Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (PKKK) są czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2002 r. Zgodnie z ewaluacją czasopism 2019 r. treści artykułów zamieszczonych w czasopiśmie reprezentują przede wszystkim geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz nauki o kulturze i religii.

ISSN: 1896-1460 (wersja drukowana)
e-ISSN: 2391-5293 (wersja elektroniczna)
Częstotliwość: półrocznik (2 numery w roku)
Wersja podstawowa czasopisma: online
Nadsyłanie artykułów e-mail: krajobraz.kulturowy@us.edu.pl
Język publikacji: dwuszpaltowo, polski/angielski
Nr rejestru sądowego: PR 20 541


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPrace Komisji Krajobrazu Kulturowego – rozszerzenie zasięgu międzynarodowego czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czasopismo jest punktowane na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 40 punktów.


Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego – Idea

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego są czasopismem interdyscyplinarnym – międzydziedzinowym, ze względu na wieloaspektowy przedmiot badań – krajobraz kulturowy. Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do geografów, ekologów krajobrazu i architektów krajobrazu. Podstawowym wyróżnikiem i warunkiem koniecznym publikowanych tekstów jest przestrzenne ujęcie analizowanych zjawisk i procesów. Autorzy tekstów PKKK akceptują zakres definicyjny krajobrazu według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – jako obszaru, postrzeganego przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich.

Analizy krajobrazu można prowadzić w ujęciu typologicznym lub regionalnym.

Bardzo mile widziane są teksty metodyczne i teoretyczno-metodologiczne. Z uwagi na dwujęzyczność czasopisma i możliwość międzynarodowego upowszechnienia dorobku Autorów pierwszeństwo publikacji mają prace z udziałem autorów zagranicznych.

Publikowane w czasopiśmie teksty powinny odnosić się do poniższych cech charakteryzujących krajobraz jako:

  • wycinek przestrzeni, który można przedstawić na mapie lub w postaci modelu (2D i 3D);
  • fizjonomii terenu, którą można przedstawić na rysunku, fotografii lub w postaci wizualizacji 3D;
  • dynamiczny system, o sposobie funkcjonowania zależnym od zestawu jego części składowych, powiązań między nimi i rodzaju dominujących procesów;
  • układ ewolucyjny, podlegającego, transformacji i metamorfozie o czytelnej i możliwej do odtworzenia historii, na podstawie analizy nawarstwień kulturowych (tzw. stratygrafia i biografia krajobrazu) a także na podstawie analizy zmiennych w czasie czynników krajobrazotwórczych (m.in. uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne, klimatyczno-hydrologiczne, botaniczno-glebowe, historyczno-kulturowe, w tym religijne, społeczno-ekonomiczne, polityczne, administracyjno-prawnych, biopsychiczne i demograficzne, technologiczne itp.)

Publikowane teksty powinny odnosić się do krajobrazu jako przedmiotu badań w następujących aspektach:

  • krajobraz jako zestaw obiektów fizycznych (agregacja podsystemów abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych), o określonej treści (tj. składzie fizycznym, chemicznymi biologicznym) i formie (rzeźbie i teksturze, a w przypadku elementów, antropogenicznych – także o określonej kompozycji);
  • krajobraz jako system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych, społecznych, ekonomicznych, i innych) integrujących obiekty fizyczne:
  • krajobraz jako zbiór bodźców, oddziałujących na różne zmysły odbiorcy, w tym szczególnie zestaw widoków i panoram o określonych wartościach estetycznych;
  • krajobraz jako zbiór wartości (potencjałów) przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych, duchowych, historycznych, fizjonomicznych, estetycznych, symbolicznych i innych;
  • system świadczący rzeczywiste i potencjalne usługi (świadczenia) dla różnych grup użytkowników.

Redakcja gwarantuje stosunkowo szybki proces publikacji artykułu (czas oczekiwania na publikację zakwalifikowanych tekstów wynosi 2-4 miesięcy).Bazy indeksujące


Licencja

Wersja elektroniczna czasopisma (e-ISSN: 2391-5293) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.