Czasopisma

Okładka czasopismaCzasopismo Geograficzne

https://ptgeo.org.pl/czasopismo-geograficzne/

Czasopismo Geograficzne jest periodykiem wydawanym od 1923 r. Jego Wydawcą jest jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce – Polskie Towarzystwo Geograficzne. Od marca 2021 roku siedzibą Redakcji Czasopisma jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo Geograficzne jest recenzowanym, interdyscyplinarnym periodykiem naukowym o otwartym dostępie ukazującym się obecnie jako kwartalnik. Publikowane są w nim m.in. opracowania z dyscyplin: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna oraz Nauki o Ziemi i Środowisku.


Okładka czasopismaPrace Komisji Krajobrazu Kulturowego

https://ptgeo.org.pl/pkkk/

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego są czasopismem interdyscyplinarnym – międzydziedzinowym, ze względu na wieloaspektowy przedmiot badań – krajobraz kulturowy. Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do geografów, ekologów krajobrazu i architektów krajobrazu. Podstawowym wyróżnikiem i warunkiem koniecznym publikowanych tekstów jest przestrzenne ujęcie analizowanych zjawisk i procesów. Autorzy tekstów PKKK akceptują zakres definicyjny krajobrazu według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – jako obszaru, postrzeganego przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich.


Okładka czasopismaPolish Cartographical Review

https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/

Polski Przegląd Kartograficzny jest kwartalnikiem o tradycji sięgającej początku okresu międzywojennego. Jego założycielem był wybitny kartograf i geograf lwowski Eugeniusz Romer. Kwartalnik reaktywowany w 1969 roku przez Polskie Towarzystwo Geograficzne odgrywa ważną rolę w środowisku kartografów i geografów. Jest to jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej periodyk stricte kartograficzny. Od roku 2015 ukazuje się pod nazwą Polish Cartographical Review.


Okładka czasopismaStudia Obszarów Wiejskich

http://studiaobszarowwiejskich.pl/

Studia Obszarów Wiejskich to seria wydawana od 2001 roku w języku polskim lub angielskim. Publikuje oryginalne opracowania naukowe z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, geografii obszarów wiejskich i przestrzennego zagospodarowania kraju.


Okładka czasopismaTeledetekcja Środowiska

https://teledetekcja.pw.edu.pl/

Teledetekcja Środowiska (ISSN 0071-8076) jest czasopismem Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego wydawanym w trybie półrocznika. W poszczególnych tomach publikowane są artykuły i notatki naukowe dotyczące szeroko rozumianych problemów naukowych, technicznych i aplikacyjnych z zakresu nauk o Ziemi oraz badań dotyczących środowiska innych planet, w których stosowane są dane pozyskane metodami teledetekcyjnymi. Mogą to być również opracowania dotyczące konstrukcji instrumentów teledetekcyjnych przeznaczonych do pozyskiwania danych środowiskowych, a także metodyczne opracowania geoinformatyczne służące do przetwarzania i udostępniania danych teledetekcyjnych. Językami publikacyjnymi są: polski i angielski. Czasopismo ukazywało się w latach 1964-1993 (tomy 1-23) jako Fotointerpretacja w Geografii, następnie (1994-2000, tomy 24-31) jako Fotointerpretacja w Geografii – Problemy Telegeoinformacji.


Okładka czasopismaPrace Komisji Geografii Przemysłu PTG

http://prace-kgp.up.krakow.pl/

Czasopismo wydawane jest od 2000 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Zakładamy, że czasopismo jest forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej. Obok prac studialnych związanych głównie z zachowaniami różnego typu przedsiębiorstw i efektywnością ich funkcjonowania, podejmowane są prace modelowe, mające na celu precyzyjniejsze poznanie złożonych mechanizmów kształtowania przemysłu i jego otoczenia w nowych warunkach rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości wykorzystania ich w pracach aplikacyjnych związanych z budową strategii rozwoju różnej skali układów przestrzennych.


Okładka czasopismaPrace Komisji Edukacji Geograficznej PTG

http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/

Problematyka Prac Komisji Edukacji Geograficznej PTG dotyczy szeroko rozumianej edukacji geograficznej oraz dydaktyki geografii. Jednym z głównych celów czasopisma jest dbanie o dobrą jakość i stosowną rangę szkolnej edukacji geograficznej, od której zależy dobre wykształcenie geograficzne młodego pokolenia. Ukazuje się od 2011 r.


Okładka czasopismaPrace Komisji Geografii Komunikacji PTG

http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych (geografii komunikacji, ekonomiki transportu, środowiskowych aspektów funkcjonowania transportu, inżynierii transportu). Wydawcą czasopisma jest Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011. Nowe władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy.