Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Dla recenzentów

Zasady recenzowania artykułów

  1. Od roku 2014 czyli od numeru 23 obowiązuje zasada „double-blind review process” czyli autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza rady redakcyjnej.
  3. W przypadku tekstów zagranicznych autorów, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
  4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
  6. Formularz recenzji jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://ptgeo.org.pl/pkkk/dla-recenzentow/
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów, którzy oceniali nadesłane prace w danym roku (w numerze, który kończy dany rok).

Formularz recenzji

Pobierz formularz recenzji