Dla Autorów

Strona tytułowa

Strona tytułowa opracowania (w formacie A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Palatino Linotype 12 pkt.) powinna zawierać:

 • W lewym górnym rogu imię i nazwisko autora/autorów. Pod nazwiskiem musi znaleźć się pełna afiliacja (nazwa instytucji, adres instytucji, e-mail)
 • Na środku tytuł opracowania w j. polskim pisany wielkimi literami, bold, ewentualnie poniżej tytuł opracowania w j. angielskim pisany wielkimi literami, bold italic.
 • Poniżej streszczenie w języku polskim, ewentualnie dodatkowo streszczenie w języku angielskim: maksymalnie 6 słów kluczowych, powinny dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej oraz trzy inne.

Tekst główny opracowania

Zaakceptowany przez Redakcję do druku tekst opracowania powinien być napisany czcionką Palatino Linotype
12 pkt., interlinia pojedyncza, marginesy 2,5 cm, dokument zapisany w formacie *.docx (Word 2007 lub nowszy) lub formacie *.doc (starsze wersje programu MS Word). Nazwa pliku tekstowego powinna zaczynać się od pełnego nazwiska autora i pierwszej litery imienia np. NowakA.doc.

Tytuły kolejnych rozdziałów prosimy rozróżniać wg poniższego wzoru:

 • TYTUŁ ROZDZIAŁU
 • Podrozdział
 • Podpodrozdział

Należy unikać zbytniego rozdrabniania tekstu na podrozdziały.

Materiał graficzny

Ryciny, fotografie i mapy należy dostarczyć w formacie JPG lub TIFF o rozdzielczości 300 dpi. Wielkości rycin i tabel należy dopasować do szerokości kolumny (78 mm lub 162 mm), wysokość maksymalnie 23 cm, opisy na rycinach: czcionka Calibri 6 pkt. (w uzasadnionych przypadkach rozmiar czcionki może być mniejszy).

Tabele powinny być opracowane w programie MS Word, a nie za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł wraz z kolejnym numerem (u góry) oraz źródła danych (u dołu).

Legendy map i rycin wraz z objaśnieniami, należy „wyprowadzać’ poza ramkę rysunku lub mapy, stosując objaśnienia z numeracją 1, 2, 3…

Należy zadbać o czytelność czcionek na materiałach graficznych.

Przypisy i literatura

Przypisy dolne z numeracją cyfrową należy stosować wyjątkowo i wyłącznie jako dodatkowa forma uszczegółowienia kwestii. Literaturę należy cytować zgodnie ze stylem APA (edycja 7).

Pozostałe uwagi

 • Nie należy dzielić wyrazów na sylaby (zarówno ręcznie jak i automatycznie).
 • Należy używać wcięć tabulacji lub innych poleceń dla wcięć akapitowych, a nie spacji.
 • Łączniki (dywizy) (-) stosujemy do: przedziałów liczbowych i czasowych np.: 1999-2000; tworzenia różnego rodzaju złożenia, jak np. czarno-biały, czary-mary, Bielsko-Biała, Gdańsk-Osowa. Łącznik nie ma spacji wokół siebie.
 • Myślniki (–) pełnią funkcję znaku międzywyrazowego, dlatego nie stosuje się go wewnątrz wyrazów, ale pomiędzy nimi, np. Myślnik czy pauza – oto jest pytanie!
 • Czcionkę italic stosujemy do cytatów (wtedy nie używamy cudzysłowów) z podaniem strony, z której pochodzi cytat oraz do łacińskich nazw.
 • Prosimy o stosowanie skrótów i symboli: rok – r., wiek – w., procent – %, itp.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty stylistycznej tekstów oraz usuwania materiału graficznego nie spełniającego wymagań redakcyjnych. Prace przygotowane niezgodnie z niniejszą instrukcją będą odsyłane autorom do poprawy w procedurze peer review.