Czasopismo Geograficzne

Archiwum

Lata: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.


2023

Tom 94, Zeszyt 3, 2023

Tom 94, Zeszyt 3

Strona redakcyjna

Spis treści

Od redakcji


Artykuły

T. Palmowski, E. Kwiatkowska
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
ss: 389–409, https://doi.org/10.12657/czageo-94-16

J. Ulewicz, J. Chodkowska-Miszczuk, A. Lewandowska
Sprawiedliwie – co to znaczy? Transformacja energetyczna w Polsce na tle społeczno-przestrzennych konsekwencji nieukończonej elektrowni jądrowej „Żarnowiec”
ss: 411–437, https://doi.org/10.12657/czageo-94-17

E. Nowak, P. Przepióra
Charakterystyka bilansu energetycznego oraz przewag konkurencyjnych rynku energii krajów Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej
ss: 439–459, https://doi.org/10.12657/czageo-94-18

M. Smętkowski, K. Wojnar
Ewolucja modelu coworkingów a struktura przestrzenna miasta na przykładzie Warszawy
ss: 461–479, https://doi.org/10.12657/czageo-94-19

A. Soczówka, K. Ochociński
Zróżnicowanie kierunków przemian pasażerskiej regionalnej kolei w Polsce po 1989 r.
ss: 481–513, https://doi.org/10.12657/czageo-94-22

W. Dyba, T. Stryjakiewicz
Niemieckie przedsiębiorstwa i marki w sektorze motoryzacyjnym w Polsce
ss: 515–532, https://doi.org/10.12657/czageo-94-21

K. Amofah, M. G. Dziwornu, T. Rachwał, R. Saladrigues, F. Agyarko-Fosu
Przejście od kształcenia przedsiębiorczego do intencji przedsiębiorczych: ujęcie międzykulturowe
ss: 533–552, https://doi.org/10.12657/czageo-94-20

P. Czapliński, T. Rachwał, A. Tobolska
Kierunki badań przemysłu w erze turbulencji społeczno-gospodarczych: perspektywa geograficzno-ekonomiczna
ss: 553–586, https://doi.org/10.12657/czageo-94-23


Tom 94, Zeszyt 2, 2023

Tom 94, Zeszyt 2

Strona redakcyjna

Spis treści

Od redakcji

Program Kongresu Geografii Polskiej


Artykuły

M. Więckowski
Znaczenie rekonstrukcji granic reliktowych na przykładzie granicy pomiędzy monarchią austro-węgierską a Imperium Rosyjskim
ss: 219–244, https://doi.org/10.12657/czageo-94-09

A. Awramiuk-Godun
Przebieg granicy kulturowej między chrześcijaństwem zachodnim (łacińskim) i wschodnim (prawosławnym) w Europie i sposoby jej wyznaczania
ss: 245–262, https://doi.org/10.12657/czageo-94-10

M. Bednarek-Szczepańska
Wizerunek energetyki wiatrowej i jej oddziaływania na społeczeństwo w świetle doniesień mediów regionalnych i lokalnych w Polsce
ss: 263–288, https://doi.org/10.12657/czageo-94-11

A. Bajerski, W. Kisiała
Wybrane czynniki kształtujące natężenie dojazdów do różnych typów szkół ponadpodstawowych w Poznaniu
ss: 289–306, https://doi.org/10.12657/czageo-94-12

A. Grzegorczyk
Segregacja mobilności w ujęciu biograficznym
ss: 307-326, https://doi.org/10.12657/czageo-94-13

T. Michalski, M. Brosz, I. Kiniorska, Y. Matviyishyn, J. Grabowski, A. Strzałkowska, R. Anisiewicz
Samoocena poziomu stresu mieszkańców Trójmiasta, Kielc i Lwowa podczas pandemii COVID-19
ss: 327-340, https://doi.org/10.12657/czageo-94-14

Ł. Musiaka, P. Sudra, T. Spórna, K. Spadło
Scenariusze odnowy małych miast. Wyzwania i problemy rewitalizacji wybranych ośrodków województwa warmińsko-mazurskiego
ss: 341-369, https://doi.org/10.12657/czageo-94-15

Kronika

Warsztaty Geograficzne Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Armenii i GruzjiP. Migoń, U. Myga-Piątek, C. Mądry
ss. 371-382


Tom 94, Zeszyt 1, 2023

Tom 94, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

M. Kistowski
Metoda oceny wartości i kształtowania krajobrazu oraz jej zastosowanie dla wybranych małych miast województwa pomorskiego objętych obszarami chronionego krajobrazu
ss: 5–38, https://doi.org/10.12657/czageo-94-01

F. Imanov, I. Aliyeva, S. Nagiyev, H. Leummens
Zmiany rocznego przepływu Kury
ss. 39-52, https://doi.org/10.12657/czageo-94-02

G. Kvinikadze, T. Dolbaia, V. Chkhaidze
Geograficzne problemy rozwoju gospodarczego miast nadmorskich kontrolowanych przez rząd Gruzji (przykład Batumi i Poti)
ss. 53-74, https://doi.org/10.12657/czageo-94-03

K. Badora
Występowanie, rozwój i podstawowe cechy strukturalne zespołów przyrodniczokrajobrazowych małych miast Polski
ss. 75-101, https://doi.org/10.12657/czageo-94-04

I. Jażdżewska
Ilościowe i jakościowe przemiany sieci ulic w przestrzeni geograficznej Nowego Miasta – historycznej jednostki morfologicznej Łodzi
ss. 103-123, https://doi.org/10.12657/czageo-94-05

A. Zajadacz, A. Lubarska
Ogrody sensoryczne jako nowe formy zieleni miejskiej w inteligentnych, zrównoważonych miastach
ss. 125-145, https://doi.org/10.12657/czageo-94-06

A. Jasion
Dostępność przestrzenna wybranych usług wokół łódzkich stadionów piłkarskich w oparciu o ideę miasta 15-minutowego
ss. 147-171, https://doi.org/10.12657/czageo-94-07

A. Kołodziejczak
Wykorzystanie platformy Polski e-bazarek na rzecz rozwoju smart usług w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego
ss. 173-189, https://doi.org/10.12657/czageo-94-08


2022

Tom 93, Zeszyt 4, 2022

Tom 93, Zeszyt 4

Strona redakcyjna

Spis treści

Od redakcji


Artykuły

E. Szkurłat, A. Hibszer, I. Piotrowska, T. Sadoń-Osowiecka
Kształcenie nauczycieli geografii w Polsce w latach 2000–2022. Przyczyny i skutki kryzysu, propozycje rozwiązań
ss. 607-638, https://doi.org/10.12657/czageo-93-24

T. Figlus, Ł. Musiaka, B. Włodarczyk, L. Wachecka-Kotkowska
Społeczna rola geografii jako nauki – wyniki badań empirycznych
ss. 639-663, https://doi.org/10.12657/czageo-93-25

E. Szkurłat, M. Adamczewska, B. Dzięcioł-Kurczoba
Postrzeganie edukacji geograficznej i jej społecznej roli w Polsce
ss. 665-701, https://doi.org/10.12657/czageo-93-26

A. Bokwa, B. Kicińska, Ł. Kurowski, L. Wieczorek
Zmiana klimatu jako wyzwanie edukacyjne
ss. 703-730, https://doi.org/10.12657/czageo-93-27

Tomasz Wites
Partycypacja uczniowska w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie szkolnych doświadczeń projektowych
ss. 731-746, https://doi.org/10.12657/czageo-93-28


Kronika

Kongres Edukacji Geograficznej – sprawozdanieElżbieta Szkurłat
ss. 747-755


Tom 93, Zeszyt 3, 2022

Tom 93, Zeszyt 3

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły


Tom 93, Zeszyt 2, 2022

Tom 93, Zeszyt 2

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły


Recenzje

Igor J. Okuniew, Geografia polityczna – M. Sobczyński
ss. 371-378


Kronika

Wspomnienie o profesorze Zygmuncie Maksymiuku (1932–2021) – P. Jokiel
ss. 379-385

Wspomnienie o doktorze Edwardzie Świtalskim (1937–2022) – J. Falkowski, Z. Podgórski
ss. 386-389

Wspomnienie o doktor Emilii Jaroszewskiej (1981–2022) – P. Churski, T. Stryjakiewicz
ss. 390-392


Tom 93, Zeszyt 1

Tom 93, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści

Stanowisko PTG w sprawie napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę


Artykuły

Cz. Adamiak
Najem krótkoterminowy w Polsce w czasie pandemii COVID-19
ss.: 9-32, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-01

A. Bartnik, P. Jokiel
Formy i dynamika zasilania Neru wodami pościekowymi z aglomeracji łódzkiej
ss. 33-51, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-02

D. Sokołowski
Miasta zdegradowane w województwie wielkopolskim jako potencjalne nowe miasta
ss. 53-81, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-03

D. Wysocka, J. Biegańska, E. Grzelak-Kostulska
Identyfikacja i ocena głównych problemów rozwoju strefy podmiejskiej w dokumentach strategicznych i planistycznych gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego
ss. 83-106, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-04

J. M. Waga, B. Szypuła, K. Sendobry, M. Fajer
Ślady działalności człowieka na terenach leśnych Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” odczytane z obrazów LiDAR oraz ich
znaczenie w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

ss. 107-138, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-05

R. Szkup, T. Michalski
Turystyka w strefach podmiejskich polskich miast: kierunki badań i wyzwania
ss. 139-160, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-06

J. Weltrowska, E. Bogacka, J. Hauke, A. Tobolska
Zalety i wady nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19 w opinii nauczycieli szkół w województwie wielkopolskim
ss. 161-178, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-07


2021

Tom 92, Zeszyt 2

Tom 92, Zeszyt 2

Strona redakcyjna

Spis treści

Od Redakcji


Artykuły

A. K. Dembicka-Niemiec
Changes in the city space against the background of the sustainable development concept: The case of Opole
ss.: 193-216, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-09

S. M. Koziarski
Potencjał ludnościowy miast a sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
ss.: 217-256, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-10

R. Wróbel
Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu na obszarze Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” w okresie od XIX do XXI wieku
ss.: 257-278, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-11

P. Motek
Naśladownictwo podatkowe – wpływ sąsiadujących gmin na stawki podatku rolnego w województwie wielkopolskim
ss.: 279-296, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-12

D. Sikorski, P. Tomczak, A. Latocha, R. Szmytkie, P. Miodońska, K. Kajdanek
Od gospodarki agrarnej do wielofunkcyjnej. Zmiany funkcjonalne obszarów wiejskich i wsi na przykładzie powiatu kłodzkiego
ss.: 297–324, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-13

P. Śleszyński
Syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia w gminach Polski na początku trzeciej dekady XXI wieku
ss. 325–352, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-14

M. Męczyński
Czynniki i uwarunkowania rozwoju klasy kreatywnej w miastach europejskich – przykład Birmingham, Lipska i Poznania
ss. 353-375, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-15

A. Massel, A. Soczówka
Pasażerskie pociągi ekspresowe w Polsce – rozwój i ewolucja po II wojnie światowej
ss. 377-403, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-16

C. Mądry
Wymiar regionalny procesów industrializacji i dezindustrializacji na przykładzie Gruzji
ss. 405-444, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-17


Kronika

Spotkania z Profesorem Stefanem Żyndą – J. Kijowska, K. Fagiewicz
ss. 445-452


Tom 92, Zeszyt 1

Tom 92, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

A. G. Druzhinin, I. A. Dets
Problemy i perspektywy rozwoju syberyjskich terytoriów śródlądowych w kontekście rosyjskiej morskiej aktywności gospodarczej
ss.: 5-24, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-01

J. Kaczmarek-Khubnaia
Wykluczenie społeczne w Gruzji oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i jego regionów
ss.: 25–47, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-02

M. Adamiak
Głębokie uczenie w procesie teledetekcyjnej interpretacji przestrzeni geograficznej – przegląd wybranych zagadnień
ss.: 49–72, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-03

J. Hauke
Metody statystyczne w geografii społeczno-ekonomicznej: szkic historyczny oraz ograniczenia i korzyści stosowania w dobie cyfryzacji
ss.: 73–93, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-04

R. Bul
Wpływ pandemii COVID-19 na zasięg oddziaływania portu lotniczego Poznań Ławica
ss.: 95–120, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-05

M. Smolarski, M. Suszczewicz
Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego obszarów przygranicznych –  na przykładzie województwa dolnośląskiego (PL) i kraju libereckiego (CZ)
ss. 121–140, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-06

V. Pantyley, G. Kisla, M. Butrym
Studenci w Europie Środkowo-Wschodniej: symetria czy asymetria planów życiowych? Studium przypadku Polski i Ukrainy
ss. 141–157, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-07


Recenzje

P. Śleszyński, K. Czapiewski (red.),  Atlas WyszehradzkiA. Jach-Chrząszcz
ss. 159-162


Kronika

Wiktor Osuch (1969-2021): Nasz Przyjaciel i WspółpracownikD. Piróg, A. Świętek
ss. 163-167

Dr Jędrzej Gadziński (1985-2020)P. Ciesiółka
ss. 168-171

Sprawozdanie z 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa GeograficznegoM. Helt
ss. 172-176

Warsztaty Geograficzne „Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji” 5–19.07.2021L. Andrzejewski, K. Skolasińska
ss. 177-185

Do góry


2020

Tom 91, Zeszyt 1-2

Tom 91, Zeszyt 1-2

Artykuły

P. Śleszyński
Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii
ss.: 5-20

K. Heffner, B. Solga
Koncepcja regionu emigracyjnego z perspektywy doświadczeń migracyjnych województwa opolskiego
ss. 21-36

P. Śleszyński
Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania
ss. 37-58

M. Mazur, M. Bednarek-Szczepańska, J. Bański, D. Mazurek
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna
ss. 59-86

D. Syrek
Multisensoryczność krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego – studium przypadku Wodogrzmotów Mickiewicza
ss. 87-112

M. Ryszawa
Misteri d’Elx czyli Wniebowzięcie NMP jako produkt turystyczny Elche
ss. 113-126

K. Podhorodecka
Uwarunkowania rozwoju turystyki na Wyspach Salomona w latach 1995-2017
ss.127-142

T. Podciborski, A. Zienkiewicz
Metoda oceny atrakcyjności turystycznej obiektów zabytkowych
ss. 143-158

W. Jagodziński
Instytucje a organizacja przestrzenna gospodarki. Perspektywa metodologiczna
ss. 159-182

W. Dragan, R. Szmytkie
Ścieżki dezintegracji miast konurbacji katowickie
ss. 183-206

K. Kożuchowski
Cyrkulacyjne czynniki klimatu Polski II: westerlies
ss. 207-234

K. Nieścioruk, M. Sosik
Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prowadzeniu edukacji przyrodniczej na obszarach cennych przyrodniczo
ss. 235-248

A. Giampiccoli, M. Mnguni, A. Dłużewska
Local food, community-based tourism and well-being: connecting tourists and hosts
ss. 249-268

A. Giampiccoli, O. Mtapuri
Further stages of the Investment Redistributive Incentive Model (IRIM) in tourism: towards mainstreaming community-based tourism
ss. 269-284

A. Dłużewska, A. Tuohino, F. Correia
Cultural ecosystem services and wellbeing policies for tourism – transnational and national challenges and opportunities
ss. 285-306


Kronika

K. Kuciński
Autorecenzja Księgi jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń–Instytucje–Metodologia
ss. 307-314

F. Plit
Referat powinien być niczym pocałunek
ss. 315-319

Do góry


2019

Tom 90, Zeszyt 1

Tom 90, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

G. Iwanicki, A. Dłużewska A.
Wybrane aspekty europejskich podróży city break
ss. 5-17

G. Iwanicki
Międzynarodowe społeczności ciemnego nieba jako przykład ochrony nocnego krajobrazu na terenach miejskich
ss. 18-40

K. Michalczuk-Ouerghi, A. Dłużewska
Terroryzm islamski a turystyka – próba oceny przesłanek i konsekwencji
ss. 41-59

K. Michalczuk-Ouerghi
Wpływ stereotypów narodowych na wybór destynacji turystycznej – przykład Tunezji
ss. 60-74

E. Błaszczak
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ujęciu geograficznym – na przykładzie województwa małopolskiego
ss. 75-87

A. Gonia, Z. Podgórski
Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego
ss. 88-104

H. Michniewicz-Ankiersztajn, I. Józefowicz
Kanał Bydgoski i jego potencjał w kreowaniu zrównoważonych produktów turystycznych i ekoturystycznych na przykładzie miejskiego szlaku zielonego Greenway
ss. 105-122

M. Kozłowska-Adamczak
Proces kształtowania zagospodarowania turystycznego obszarów peryferyjnych dla potrzeb turystyki wypoczynkowej. Studium przypadku Krajny (Polska)
ss. 123-147

J. Walenciuk
Implementacja koncepcji kulturowych usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką w obszarze jezior
ss. 148-159

J. Szczęsna, J. Rodzoś
Miasto w realizacji turystyki szkolnej – stan obecny i potrzeby
ss. 160-172

M. Wesołowska
Zasoby lokalne na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego w kontekście rozwoju turystyki
ss. 173-191

J. Rodzoś, J. Szczęsna
Turystyka w świecie konsumpcjonizmu
ss. 192-205

W. Kamińska, M. Mularczyk
Definicje agroturystyki – teoretycy versus polska młodzież akademicka
ss. 206-224

Kronika

Międzynarodowa konferencja naukowa RSA CEE 2019 w Lublinie – A. Jakubowski
ss. 225-227

Obchody 50-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z punktu widzenia działalności Instytutu Geografii – M. Kozłowska-Adamczak
ss. 228-236

Tom 90, Zeszyt 1 (całość)


Tom 90, Zeszyt 2

Tom 93, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

K. Tur-Marciszuk, A. Ruszczak, J. Hucuł-Stróżewski, J. Gudowski, J. Nesteruk
Elementy kultury huculskiej. Badania terenowe w 2019 r.
ss. 3-4

K. Tur-Marciszuk
Ireneusz Marciszuk – fotograf krajobrazów kultury
ss. 5-9

J. Hucuł-Stróżewski, J. Gudowski
Gospodarka pasterska na połoninach w grzbiecie Kukula. Obserwacje
w latach 1999-2019
ss. 11-20

A. Ruszczak
Świat nadprzyrodzony huculskich pasterzy
ss. 21-35

J. Gudowski
Praktyki ezoteryczne w gospodarce zwierzęcej na Huculszczyźnie
ss. 37-56

J. Nesteruk
Wyjątkowość florystyczna Czarnohory (Karpaty Wschodnie) na tle ogólnych przemian szaty roślinnej
ss. 57-72

K. Tur-Marciszuk
„Ludowy strój” huculski na Zakarpaciu (we wsi Łazeszczyna i w osiedlu typu miejskiego Jasinia)
ss. 73-89

A. Zagórowska, M. Rostropowicz-Miśko
Migracje absolwentów szkół wyższych a kształtowanie się kapitału ludzkiego w województwie opolskim
ss. 91-110

D. Mazurek
Uwarunkowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce – czynniki społeczne, przestrzenne i infrastrukturalne
ss. 111-130

P. Miodońska, A. Raczyk
Producenci gier wideo w Polsce
ss. 111-155

M. Beim, B. Mazur, A. Soczówka, R. Zajdler
Czynniki rozwoju transportu intermodalnego w Wielkopolsce. W poszukiwaniu optymalnej polityki publicznej
ss. 157-188

I. Łęcka, A. Dudek, M. Kaniowska
Między Kampinoskim Parkiem Narodowym a Kampinoską Doliną Wisły. Naturbanizacja w gminie Leoncin w XXI wieku
ss. 189-213

Tom 90, Zeszyt 2 (całość)


2018

Tom 89, Zeszyt 1-2

Tom 93, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

J. Plit, F. Plit
Dzielnica krajobrazowa i prowincja krajobrazowa – ich miejsce w hierarchicznej regionalizacji krajobrazów kulturowych
ss. 3-16

A. Ciechański
Warszawskie koleje dojazdowe – potencjał utracony?
ss. 17-42

P. Śleszyński, M. Niedzielski
Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie
ss. 43-60

M. Ryszawa
Tradycja zagrożona czyli o Jarmarkach Bożonarodzeniowych i terroryzmie
ss. 61-70

Ł. Kubiak
Proces formowania się bydgosko-toruńskiego ZIT
ss. 71-92

O. Wiśniewski, A. Banaś, H. M. Kozłowski
Wprowadzenie do koncepcji mikrobiomu dla geografów
ss. 93-106

O. Wiśniewski, A. Banaś, H. M. Kozłowski
Introduction of the concept of microbiome for geographers
ss. 107-120

G. Kurt, A. Dłużewska
Gastro tourism potential and perspectives for Turkey – a theoretical approach
ss. 121-137

Notatki

P. Śleszyński
Mapa religijności katolickiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie dorocznego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego
ss. 138-144

M. Abbas Majeed Al-Jaafari
Spatial variation of the bridge transport network in Wasit governorate
ss. 145-154

Kronika

Prof. dr hab. Kazimierz Pękala (1936-2018) – Z. Michalczyk, E. Kardaszewska
ss. 155-158

Zawody finałowe XLV Olimpiady Geograficznej w Kołobrzegu – T. Sawicki
ss. 159-161

Tom 89, Zeszyt 1-2 (całość)


2017

Tom 88, Zeszyt 1-2

Tom 93, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

A. Palarz, M. Celiński
Epizody wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w wybranych kotlinach Polskich Karpat Zachodnich
ss. 3-20

V. Vorovka, S. Hryshko
Wyznaczenie granic Przyazowia Północno-Zachodniego jako nadbrzeżnej strefy morskiej dla zarządzania nią i dalszych badań
ss. 21-30

K. Leziak
Wykorzystanie programu TERRAGEN w klimatologii
ss. 31-40

K. Kulesza
Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej
ss. 41-48

M. Pajewska
Anomalie temperatury powietrza w Warszawie (1986-2015)
ss. 49-56

K. Waniek
Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego
ss. 57-72

K. Wiejak, M. Miętus
Cykliczność ekstremalnych warunków termicznych w Polsce i wybranych obszarach
ss. 73-92

K. Grabowska, J. Popławska
Dni z burzą podczas okresów z pogodą gorącą i upalną w Neapolu (1986-2010)
ss. 93-103

Kronika

Sprawozdanie z 13. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych oraz 9. Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków, 10-11 października 2016 roku – K. Krzesiwo, Ł. Quirini-Popławski, M. Semczuk, R Bielecki
ss. 105-109

Sprawozdanie z dorocznej międzynarodowej konferencji Królewskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytutu Brytyjskich Geografów/ RGS-IBG Annual International Conference 2017, Londyn 28.08 – 1.09.2017 – I. Łęcka
ss. 110-118

Informacje o konkursie „100-lecie PTG w 100 krajach” – W. Szymańska
ss. 119

Tom 88, Zeszyt 1-2 (całość)


2016

Tom 87, Zeszyt 1

Tom 87, Zeszyt 1

Strona redakcyjna

Spis treści

Profesorowi Florianowi Plitowi, naszemu Nauczycielowi i Przyjacielowi


Artykuły

J. Plit, F. Plit
Zagrożenia rozwoju lokalnego w strefie pograniczy administracyjnych. Przykłady z Francji i z Polski
ss. 11-20

J. Gudowski
Polskie badania oazy Farafra w latach 1992-94
ss. 21-28

I. Łęcka
Zmiany rozwoju przestrzennego wybranych oaz w arabskich krajach naftowych (przykłady Libii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich)
ss. 29-60

M. Wojtaszczyk
Polskie badania obszarów pustynnych w czasie XI Międzynarodowego Kongresu Geograficznego – Oaza Charga, 1925 r.
ss. 61-68

A. Dudek
Obszary chronione w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
ss. 69-80

T. Wites
Czy Sahara i Syberia wyludniają się? Zmiany zaludnienia w obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego
ss. 81-100

J. Miętkiewska-Brynda, J. Makowski
Powracające krajobrazy
ss. 101-122

P. Śleszyński
Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic
ss. 123-150

M. K. Kaniowska
Projekty edukacji globalnej realizowane w ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju w opinii mieszkańców Warszawy
ss. 151-162

W. Kamińska, M. Mularczyk
Zmiany typów demograficznych małych miast w Polsce w latach 2004-2013
ss. 163-172


Opinie

Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu „Ustawy o rewitalizacji” – P. Śleszyński. M. Grochowski, T. Kaczmarek, R. Krzysztofik
ss. 173-176

Tom 87, Zeszyt 1 (całość)


Tom 87, Zeszyt 2

2015

Tom 86, Zeszyt 1-2

2014

Tom 85, Zeszyt 1-2

2013

Tom 84, Zeszyt 1-2

2012

Tom 83, Zeszyt 1-2
Tom 83, Zeszyt 3-4

2011

Tom 82, Zeszyt 1-2
Tom 82, Zeszyt 3
Tom 82, Zeszyt 4

2010

Tom 81, Zeszyt 1-2
Tom 81, Zeszyt 3
Tom 81, Zeszyt 4

2009

Tom 80, Zeszyt 1-2
Tom 80, Zeszyt 3
Tom 80, Zeszyt 4

Do góry