Dla Recenzentów

Dobre praktyki recenzenckie

Jednym z podstawowych założeń utrzymania wysokiego poziomu naukowego wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe PTG (WN PTG) książek jest procedura ich recenzowania zgodnie z poniższymi zasadami.

Dobór i wyznaczanie recenzentów

Proces recenzyjny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej przyjętymi przez Redakcję WN PTG, które zakładają konieczność co najmniej 2 recenzji wydawniczych na zasadzie „double-blind„.

Wykluczony jest konflikt interesów miedzy recenzentem i autorem. Za konflikt interesów uznaje się m.in. zachodzące między recenzentem a autorem:

 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja powinna zostać sporządzona w formularzu recenzji w języku, w którym został napisany manuskrypt.

Do pobrania:

Zalecenia dla recenzenta

 1. Recenzent, na podstawie przedstawionych informacji o autorze i tekście pracy (manuskryptu), podejmuje decyzję o recenzowaniu pracy, uwzględniając swoje kompetencje merytoryczne i termin sporządzenia recenzji.
 2. Wyznaczony recenzent powinien zawiadomić WN PTG o możliwym konflikcie interesów i zrezygnować w takim przypadku z przygotowania recenzji.
 3. Recenzja musi mieć formę pisemną i stanowić uzasadnioną merytorycznie ocenę wraz z jednoznacznym wnioskiem recenzenta o warunkach dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
 4. Recenzent powinien ujawnić ewentualny plagiat, podejrzenie o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybienia w zakresie wykorzystania danych.
 5. Uznanie przez recenzenta, że praca nie spełnia kryteriów naukowego opracowania i nie kwalifikuje się do druku, nie powinno skutkować rezygnacją ze sporządzenia recenzji, w takim przypadku należy przygotować uzasadnioną merytorycznie recenzję z konkluzją negatywną.
 6. W przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian do recenzowanej pracy recenzent otrzymuje do wglądu zmienioną wersję w celu podjęcia ostatecznej decyzji o rekomendowaniu pracy do druku i wyrażenia zgody na zamieszczenie swojego nazwiska w publikacji jako recenzenta.
 7. Recenzenta obowiązuje zasada poufności, nie może konsultować treści swojej recenzji oraz upowszechniać jej treści.

Zalecenia dla autora

 1. Autor manuskryptu nie ma wpływu na dobór i wyznaczanie recenzentów.
 2. Autor musi pisemnie ustosunkować się do treści recenzji.
 3. Autor powinien poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzentów lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie zamierza uwzględnić danej uwagi. Recenzent otrzymuje do wglądu treść odpowiedzi autora.

Inne zasady ogólne

 1. Wydawnictwo przygotowuje umowę z recenzentem, która jest podstawą formalną opracowania recenzji.
 2. Wydawnictwo nie gwarantuje honorarium dla recenzenta.
 3. Wydawnictwo archiwizuje zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autora.