Archiwum

Lata: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.


2021

Tom 92, Zeszyt 2

Strona redakcyjna

Spis treści

Od Redakcji


Artykuły

A. K. Dembicka-Niemiec
Changes in the city space against the background of the sustainable development concept: The case of Opole
ss.: 193-216, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-09

S. M. Koziarski
Potencjał ludnościowy miast a sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
ss.: 217-256, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-10

R. Wróbel
Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu na obszarze Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” w okresie od XIX do XXI wieku
ss.: 257-278, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-11

P. Motek
Naśladownictwo podatkowe – wpływ sąsiadujących gmin na stawki podatku rolnego w województwie wielkopolskim
ss.: 279-296, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-12

D. Sikorski, P. Tomczak, A. Latocha, R. Szmytkie, P. Miodońska, K. Kajdanek
Od gospodarki agrarnej do wielofunkcyjnej. Zmiany funkcjonalne obszarów wiejskich i wsi na przykładzie powiatu kłodzkiego
ss.: 297–324, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-13

P. Śleszyński
Syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia w gminach Polski na początku trzeciej dekady XXI wieku
ss. 325–352, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-14

M. Męczyński
Czynniki i uwarunkowania rozwoju klasy kreatywnej w miastach europejskich – przykład Birmingham, Lipska i Poznania
ss. 353-375, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-15

A. Massel, A. Soczówka
Pasażerskie pociągi ekspresowe w Polsce – rozwój i ewolucja po II wojnie światowej
ss. 377-403, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-16

C. Mądry
Wymiar regionalny procesów industrializacji i dezindustrializacji na przykładzie Gruzji
ss. 405-444, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-17


Kronika

Spotkania z Profesorem Stefanem Żyndą – J. Kijowska, K. Fagiewicz
ss. 445-452


Tom 92, Zeszyt 1

Tom 92, Zeszyt 1, 2021

Strona redakcyjna

Spis treści


Artykuły

A. G. Druzhinin, I. A. Dets
Problemy i perspektywy rozwoju syberyjskich terytoriów śródlądowych w kontekście rosyjskiej morskiej aktywności gospodarczej
ss.: 5-24, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-01

J. Kaczmarek-Khubnaia
Wykluczenie społeczne w Gruzji oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i jego regionów
ss.: 25–47, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-02

M. Adamiak
Głębokie uczenie w procesie teledetekcyjnej interpretacji przestrzeni geograficznej – przegląd wybranych zagadnień
ss.: 49–72, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-03

J. Hauke
Metody statystyczne w geografii społeczno-ekonomicznej: szkic historyczny oraz ograniczenia i korzyści stosowania w dobie cyfryzacji
ss.: 73–93, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-04

R. Bul
Wpływ pandemii COVID-19 na zasięg oddziaływania portu lotniczego Poznań Ławica
ss.: 95–120, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-05

M. Smolarski, M. Suszczewicz
Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego obszarów przygranicznych –  na przykładzie województwa dolnośląskiego (PL) i kraju libereckiego (CZ)
ss. 121–140, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-06

V. Pantyley, G. Kisla, M. Butrym
Studenci w Europie Środkowo-Wschodniej: symetria czy asymetria planów życiowych? Studium przypadku Polski i Ukrainy
ss. 141–157, DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-07


Recenzje

P. Śleszyński, K. Czapiewski (red.),  Atlas WyszehradzkiA. Jach-Chrząszcz
ss. 159-162


Kronika

Wiktor Osuch (1969-2021): Nasz Przyjaciel i WspółpracownikD. Piróg, A. Świętek
ss. 163-167

Dr Jędrzej Gadziński (1985-2020)P. Ciesiółka
ss. 168-171

Sprawozdanie z 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa GeograficznegoM. Helt
ss. 172-176

Warsztaty Geograficzne „Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji” 5–19.07.2021L. Andrzejewski, K. Skolasińska
ss. 177-185

Do góry


2020

Tom 91, Zeszyt 1-2

Artykuły

P. Śleszyński
Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii
ss.: 5-20

K. Heffner, B. Solga
Koncepcja regionu emigracyjnego z perspektywy doświadczeń migracyjnych województwa opolskiego
ss. 21-36

P. Śleszyński
Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania
ss. 37-58

M. Mazur, M. Bednarek-Szczepańska, J. Bański, D. Mazurek
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna
ss. 59-86

D. Syrek
Multisensoryczność krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego – studium przypadku Wodogrzmotów Mickiewicza
ss. 87-112

M. Ryszawa
Misteri d’Elx czyli Wniebowzięcie NMP jako produkt turystyczny Elche
ss. 113-126

K. Podhorodecka
Uwarunkowania rozwoju turystyki na Wyspach Salomona w latach 1995-2017
ss.127-142

T. Podciborski, A. Zienkiewicz
Metoda oceny atrakcyjności turystycznej obiektów zabytkowych
ss. 143-158

W. Jagodziński
Instytucje a organizacja przestrzenna gospodarki. Perspektywa metodologiczna
ss. 159-182

W. Dragan, R. Szmytkie
Ścieżki dezintegracji miast konurbacji katowickie
ss. 183-206

K. Kożuchowski
Cyrkulacyjne czynniki klimatu Polski II: westerlies
ss. 207-234

K. Nieścioruk, M. Sosik
Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prowadzeniu edukacji przyrodniczej na obszarach cennych przyrodniczo
ss. 235-248

A. Giampiccoli, M. Mnguni, A. Dłużewska
Local food, community-based tourism and well-being: connecting tourists and hosts
ss. 249-268

A. Giampiccoli, O. Mtapuri
Further stages of the Investment Redistributive Incentive Model (IRIM) in tourism: towards mainstreaming community-based tourism
ss. 269-284

A. Dłużewska, A. Tuohino, F. Correia
Cultural ecosystem services and wellbeing policies for tourism – transnational and national challenges and opportunities
ss. 285-306


Kronika

K. Kuciński
Autorecenzja Księgi jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń–Instytucje–Metodologia
ss. 307-314

F. Plit
Referat powinien być niczym pocałunek
ss. 315-319

Do góry


2019

Tom 90, Zeszyt 1
Tom 90, Zeszyt 2

2018

Tom 89, Zeszyt 1-2

2017

Tom 88, Zeszyt 1-2

2016

Tom 87, Zeszyt 1
Tom 87, Zeszyt 2

2015

Tom 86, Zeszyt 1-2

2014

Tom 85, Zeszyt 1-2

2013

Tom 84, Zeszyt 1-2

2012

Tom 83, Zeszyt 1-2
Tom 83, Zeszyt 3-4

2011

Tom 82, Zeszyt 1-2
Tom 82, Zeszyt 3
Tom 82, Zeszyt 4

2010

Tom 81, Zeszyt 1-2
Tom 81, Zeszyt 3
Tom 81, Zeszyt 4

2009

Tom 80, Zeszyt 1-2
Tom 80, Zeszyt 3
Tom 80, Zeszyt 4

Do góry