Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Dla autorów

Dla autorów: układ artykułu, zasady edytorskie, przewodnik dla autorów, oświadczenie autorskie, zasady odpłatności i zasady etyki.


Układ artykułu

Nazwisko (nazwiska) autora (ów)
Afiliacja autora (-ów)
Adres e-mail i numer (y) telefonu odpowiedniego autora
Jeśli to możliwe, 16-cyfrowy ORCID autora (ów)

Tytuł (Title) – powinien być jasno sprecyzowany, zwięzły, a jednocześnie oddawać w sposób pełny treść artykułu. W artykule badawczym może się znaleźć odniesienie do obszaru badań na zasadzie case study. Należy unikać długich, wielokrotnie rozbudowanych zdań.

Streszczenie (Abstract) – w abstrakcie powinno się znaleźć: krótkie wprowadzenie w tematykę badawczą wraz z celem badań (2-3 zdania), opis metody badań (2-3- zdania), wstępne wyniki z badań scharakteryzowane w sposób bardzo ogólny (3-4 zdania) oraz ogólne wnioski (1-2 zdania). Abstrakt nie powinien przekraczać 250 słów. Abstrakt musi być maksymalnie pełny w treść dotyczącą artykułu ponieważ często jedynie na jego podstawie czytelnik określa przydatność artykułu (i jego cytacji) w swoich badaniach. Należy unikać ogólnych, nie wnoszących konkretnej treści zdań i oczywistych stwierdzeń.

Słowa kluczowe (Keywords) – 6 słów kluczowych odnoszących się do tematyki badawczej, zastosowanej metody badań, obszaru badań. Należy unikać słów zawartych w tytule (dublowanie w wyszukiwaniu w bazach), długich, kilkuwyrazowych słów kluczowych oraz bardzo ogólnych stwierdzeń np. geografia krajobrazu, architektura krajobrazu etc.

Wprowadzenie (Introduction) – rozdział wprowadzający czytelnika w tematykę artykułu. Powinien zostać opracowany w oparciu o bogatą, międzynarodową literaturę przedmiotu i regionu. Powinien sie składać z następujących części: ogólne wprowadzenie do tematyki badawczej w ujęciu globalnym, krajowym i regionalnym (w przypadku gdy artykuł dotyczy konkretnego obszaru badawczego np. region, gmina); analiza dotychczasowego stanu badań na dany temat (odniesienie do problemu badawczego, zastosowanej metody) z licznymi przywołaniami literatury (w ujęciu międzynarodowym, krajowym i regionalnym); wyjaśnienie podstawowych pojęć terminologicznych jeśli jest to konieczne wraz z powołaniami na literaturę; charakterystyka problemu badawczego, przedmiotu badań oraz jasne określenie celu badań. W wprowadzeniu powinna się znaleźć znaczna część literatury cytowanej w artykule.

Materiały, metody badań i obszar badań (Materials, Methods and Study Area) – w tym rozdziale należy zawrzeć konkretne informacje na temat wykorzystanych w badaniach materiałów. Mogą nimi być wszelkie cyfrowe bazy danych, materiały kartograficzne, dokumenty planistyczne, dane statystyczne, wyniki prac terenowych etc. Należy jasno, konkretnie i zwięźle scharakteryzować, które z nich były przydatne i do jakich etapów pracy badawczej. Można je zestawić np. w formie tabeli. Metody badawcze – należy jasno i najpełniej jak to możliwe opisać stosowane procedury badawcze tak, aby czytelnik mógł je w miarę potrzeb odtworzyć i zastosować. Jeśli użyta metoda nie jest autorską, należy powołać się na jej autora, a jeśli została zmieniona, należy dokładnie opisać na czym polegały zmiany. Zastosowaną metodę można opisać w formie wypunktowanych etapów lub przedstawić graficznie na schemacie. Obszar badań – należy scharakteryzować położenie fizycznogeograficzne, administracyjne i jeśli to konieczne ze względu na tematykę artykułu położenie obszaru badań np. w jednostkach etnograficznych, kulturowych, botanicznych etc. Ten podrozdział bezwzględnie powinien zawierać mapę lokalizującą obszar badań z kartonem (położenie obszaru na terenie większej jednostki np. Polski, Europy) umiejscowione w lewym górnym rogu. Mapa powinna posiadać podstawowe elementy tj. legendę, skalę (najlepiej liniową) oraz kierunek północy jeśli jest inaczej orientowana. W tym rozdziale należy postępować zgodnie z zasadą, że lepiej zamienić sto słów na jedną grafikę np. tabelę, schemat, mapę.

Wyniki badań (Results) – w tym rozdziale należy zawrzeć oryginalne wyniki swoich badań. Jeśli jest potrzeba można rozdział rozbudować do kilku podrozdziałów, uwzględniających różne etapy pracy badawczej np. wyniki pomiarów terenowych, wyniki analiz laboratoryjnych, wyniki analiz kartograficznych. Należy pamiętać, że przedstawione zostają wyniki w formie skoncentrowanej (a nie np. wyniki całych serii pomiarowych – te mogą się znaleźć w formie załączników do artykułu). Wyniki mogą być zawarte w formie map, tabel, wykresów, schematów, zdjęć, stosowanych oszczędnie, ale oddających pełną wartość wyników. Powinny się bezwzględnie cechować poprawnością merytoryczną oraz wysoką jakością graficzną i estetyczną. Tekst powinien się odnosić do uzyskanych wyników w sposób pełny, ale jednocześnie konkretny. Należy unikać analizowania wyników i wysnuwania wniosków (kolejne rozdziały). Należy się upewnić, że przedstawione wyniki dają czytelnikowi  pełny obraz wykonanych badań.

Dyskusja (Discussion) – w tym rozdziale należy zamieścić analizę wyników swoich badań i porównać (wydyskutować) ją z wynikami innych autorów. Należy uwzględnić dyskusję wyników, stosowanej metody podając ich słabości i atuty. Można się odnieść do aplikacyjnego wykorzystania wyników badań i metody, podając możliwości ich dalszego ulepszania (rozbudowy o nowe aspekty badawcze, uaktualnienia o nowe serie danych), rozwoju perspektyw badawczych.

Wnioski (Conclusions) – podsumowanie głównych aspektów zawartych w artykule. Możne być przygotowane w formie ciągłego tekstu lub wypunktowanych równoważników zdań. Powinno być zwięzłe, konkretne i zawierać kluczowe stwierdzenia z przeprowadzonych badań zarówno w odniesieniu do ich wyników, jak i stosowanej metody.

Cytowana literatura (References) – powinna się zawierać pomiędzy 25 a 60 pozycji i zapewniać możliwie szerokie odniesienie do tematyki badawczej, metody badań oraz dyskutowanych problemów badawczych. Należy zapewnić jej międzynarodowy, krajowy, a w szczególnych przypadkach nawet regionalny charakter. Należy unikać literatury nienaukowej np. notatki prasowe, wiadomości internetowe, niepublikowane materiały (możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach). Należy zacytować wszystkie przywołane w tekście pozycje włącznie z opracowaniami kartograficznymi, dokumentami, bazami danych, stronami internetowymi. Należy zapewnić maksymalną wiarygodność i naukowość cytowanych źródeł.


Zasady edytorskie

Zanim wyślesz tekst do redakcji upewnij się, że:

 • nie zawiera literówek,
 • jest pisany starannym, naukowym językiem (teksty niechlujnie przygotowane zostaną odrzucone na etapie peer review),
 • cechuje się poprawnością językową, stylistyczną i ortograficzną,
 • załączone ryciny, fotografie, mapy itd. spełniają wymagania graficzne,
 • wszystkie pozycje literatury z tekstu zostały zamieszczone w spisie (i na odwrót),
 • abstrakt zawiera konkretne i precyzyjne informacje,
 • tytuł został sformułowany poprawnie i zgodnie z wytycznymi.

Pamiętaj, że będąc autorem artykułu ponosisz pełną odpowiedzialność za rzetelność, poprawność merytoryczną i własność autorską opublikowanych przez siebie wyników. Zanim artykuł zostanie opublikowany podpisujesz deklarację etyki publikowania potwierdzając, że jesteś autorem wyników oraz treści artykułu i nie ma osób trzecich które mogą sobie rościć do nich prawo.


Przewodnik dla autorów

 1. Teksty prosimy wysyłać maila na adres: krajobraz.kulturowy@us.edu.pl.
 2. Załączony plik musi być zgodny z obowiązującym układem artykułu i zasadami edytorskimi. Przed przesłaniem tekstu sugerujemy dogłębne zapoznanie się z formularzem recenzji.
 3. Nadesłane do Redakcji prace w języku polskim podlegają wstępnej procedurze peer review przez redaktora naczelnego lub wskazanego przez Radę Wydawniczą redaktora tematycznego tomu.
 4. Układ formalny tekstu do druku oraz techniczne wymagania zostały opisane w sekcjach układ artykułu i zasady edytorskie.
 5. W przypadku spełnienia wymogów formalnych opisanych w zasadach edytorskich oraz zgodności z profilem czasopisma, artykuł jest przesyłany do dwóch anonimowych recenzentów (procedura double-blind review). W doborze recenzentów nie może wystąpić konflikt interesów między autorem a recenzentem – m.in. wspólne artykuły, projekty itp. Potencjalny konflikt jest wykluczany na podstawie przeglądu baz cytowań (Google Scholar, Research Gate, Web of Science, Scopus), a recenzenci każdorazowo reprezentują inny niż autor (autorzy) ośrodek naukowy.
 6. W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych  peer review autorzy są informowani o nieprzyjęciu pracy do procedury wydawniczej. Ponowne nadesłanie pracy do redakcji może nastąpić wyłącznie po uwzględnieniu wymogów formalnych i sugestii merytorycznych (dopasowanie tekstu do profilu wydawnictwa).
 7. Czasopismo jest półrocznikiem, nadesłane teksty rozpatrywane są na posiedzeniu redakcji 2 razy do roku, kolektywnie podejmuje się decyzje o doborze recenzentów, kwalifikacji do druku.
 8. Czas wykonania recenzji wynosi 2 miesiące. Wzór arkusza recenzji znajduje się na stronie dla recenzentów.
 9. Poprawione prace wraz z odpowiedziami na recenzje należy odesłać do Redakcji nie później jak 4 tygodni od daty otrzymania uwag.
 10. Poprawione po recenzji teksty autor na własny koszt tłumaczy na język angielski i w dwóch – bliźniaczych wersjach językowych przesyła ponownie do redakcji.
 11. Autorzy nadsyłają wymagane oświadczenie.
 12. Przyjęty do druku artykuł otrzymuje numer DOI.
 13. Na ostatnim etapie korekty Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty stylistycznej tekstów oraz usuwania materiału graficznego nie spełniającego technicznych wymagań redakcyjnych.
 14. Po składzie technicznym redaktor techniczny przesyła autorom teksty do akceptacji i ostatecznego zatwierdzenia (tzw. szczotka autorska).

Oświadczenie autorskie

Tekst


Zasady odpłatności

Tekst


Zasady etyki

Tekst