Komisja Obszarów Wiejskich PTG

Historia Komisji

Komisja Obszarów Wiejskich PTG działała wcześniej przez długi okres (18 lat) pod nazwą Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG. Potrzebę powołania Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG zgłosił Jan Falkowski już 15 września 1983 r. na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego PTG, które odbywało się w trakcie Zjazdu PTG w Toruniu. Celowość powołania Komisji uzasadnił wzrastającą rolą geografii rolnictwa w systemie nauk geograficznych, liczną kadrą specjalistów z geografii rolnictwa o ugruntowanym autorytecie oraz młodych badaczy i uczonych, możliwością integracji środowiska geografów rolnictwa oraz stworzenia forum współpracy interdyscyplinarnej rozwiązującego problemy teoretyczne i aplikacyjne. Wniosek J. Falkowskiego poparli profesorowie: Jerzy Kostrowicki i Stanisław Berezowski.

Pierwsze zebranie konstytuujące działalność Komisji odbyło się 26 stycznia 1984 r. w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Na przewodniczącego Komisji wybrano J. Falkowskiego, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez osiemnaście lat. W 2001 r. podczas XVII Seminarium Geograficzno-Rolniczego na wniosek J. Falkowskiego nowym przewodniczącym Komisji został wybrany J. Bański. Od czerwca 2008 r. przewodnictwo nad pracami Komisji objął R. Rudnicki, a w czerwcu 2013 r. M. Wójcik.

Aktywny udział w pracach Komisji podjęło kilkudziesięciu geografów, ekonomistów, inżynierów oraz reprezentantów innych dyscyplin naukowych badających problemy rolnictwa. Reprezentowali oni różne instytucje naukowe z różnych regionów kraju. Od początku lat dziewięćdziesiątych prace Komisji stopniowo poszerzały swój zakres badawczy i obejmowały szeroką problematykę obszarów wiejskich. Gospodarka żywnościowa i rolnictwo były nadal najważniejszym polem badawczym, ale dostrzegano coraz wyraźniej potrzebę badań innych funkcji obszarów wiejskich. Potwierdzono słabnące znaczenie rolnictwa w rozwoju obszarów wiejskich i konieczność poszukiwania nowych form aktywności gospodarczej i społecznej na wsi. Obecnie kluczową rolę odgrywa wielofunkcyjny model rozwoju obszarów wiejskich (jako koncepcja badań i praktyki rozwoju).