Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Numer aktualny

Nr 50(2)/2023

Dawid Soszyński
Tymczasowość miejsc rekreacyjnych w wiejskim krajobrazie nadrzecznym. Przykład środkowego Wieprza
s: 5-20, DOI 10.30450/202308

Agata Baszak, Agnieszka Latocha-Wites
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów dawnego hutnictwa szkła na ziemi kłodzkiej
s: 21-47, DOI 10.30450/202309

Lucyna Przybylska
Percepcja zmienności i stałości flagi w krajobrazie
s: 49-64, DOI 10.30450/202310

Ewa Mackoś-Iwaszko
Wpływ roślin na zmienność krajobrazu miasta
s: 65-88, DOI 10.30450/202311