Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Geograficzne założone w Warszawie w styczniu 1918 r. kontynuuje swoje wiekowe dziedzictwo w duchu odpowiedzialności za historię, stan obecny i perspektywy rozwoju geografii polskiej. Szanując tradycję i dorobek poprzednich pokoleń geografów, współcześnie PTG stoi wobec trudnych wyzwań zmieniającego się świata, procesów globalizacji oraz aktywnego i odpowiedzialnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Polskie Towarzystwo Geograficzne podtrzymuje najlepsze tradycje polskiej geografii na arenie krajowej i międzynarodowej. Będąc reprezentacją geografów polskich, dba o zachowanie chlubnego dorobku swych poprzedników, wytyczając równocześnie nowe cele i zadania dla optymalnego oraz efektywnego rozwoju swej dyscypliny naukowej i kulturotwórczej.

Deklaracja przystąpienia

Warunkiem członkostwa zwyczajnego PTG jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do danego Oddziału PTG, popartej przez dwóch członków wprowadzających (zwyczajnych lub honorowych). Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego Towarzystwa podejmuje odpowiedni Zarząd Oddziału, do którego złożono deklarację.


Jesteśmy członkiem EUGEO
Asocjacji Europejskich Towarzystw Geograficznych