Komisja Obszarów Wiejskich PTG

Komisja Obszarów Wiejskich PTG

Podstawowa działalność Komisji Obszarów Wiejskich ogniskuje się współcześnie wokół organizowania corocznych Seminariów Geografii Wsi (d. Seminariów Geograficzno-Rolniczych) oraz wydawania publikacji związanych z problematyką wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Seminaria poruszają najważniejsze i aktualne wyzwania rozwoju obszarów wiejskich, które są prezentowane w formie referatów wygłaszanych przez naukowców i praktyków. Prócz referatów naukowych tradycją Seminariów są studia terenowe nawiązujące do głównej tematyki konferencji. Ważnym kierunkiem działalności Komisji jest integracja środowiska naukowego podejmującego badania dotyczące problematyki obszarów wiejskich, a w szczególności geografii wsi. Badacze z różnych ośrodków naukowych uczestniczą we wspólnych projektach badawczych i innych przedsięwzięciach naukowych.

 
Obecna aktywność Komisji Obszarów Wiejskich PTG oparta jest na trzech równie ważnych filarach, tj.

 • partnerstwie i pluralizmie, które wyrażają się w otwartości na różne zainteresowania i poglądy na metodologię rozwiązywania problemów naukowych w odniesieniu do kluczowych paradygmatów geograficznych, tj. przestrzennego, regionalnego i krajobrazowego; a także w we współpracy osób pochodzących z różnych ośrodków naukowych oraz otwarcia na inne bliskie geografii dziedziny badań;
 • bezpośredniości, czyli nieskrępowanej formule wyrażania poglądów naukowych w bezpośrednich kontaktach pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków, dziedzin badań oraz pokoleń, a także w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem zainteresowań w postaci wizyt terenowych;
 • trwałości relacji, których podstawą jest cykliczność spotkań w formule przejściowej (pomiędzy ośrodkami), innych pracach naukowych i organizacyjnych oraz działalności publikacyjnej opartej na wypracowanej dobrej pozycji czasopisma Studia Obszarów Wiejskich (IGiPZ PAN, KOW PTG).

Do priorytetów organizacyjnych należy zatem utrzymanie dorocznych spotkań w formule Seminarium Geografii Wsi i w miarę możliwości finansowania dodatkowych spotkań członków i sympatyków KOW PTG. Kluczowy jest tu związek pomiędzy działalnością seminaryjną a wydawnictwem Studia Obszarów Wiejskich w zakresie publikacji prac o wysokiej wartości merytorycznej. Strategicznym działaniem jest również zapewnienie ciągłości pokoleniowej przez promocję prac wśród doktorantów, asystentów i adiunktów, a także kontynuacja działalności członków Komisji, którzy przeszli na emeryturę.

W zakresie merytorycznym istotne będzie wspieranie różnorodności badań naukowych geografów wsi, co pozwoli na utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami wielu dziedzin, tj. ekonomii, planowania przestrzennego, socjologii, architektury krajobrazu, geoekologii i antropologii. Przewodnie tematy spotkań i ewentualnych innych projektów powinny odnosić się do aktualnych problemów rozwoju wsi (obszarów wiejskich) w oparciu o koncepcję przestrzeni wielofunkcyjnej, w tym przede wszystkim:

 • przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów wiejskich;
 • przemian wiejskiej sieci osadniczej i struktury przestrzennej osiedli wiejskich;
 • nierówności rozwojowych obszarów wiejskich;
 • wpływu programów UE na rozwój wsi i rolnictwa;
 • transferu wiedzy w rolnictwie i działalnościach pozarolniczych;
 • odnowy i rewitalizacji wsi;
 • przemian struktury społeczno-przestrzennej, w tym występowania konfliktów i napięć społecznych o przestrzeń;
 • wyobrażeń środowiska wiejskiego oraz stylów życia mieszkańców wsi;
 • przemian podstaw teoretyczno-metodologicznych oraz podejść w geografii wsi.

Z punktu widzenia intensyfikacji współpracy środowisko geografów i zaprzyjaźnionych osób reprezentujących dziedziny pokrewne powinno zaangażować się w rozwój współpracy międzynarodowej, w tym organizacji spotkań naukowych do których zaproszeni zostaną badacze z zagranicy, zwłaszcza z bliskich nam państw Europy Środkowej.