Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Numery archiwalne

Lata: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.

 

Do góry


2024

W przygotowaniu.

Do góry


2023

Nr 50(2)/2023

Dawid Soszyński
Tymczasowość miejsc rekreacyjnych w wiejskim krajobrazie nadrzecznym. Przykład środkowego Wieprza
s: 5-20, DOI 10.30450/202308

Agata Baszak, Agnieszka Latocha-Wites
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów dawnego hutnictwa szkła na ziemi kłodzkiej
s: 21-47, DOI 10.30450/202309

Lucyna Przybylska
Percepcja zmienności i stałości flagi w krajobrazie
s: 49-64, DOI 10.30450/202310

Ewa Mackoś-Iwaszko
Wpływ roślin na zmienność krajobrazu miasta
s: 65-88, DOI 10.30450/202311

Nr 49(1)/2023

Paweł Pieńkowski, Marek Podlasiński
Użytkowanie obszarów wokół małych miast Polski w wybranych aspektach jakości życia ich mieszkańców
s: 5-20, DOI 10.30450/202301

Patrycja Adamczyk, Patryk Pawluczuk
Identyfikacja obszarów cichych lubelskiego obszaru metropolitalnego na przykładzie Lubartowa i Łęcznej
s: 21-39, DOI 10.30450/202302

Anna Hulicka
Miasta zrównoważone. Green city, eco-city i smart city- koincydencja pojęć
s: 41-62, DOI 10.30450/202303

Dorota Okoń , Paweł Kokoszka, Milena Piątkowska, Anna Smolarska
Nagroda krajobrazowa jako element wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce i Europie
s: 63-87, DOI 10.30450/202304

Ilona Copik
Film i krajobraz w perspektywie geografii kulturowej
s: 89-110, DOI 10.30450/202305

Anna Żemła-Siesicka, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Michał Sobala
Analiza historyczna w monitoringu zmian krajobrazu na przykładzie Stacji Czytania Krajobrazu Uniwersytetu Śląskiego
s: 111-127, DOI 10.30450/202306

Do góry


2022

Nr 48(2)/2022

Przemysław Hajdrowski, Jarosław Jasiewicz
Wpływ dawnych domianant krajobrazowych na postrzeganie współczesnego krajobrazu miejskiego. Na przykładzie Kolegiaty pw. Św. Magdaleny w Poznaniu
s: 7-38; DOI: 10.30450/202204

Joanna Plit, Florian Plit
Epizody powtarzalne i ich ślad w krajobrazie kulturowym
s: 39-50, DOI: 10.30450/202205

Nr 47(1)/2022

Paweł Pala
Deformacje terenu okolic Knurowa spowodowane podziemną eksploatacją węgla kamiennego
s: 7-20; DOI: 10.30450/202201

Malwina Michalik-Śnieżek, Halina Lipińska, Agnieszka Kułak, Teresa Wyłupek
Punkty widokowe jako dystrybutory kulturowych usług ekosystemowych. Studium przypadku Kazimierza Dolnego nad Wisłą
s: 21-39; DOI: 10.30450/202202

Sebastian Bernat, Justyna Bernat
Zjawisko ciszy w edukacji geograficznej
s: 41-58; DOI: 10.30450/202203

 

Do góry


2021

Nr 46(2)/2021

Joanna Angiel
Doświadczanie rzeki i krajobrazów nadrzecznych w perspektywie edukacji geograficznej. Ujęcie geograficzno-humanistyczne
s: 7-26; DOI: 10.30450/202106

Monika Trojanowska
Metoda oceny wartości terapeutycznych krajobrazów kulturowych na przykładzie parków miejskich
s: 27-46; DOI: 10.30450/202107

Daniel Syrek
Świadomość krajobrazu wśród uczniów w szkole podstawowej
s: 47-64; DOI: 10.30450/202108

Magdalena Olejniczak
Percepcja krajobrazów militarnych
s: 65-80; DOI: 10.30450/202109

Nr 45(1)/2021

Małgorzata Blaszke, Przemysław Śleszyński, Maciej Nowak
Prawno-urbanistyczne problemy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (lata 2017-2019)
s: 7-28; DOI: 10.30450/202101

Jarosław Oglęcki
Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie gminy Gogolin
s: 29-50; DOI: 10.30450/202102

Paweł Pieńkowski
Wpływ użytkowania terenu na transformację krajobrazu w obrębie unikatowego kompleksu oczek wodnych na Pojezierzu Myśliborskim
s: 51-68; DOI: 10.30450/202103

Piotr Pyryt, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Urszula Myga-Piątek
Czy parkom narodowym Utah zagraża overtourism? Turystyka na obszarach chronionych i jej krajobrazowe konsekwencje
s: 69-92; DOI: 10.30450/202104

Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Możliwości zastosowania metodyki audytu krajobrazowego w skali lokalnej dla wybranych obszarów woj. lubelskiego i świętokrzyskiego w świetle eksperymentu naukowo-dydaktycznego
s: 93-116; DOI: 10.30450/202105

Do góry


2020

Nr 44(2)/2020

Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 2 – zmiany krajobrazu po 1989 r.
s: 7-38; DOI: 10.30450/202009

Maciej Jędrusik
Izolacja a epidemie. Oczywistość, remedium, przekleństwo?
s: 39-50; DOI: 10.30450/202010

Zbigniew Podgórski
Propagacja wiedzy o krajobrazie kulturowym jako permanentny element programu olimpiady geograficznej
s: 51-71; DOI: 10.30450/202011

Krzysztof Badora, Jerzy Nita
Ocena przestrzennego rozmieszczenia parków narodowych i obszarów chronionego krajobrazu w państwach Europy środkowej na tle prowincji fizycznogeograficznych
s: 73-99; DOI: 10.30450/202012

Anna Dudek, Tomasz Wites
Podejście ewolucyjno-genetyczne w badaniu regionów winiarskich w Nowej Zelandii
s: 101-121; DOI: 10.30450/202013

Alina Awramiuk-Godun
Obiekty sakralne w krajobrazie kulturowym pogranicza katolicko-prawosławnego w północno-wschodniej Polsce wyrazem poszanowania i przenikania tradycji
s: 123-137; DOI: 10.30450/202014

Aleksandra Ciastek, Jacek Leszek Łapiński
Rola ogrodów na dachach i elewacjach budynków w poprawie jakości krajobrazu miejskiego na przykładzie Kraśnika Fabrycznego
s: 139-162; DOI: 10.30450/202015

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda
Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania krajobrazów winiarskich wyspy Pico (Azory)
s: 163-190; DOI: 10.30450/202016

Nr 43(1)/2020

Sergii Bortnyk, Tetiana Lavruk
Особливості планувальної структури та проблеми просторового розвитку культурних ландшафтів міста Києва
s: 7-30; DOI: 10.30450/202001

Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga
Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 1 – problemy kształtowania krajobrazu
s: 31-50; DOI: 10.30450/202002

Magdalena Duda-Seifert
Nośniki pamięci mniejszości żydowskiej w procesie przekształcania w dziedzictwo. Studium przypadku Trójmiasta
s:  51-72; DOI: 10.30450/202003

Igor Boiko, Janusz Łach
Полянська господарка як продукт і чинник формування ландшафту (на прикладі регіону бойківщина, Українські Карпати)
s: 73-96; DOI: 10.30450/202004

Iwona Pielesiak, Jagoda Wlazło
Przekształcenia zabytkowych domów drewnianych w gminie Narew
s: 97-114; DOI: 10.30450/202005

Michał Kupiec, Elżbieta Dusza-Zwolińska
Wpływ uwarunkowań fizjograficznych i historycznych na kształtowanie systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Szczecina
s: 115-140; DOI: 10.30450/202006

Do góry


2019

Nr 42(2)/2019

Karolina Waldman, Robert Krzysztofik
Zmiany obszaru zabudowy mieszkaniowej w krajobrazie śródmiejskim Bytomia w okresie od XIX do XXI w.
s: 7-24; DOI 10.30450/201913

Lidia Groeger
Krajobraz osiedli grodzonych – przykład Łodzi
s: 25-44; DOI 10.30450/201914

Blanka Gosik
Cmentarze z okresu I wojny światowej w przestrzeni sepulkralnej województwa łódzkiego
s: 45-62; DOI 10.30450/201915

Alina Awramiuk-Godun
Krajobraz kulturowy w badaniach naukowych oraz w szkolnej edukacji geograficznej w Polsce po reformie oświaty 2017 r.
s: 63-80; DOI 10.30450/201916

Joanna Plit, Urszula Myga-Piątek, Florian Plit
Prognozowane zmiany wybranych elementów krajobrazu kulturowego Polski do roku 2050. Szkic geograficzny – część 2
s: 81-106; DOI 10.30450/201917

Wioletta Kamińska, Mirosław Mularczyk, Roman Suligowski
Przeobrażenia struktury użytkowania gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim w pierwszej dekadzie XXI w.
s: 107-124; DOI 10.30450/201918

Łukasz Musiaka
Przemiany przestrzenne wybranych miast mazurskich w latach 1945-1989, w świetle badań jakościowych mieszkańców
s: 125-146; DOI 10.30450/201919

Anna Żemła-Siesicka
Krajobrazy megalityczne. Próba zdefiniowania pojęcia i umiejscowienia w typologiach krajobrazu
s: 147-174; DOI 10.30450/201920

Nr 41(1)/2019

Adrianna Smoczyńska, Jacek Leszek Łapiński
Murale jako galeria sztuki w krajobrazie miejskim na przykładzie miasta Lublin
s: 7-24; DOI 10.30450/201901

Sehttps://doi.org/10.30450/201901bastian Bernat
Budżet obywatelski jako narzędzie kształtowania krajobrazu na przykładzie miast uzdrowiskowych
s: 25-42; DOI 10.30450/201902

Sławomir Pytel
Krajobrazy podmiejskie i rezydencjalne, jako przestrzeń mieszkaniowa emerytów
s: 43-56; DOI 10.30450/201903

Piotr Kulesza, Magdalena Lubiarz, Małgorzata Żak-Kulesza
Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych
s: 57-71; DOI 10.30450/201904

Ewa Trzaskowska, Magdalena Lubiarz
Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia
s: 73-90; DOI 10.30450/201905

Marta Koperska-Kośmicka
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrumenty chroniące krajobraz kulturowy. Przykład gminy Cedry Wielkie
s: 91-110; DOI 10.30450/201906

Edyta Pijet-Migoń
Dawne porty lotnicze w krajobrazie dużych miast europejskich
s: 111-129; DOI 10.30450/201907

Krzysztof Badora, Magdalena Biegun
Zagrożenia walorów fizjonomicznych krajobrazu terenów przyległych do dróg o znaczeniu turystycznym przez obiekty reklamy zewnętrznej na przykładzie drogi krajowej Myślenice – Zakopane
s: 131-146; DOI 10.30450/201908

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Bioswales jako elementy dostosowania miast do zmian klimatu i nowy sposób kształtowania krajobrazu miejskiego na przykładzie Warszawy
s: 146-166; DOI 10.30450/201909

Andrzej Soczówka
Sieć kolejowa jako wyznacznik krajobrazów historyczno-kulturowych w obszarach przemysłowych
s: 167-184; DOI 10.30450/201910

Urszula Myga-Piątek, Florian Plit, Joanna Plit
Czy możliwa jest prognoza zmian krajobrazu kulturowego Polski? Szkic problematyki w ujęciu geograficznym. Część 1 – siły sprawcze
s: 185-202; DOI 10.30450/201911

Jerzy Nita
Wyrobiska surowców skalnych w krajobrazie miejskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
s: 203-222; DOI 10.30450/201912

Do góry


2018

Nr 40(2)/2018

Michał Sobala
Ocena gotowości mieszkańców do partycypacji w działaniach na rzecz ochrony krajobrazu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego
s: 5-23; DOI 10.30450/201813

Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat
Krajobraz w nowej podstawie programowej geografii. Zmiana rangi i koncepcji edukacji krajobrazowej
s: 25-46; DOI 10.30450/201814

Zbigniew Podgórski, Paulina Lipowska
Krajobrazy Torunia w projektach filmów fabularnych
s: 47-69; DOI 10.30450/201815

Dariusz Brykała, Maciej Prarat
Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych na Drwęcy i pomorskim odcinku Wisły w pierwszej połowie XIX wieku
s: 71-89; DOI 10.30450/201816

Agata Szweda
Identyfikacja i ocena stanu zachowania osiedli i kolonii robotniczych w Rudzie Śląskiej
s: 91-106; DOI 10.30450/201817

Jerzy Nita, Joanna Plit, Małgorzata Nita
Surowce skalne jako materiał budowlany – analiza zachowanych wyróżników regionalnych
s: 107-129; DOI 10.30450/201818

Katarzyna Pukowiec-Kurda
Świadomość krajobrazowa mieszkańców. Przykład Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
s: 131-148; DOI 10.30450/201819

Alina Awramiuk-Godun
Prawosławne symbole religijne w krajobrazie kulturowym Finlandii i Polski na początku XX w.
s: 149-162; DOI 10.30450/201820

Marta Chmielewska
Współczesna rola hałd w krajobrazie metropolii Ruhry
s: 163-186; DOI 10.30450/201821

Joanna Plit, Florian Plit
Drogi św. Jakuba jako specyficzny element krajobrazu kulturowego Europy
s: 187-208; DOI 10.30450/201822

Anna Żemła-Siesicka
Wykorzystanie analizy walorów estetyczno-widokowych w dokumentacji waloryzacyjnej gmin i audycie krajobrazowym. Studium przypadku Jaworzna
s: 209–224; DOI 10.30450/201823

Sławomir Sitek, Alicja Szajnowska-Wysocka
Proces rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i jego wpływ na krajobraz miejski
s: 225-242; DOI 10.30450/201824

 

Nr 39(1)/2018

Łukasz Sarnowski, Zbigniew Podgórski, Dariusz Brykała
Modelowanie 3D zasięgu i pola widoku przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych 
s: 5–24; DOI 10.30450/201801

Krzysztof Badora, Urszula Jakubiec
Zastosowanie metodyki audytu krajobrazowego do identyfikacji krajobrazów w skali lokalnej na przykładzie gminy Szczyrk 
s: 25–40; DOI 10.30450/201802

Jacek Łapiński
Sacrum w krajobrazie a krajobraz sakralny  
s: 41–62; DOI 10.30450/201803

Florian Plit
Badania krajobrazu kulturowego szansą na integrację polskiej geografii? Artykuł dyskusyjny
s: 63–78; DOI 10.30450/201804

Jerzy Potyrała, Izabela Iwancewicz
Zmiany w formach pokrycia terenu wokół wybranych nowożytnych fortyfikacji Śląska w oparciu o historyczne oraz współczesne materiały kartograficzne
s: 79-98; DOI 10.30450/201805

Janusz Gubański, Ewa Walter
Aktualne tendencje zagospodarowania terenów w sąsiedztwie wody na przykładzie wsi opolskiej
s: 99-116; DOI 10.30450/201806

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Rekultywacja i rewitalizacja jako sposoby przekształcenia terenów poprzemysłowych na tereny parkowo–rekreacyjne
s: 117-132; DOI 10.30450/201807

Mariusz Goraj
Zmiany rozmieszczenia terenów leśnych na obszarze doliny Dolnej Warty od XVIII do XX w.
s: 133-152; DOI 10.30450/201808

Weronika Dragan
Układ przestrzenny Zbąszynka w świetle koncepcji miasta-ogrodu
s: 153-172; DOI 10.30450/201809

Michał Sobala
Zmiany krajobrazu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w percepcji mieszkańców a jego ochrona
s: 173-187; DOI 10.30450/201810

Janusz Godziek, Bartłomiej Szypuła
Zmiany lesistości w dolinie Ochotnicy w XIX-XX w. na podstawie materiałów kartograficznych
s: 189-206; DOI 10.30450/201811

Urszula Myga-Piątek
Model stratygrafii krajobrazów kulturowych. W poszukiwaniu typologii ewolucyjno-genetycznej
s: 207-223; DOI 10.30450/201812

 

 

 

Do góry


2017

 

Nr 38/2017

KRAJOBRAZ W PRAKTYCE I EDUKACJI

Redakcja tomu: Joanna Plit

Słowo wstępne

Izabella Łęcka
Bazar – centrum tradycyjnego krajobrazu kulturowego krajów Islamu
s: 9-22

Daniel Mikulski, Elżbieta Raszeja
Ocena przydatności źródeł kartograficznych z okresu reform agrarnych w Wielkopolsce do badań retrogresywnych krajobrazu
s: 23-41

Renata Giedych
Funkcje lokalnych form ochrony przyrody w miastach, na przykładzie Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania
s: 43-55

Anna Gałecka Drozda, Agata Zachariasz
Tereny postagrarne w największych miastach Polski
s: 57-70

Krzysztof Herman, Kinga Zinowiec-Cieplik, Martyna Cziszewska
Diagnoza funkcjonalności i użytkowania parku rekreacyjnego z wykorzystaniem metody placemaking
s: 71-83

Joanna Angiel
Zróżnicowanie nadrzecznych krajobrazów kulturowych – edukacja geograficzna nad Odrą
s:: 85-96

Michał Kupiec, Paweł Pieńkowski
Kształtowanie się krajobrazu kulturowego Wyspy Chrząszczewskiej
s: 97-111

 

Nr 37/2017

PODZIAŁY REGIONALNE A KRAJOBRAZY. NOWE UJĘCIA I OCENY KRYTYCZNE

Redakcja tomu: Jerzy Nita

Słowo wstępne

Krzysztof Badora
Mikroregiony fizycznogeograficzne Opolszczyzny
s: 9-28

Adam Andrzejewski, Alicja Kulka, Anna Majcher, Piotr Pachół, Anna Radomyska, Jerzy Zieliński
Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego
s: 29-81

Marek Degórski
Właściwości pokrywy glebowej jako narzędzie regionalizacji
s: 83-91

Joanna Plit
Fenomen krajobrazów kulturowych Podlasia
s: 93-104

Paweł Pieńkowski, Marek Podlasiński
Dominujące formy pokrycia terenu w odniesieniu do podziału fizycznogeograficznego Polski
s:

Piotr Krajewski, Iga Solecka, Karol Mrozik
Doświadczenia w identyfikacji tła krajobrazowego dla krajobrazów o charakterze rolniczym na obszarze podmiejskim Wrocławia
s:

Anna Żemła-Siesicka
Delimitacja pól podstawowych mezoregionu Beskid Śląski na potrzeby badań przestrzennych infrastruktury turystycznej
s:

Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek
Inne spojrzenie na regionalizację Wyżyny Śląsko-Krakowskiej
s:

 

nr 36/2017

KRAJOBRAZ – TRADYCJA, WYZWANIA, NOWOCZESNOŚĆ

Redakcja tomu: Ks. Jacek Łapiński, Ewa Mackoś-Iwaszko

Słowo wstępne

Dorota Sikora
Krajobraz Wilanowa – jego przemiany i możliwości ochrony
s:

Magdalena Błaszczyk, Marzena Suchocka, Gabriela Maksymiuk
Kultura czy natura? Mechanizmy percepcji i preferencji wobec krajobrazu i form roślinnych
s:

Szymon Chmielewski, Tadeusz J. Chmielewski. Marta Samulowska
Ocena potencjału inspiracji artystycznych krajobrazu Kazimierza Dolnego i jego otoczenia
s:

Malwina Michalik-Śnieżek, Tadeusz Jan Chmielewski
Krajobrazy aktualne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
s:

Adam Senetra
Zmiany przestrzenno-czasowe wartości estetycznych krajobrazów obszarów pojeziernych na potrzeby ich audytu i ochrony na przykładzie gminy Pozezdrze
s:

Bartosz Jawecki
Wizualna ocena roli czynnych kamieniołomów granitu w krajobrazie powiatu strzelińskiego
s:

Gabriela Maksymiuk, Marzena Suchocka, Magdalena Błaszczyk, Adam Juźwiak
Nowe technologie i ich możliwości zastosowania w badaniach preferencji społecznych względem kształtowania krajobrazu

 

nr 35/2017

IZOLACJA I WYSPOWOŚĆ W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM

 

Redakcja tomu: Michał Kupiec

Słowo wstępne

Paweł Pieńkowski, Marek Podlasiński
Propozycja metody wyznaczania tła krajobrazowego w oparciu o wskaźnik dominacji form pokrycia terenu
s:

Paweł Pieńkowski, Marek Podlasiński
Określanie stopnia izolacji wysp krajobrazowych na przykładzie Pomorza
s:

Renata Gamrat, Małgorzata Gałczyńska, Michał Kupiec
Różnorodność wysp krajobrazowych w krajobrazie rolniczym równiny Nowogardzkiej i Goleniowskiej
s:

Wiaczesław Andrejczuk
Archipelag krasowy jako szczególny typ krajobrazu krasowego
s:

Joanna Plit, Florian Plit
Dominanty krajobrazowe – symbole władzy we współczesnej Polsce
s:

Michał Uruszczak
Wyspy obronne wyżyny krakowsko-częstochowskiej i ich turystyczne znaczenie
s:

Daria Szarejko
Mała ojczyzna – kategoria lokalnej tożsamości
s:

Jakub Czaja, Oimahmad Rahmonov
Zmiany zagospodarowania doliny Małej Wisły w zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej od XVIII w. Do czasów współczesnych
s:

 

Do góry


2016

nr 34/2016

KRAJOBRAZY INSPIRACJI – OD KONTEMPLACJI DO KSZTAŁTOWANIA

 

Redakcja tomu: Sebastian Bernat

Słowo wstępne

Jeremi T. Królikowski, Ewa Rykała
Kontemplacja krajobrazu jako źródło inspiracji twórczości artystycznej
s:

Małgorzata Kaczyńska
Kopie krajobrazowe jako dawne i współczesne zjawisko kulturowe w wybranych kręgach cywilizacyjnych
s:

Jolanta Kijowska Michał Faryś
Wyróżniki krajobrazu dawnych ziem polskich w wybranych obszarach ameryki południowej jako swoisty przykład dziedzictwa kulturowego emigrantów
s:

Małgorzata Flaga, Joanna Szczęsna
Krajobrazy województwa lubelskiego jako inspiracja do rozwoju turystyki kulturowej w regionie
s:

Sebastian Bernat
Film i turystyka filmowa a krajobraz
s:

Irena Niedźwiecka-Filipiak
Krajobrazowy kontekst sieci najciekawszych wsi na przykładzie wsi z Opolszczyzny
s:

Anna Podolska, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Wpływ wsi tematycznych na wizualne aspekty krajobrazu wsi
s:

Małgorzata Sawicka
Przekształcenia krajobrazu oraz wybrane aspekty jego ochrony na przykładzie Olszówki Górnej i Dolnej w Bielsku-Białej
s:

Dawid Soszyński, Barbara Sowińska-Świerkosz, Adam Gawryluk
Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego
s:

Sebastian Bernat
Dobre praktyki krajobrazowe na przykładzie wybranych konkursów europejskich i ogólnopolskich
s:

 

Do góry


2015

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2014

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2013

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2012

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2011

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2010

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2009

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2008

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2007

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2006

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2005

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2004

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2003

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2002

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry