, praca Obieg wody na torfowisku Żarnowska, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, opiekun dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG
 • III Nagroda ex aequo: Robert Migas-Mazur, praca Analiza przebiegu gradacji kornika drukarza w Tatrach na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2, Zakład Geoinformatyki, Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekunowie dr Marlena Kycko (UW), dr inż. Tomasz Zwijacz-Kozica (TPN)
 • Wyróżnienie: Michał Grzyb, praca Wpływ efektywnych mikroorganizmów EM™ na zmiany jakości gleby na przykładzie stanowiska Pukinin na Wysoczyźnie Rawskiej, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr Wojciech Tołoczko

Za wsparcie naszego Konkursu i ufundowanie laureatom nagród rzeczowych dziękujemy: Zarządowi Głównemu PTG, Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz firmie Podróże Specjalistyczne „Sklep Podróżnika” Przemysław Chlebicki.

          

XXXVI Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2020) – Wyniki

 • I Nagroda ex aequo: Tomasz Grzyb, praca Dziedzictwo kulturowe prawosławia jako element atrakcyjności krajobrazu pogranicza, Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun dr hab. Sylwia Kulczyk
 • I Nagroda ex aequo: Zofia Jabs, praca Uwarunkowania i kierunki przekształceń dawnych pól ornych po wysiedleniach lat 40. XX wieku w Beskidach, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekunowie dr Alina Gerlée, dr Andrzej Affek (PAN)
 • II Nagroda: nie przyznano
 • III Nagroda: Paulina Mareczka, praca Charakterystyka warstw powierzchniowych na wybranych skalnych materiałach budowlanych na Zamku Królewskim na Wawelu, Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
 • Wyróżnienie: Magdalena Ożgo, praca Częstość i intensywność występowania posuch atmosferycznych w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny (2000-2014), Zakład Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun prof. dr hab. Bogusław Kaszewski

XXXV Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2019) – Wyniki

 • I Nagroda: Magdalena Drążczyk, praca Rzeźba, budowa geologiczna i kształtowanie się moren czołowych okolic Sławoszewa na Równinie Kutnowskiej, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
 • II Nagroda: Adam Perz, praca Zastosowanie kopuł archimedejskich w analizie odpływów maksymalnych w zlewni Warty, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM
 • III Nagroda ex aequo: Monika Grodecka, praca Percepcja map w lokalizacyjnych i nawigacyjnych serwisach mapowych, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr inż. Dorota Borowicz-Mićka
 • III Nagroda ex aequo: Katarzyna Stachniak, praca Procesy hydrologiczne i hydrogeologiczne na przedpolu lodowca Werenskioldbreen – modelowanie odpływu gruntowego w programie FEFLOW, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekunowie prof. dr hab. Jacek Jania, dr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ)

XXXIV Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2018) – Wyniki

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda: Katarzyna Kowalik, praca Zmiany ukształtowania powierzchni i pokrycia terenu związane z eksploatacją węgla kamiennego na przykładzie obszaru górniczego „Jastrzębie I” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Jacek Kozak
 • III Nagroda: Aleksandra Kolanek, praca Mikroskalowe preferencje siedliskowe gniewosza plamistego na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Wapienia „Górażdże”, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr
 • Wyróżnienie: Zuzanna Mrowińska, praca Uwarunkowania abiotyczne szaty roślinnej międzyrzecza Bzury i Łagiewniczanki, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr Elżbieta Papińska
 • Wyróżnienie: Artur Surowiecki, praca Meteorologiczne i synoptyczne uwarunkowana silnych burz w Polsce (2010-2016), Zakład Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun dr Katarzyna Grabowska

XXXIII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2017) – Wyniki

 • I Nagroda: Anna Majewska, praca Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ
 • II Nagroda: Karolina Warzocha, praca Ocena zróżnicowania opadów atmosferycznych w Polsce w świetle różnych źródeł danych i metod spacjalizacji, Zakład Klimatologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
 • III Nagroda: Sebastian Kendzierski, praca Porównanie sprawdzalności modeli numerycznych w prognozach krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, Zakład Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM
 • Wyróżnienie: Anna Zielonka, praca Aktywność procesu odpadania ze ścian skalnych w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, Zakład Geomorfologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

XXXII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2016) – Wyniki

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda ex aequo: Anna Traczyk, praca Zmiany przestrzenno-organizacyjne sadownictwa w powiecie grójeckim na początku XXI wieku, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ
 • II Nagroda ex aequo: Ewa Grabska, praca Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr Katarzyna Ostapowicz
 • III Nagroda: Katarzyna Kajukało, praca Ameby skorupkowe (Amebozoa, Cercozoa) i węgle drzewne jako wskaźniki zmian hydrologicznych i pożarów na obszarze Gór Izerskich w ciągu ostatnich 800 latach, Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Mariusz Lamentowicz, prof. UAM
 • Wyróżnienie: Katarzyna Łuszczyńska, praca Ocena aktywności różnych części osuwiska na górze Skałka na podstawie badań dendrochronologicznych (Moravskoslezské Beskydy), Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Ireneusz Malik

XXXI Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2015) – Wyniki

 • I Nagroda: Marek Mróz, praca Przestrzenne i funkcjonalne zróżnicowanie dworców kolejowych w konurbacji katowickiej, Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun dr hab. Franciszek Kłosowski
 • II Nagroda: Weronika Dragan, praca Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Jerzy Runge
 • III Nagroda: Małgorzata Frydrych, praca Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko, Zakład Dynamiki Środowiska i Bioklimatologii, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
 • Wyróżnienie: Małgorzata Mikołajczyk, praca Wpływ tematyzacji wsi na rozwój lokalny na wybranych przykładach w Polsce, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Bolesław Domański

XXX Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2014) – Wyniki

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda ex aequo: Karol Wiktor Kowalczyk, praca Regionalne linie kolejowe w kontekście strategii rozwoju transportu kolejowego w Polsce, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun prof. dr hab. Jerzy Bański
 • II Nagroda ex aequo: Krzysztof Pleskot, praca Cechy litologiczne wału lodowo-morenowego lodowca Ebba (Spitsbergen środkowy, Svalbard), Zakład Badań Kriosfery, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekun dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM
 • III Nagroda: Daniel Celiński-Mysław, praca Studium występowania zjawiska derecho w Polsce, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Dorota Matuszko
 • Wyróżnienie: Filip Duszyński, praca Wpływ zanieczyszczenia powietrza w rejonie wałbrzyskim na szerokość przyrostów rocznych świerka pospolitego, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr Piotr Owczarek
 • Wyróżnienie: Monika Gromadzka, praca Reżim hydrochemiczny cieków i źródeł w zlewni Potoku Bystrej w Tatrach Zachodnich, Zakład Hydrologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Mirosław Żelazny
 • Wyróżnienie: Tymoteusz Filip Karcz, praca Wpływ ruchów masowych na rozwój rzeźby w rejonie Kamienia w Magurskim Parku Narodowym, Zakład Geomorfologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

XXIX Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2013) – Wyniki

 • I Nagroda: Marcin Sobiech, praca Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu w rejonie Górzna, Zakład Geologii i Hydrogeologii, Instytut Geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Nauk o Ziemi), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, opiekun prof. dr hab. Wojciech Wysota
 • II Nagroda: Dominik Paprotny, praca Analiza zagrożenia powodziowego w dolinie dolnej Regi i rejonie Jeziora Resko Przymorskie z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego, Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk
 • III Nagroda: Michał Bobrowski, praca Detekcja warunków ograniczonej widzialności z wykorzystaniem danych naziemnych i satelitarnych na obszarze Polski, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
 • Wyróżnienie: Ewelina Biniek, praca Kobiety w wyborach samorządowych 2006 i 2010 – analiza przestrzenna, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun dr hab. Tomasz Komornicki, prof. UMCS
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG: Michał Bobrowski, praca Detekcja warunków ograniczonej widzialności z wykorzystaniem danych naziemnych i satelitarnych na obszarze Polski, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

XXVIII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2012) – Wyniki

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda: Michał Laska, praca Metamorfoza pokrywy śnieżnej w okresie ablacji na lodowcu Hansa (Spitsbergen), Katedra Geomorfologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Jacek Jania
 • III Nagroda: Sławomir Mleczko, praca Wyznaczanie potencjalnych terenów narciarskich na obszarze Beskidu Sądeckiego za pomocą GIS, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Jacek Kozak
 • Wyróżnienie: Paweł Milewski, praca Lokalne zróżnicowanie warunków bioklimatycznych Ziemi Kłodzkiej, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii Fizycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk

XXVII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2011) – Wyniki

 • I Nagroda: Natalia Janczak, praca Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich oraz jej skutki w krajobrazie, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Krystyna German
 • II Nagroda: Agata Warchalska, praca Podatność wielkich osiedli mieszkaniowych na procesy degradacji społecznej i krajobrazowej: Próba oceny na przykładzie wybranych osiedli katowickich, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Bolesław Domański
 • III Nagroda ex aequo: Łukasz Ireneusz Laskowski, praca Identyfikacja centrum miejskiego w zespole osadniczym Kędzierzyn-Koźle, Zakład Geografii Miast, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ
 • III Nagroda ex aequo: Barbara Hejłasz, praca Modelowanie oddziaływań przestrzennych na przykładzie szkół muzycznych w Warszawie, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun dr Marek Pieniążek
 • Wyróżnienie: Mariusz Rafał Zieliński, praca Osobliwości pola średnich miesięcznych temperatur ekstremalnych w Europie, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun dr hab. Krzysztof Fortuniak, prof. UŁ
 • Wyróżnienie: Mgr Tomasz Spórna, praca Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun prof. dr hab. Jerzy Runge

XXVI Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2010) – Wyniki

 • I Nagroda: nie przyznano
 • II Nagroda: Ewa Lubera, praca Charakterystyka porównawcza wybranych form skałkowych w Dolinie Chochołowskiej (Tatry Zachodnie), Zakład Geomorfologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
 • III Nagroda ex aequo: Kacper Jancewicz, praca Atlas Ziemi Kłodzkiej dla turystyki rowerowej, Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr inż. Dorota Borowicz
 • III Nagroda ex aequo: Jerzy Królikowski, praca Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych, Katedra Kartografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun dr inż. Andrzej Macioch
 • Wyróżnienie: Barbara Ścisłowicz, praca Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do oceny współczesnych zmian pokrycia terenu w Polsce, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun dr hab. Jacek Kozak

XXV Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii (2009) – Wyniki

 • I Nagroda: Michał Plaza, praca Hierarchia ośrodków piłkarskich w Polsce w ujęciu dynamicznym i lokalnym w aspekcie czynników lokalizacji, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, opiekun prof. dr hab. Bolesław Domański
 • II Nagroda: Monika Skurczyńska, praca Zastosowanie informacji satelitarnej do oceny wielkości zachmurzenia w Polsce, Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun dr hab. Zbigniew Ustrnul, prof. UJ
 • III Nagroda: nie przyznano
 • Wyróżnienie: Monika Białobrzeska, praca Termiczne uwarunkowania uprawy winorośli w południowo-zachodniej Polsce, Zakład Klimatologii i Meteorologii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, opiekun dr Mariusz Szymanowski
 • Wyróżnienie: Alicja Pradela, praca Zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej i pierwszego poziomu wód podziemnych na skutek eksploatacji rud cynku i ołowiu w bytomsko-tarnogórskim rejonie złożowym w XIX i XX wieku, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych, Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun dr hab. Stanisław Czaja, prof. UŚ
 • Wyróżnienie: Monika Przyżycka, praca Percepcja przestrzeni Warszawy przez młodzież szkół katolickich, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, opiekun prof. dr hab. Krystyna Rembowska
 • Wyróżnienie: Karol Tylmann, praca Cechy sedymentacyjne, procesy depozycji i stratygrafia osadów plejstoceńskich w stanowisku Rożental koło Lubawy, Zakład Geologii i Hydrogeologii, Instytut Geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, opiekun dr hab. Wojciech Wysota, prof. UMK