Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Numery archiwalne

Lata: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.

 

Do góry


2024

W przygotowaniu.

Do góry


2023

Nr 49(1)/2023

Paweł Pieńkowski, Marek Podlasiński
Użytkowanie obszarów wokół małych miast Polski w wybranych aspektach jakości życia ich mieszkańców
ss: 5-20, DOI 10.30450/202301

Patrycja Adamczyk, Patryk Pawluczuk
Identyfikacja obszarów cichych lubelskiego obszaru metropolitalnego na przykładzie Lubartowa i Łęcznej
ss: 21-39, DOI 10.30450/202302

Anna Hulicka
Miasta zrównoważone. Green city, eco-city i smart city- koincydencja pojęć
ss: 41-62, DOI 10.30450/202303

Dorota Okoń , Paweł Kokoszka, Milena Piątkowska, Anna Smolarska
Nagroda krajobrazowa jako element wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce i Europie
ss: 63-87, DOI 10.30450/202304

Ilona Copik
Film i krajobraz w perspektywie geografii kulturowej
ss: 89-110, DOI 10.30450/202305

Anna Żemła-Siesicka, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Michał Sobala
Analiza historyczna w monitoringu zmian krajobrazu na przykładzie Stacji Czytania Krajobrazu Uniwersytetu Śląskiego
ss: 111-127, DOI 10.30450/202306

Do góry


2022

Nr 48(2)/2022

Przemysław Hajdrowski, Jarosław Jasiewicz
Wpływ dawnych domianant krajobrazowych na postrzeganie współczesnego krajobrazu miejskiego. Na przykładzie Kolegiaty pw. Św. Magdaleny w Poznaniu
ss: 7-38; DOI: 10.30450/202204

Joanna Plit, Florian Plit
Epizody powtarzalne i ich ślad w krajobrazie kulturowym
ss: 39-50, DOI: 10.30450/202205

Nr 47(1)/2022

Paweł Pala
Deformacje terenu okolic Knurowa spowodowane podziemną eksploatacją węgla kamiennego
ss: 7-20; DOI: 10.30450/202201

Malwina Michalik-Śnieżek, Halina Lipińska, Agnieszka Kułak, Teresa Wyłupek
Punkty widokowe jako dystrybutory kulturowych usług ekosystemowych. Studium przypadku Kazimierza Dolnego nad Wisłą
ss: 21-39; DOI: 10.30450/202202

Sebastian Bernat, Justyna Bernat
Zjawisko ciszy w edukacji geograficznej
ss: 41-58; DOI: 10.30450/202203

 

Do góry


2021

Nr 46(2)/2021

Joanna Angiel
Doświadczanie rzeki i krajobrazów nadrzecznych w perspektywie edukacji geograficznej. Ujęcie geograficzno-humanistyczne
ss: 7-26; DOI: 10.30450/202106

Monika Trojanowska
Metoda oceny wartości terapeutycznych krajobrazów kulturowych na przykładzie parków miejskich
ss: 27-46; DOI: 10.30450/202107

Daniel Syrek
Świadomość krajobrazu wśród uczniów w szkole podstawowej
ss: 47-64; DOI: 10.30450/202108

Magdalena Olejniczak
Percepcja krajobrazów militarnych
ss: 65-80; DOI: 10.30450/202109

Nr 45(1)/2021

Małgorzata Blaszke, Przemysław Śleszyński, Maciej Nowak
Prawno-urbanistyczne problemy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (lata 2017-2019)
ss: 7-28; DOI: 10.30450/202101

Jarosław Oglęcki
Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie gminy Gogolin
ss: 29-50; DOI: 10.30450/202102

Paweł Pieńkowski
Wpływ użytkowania terenu na transformację krajobrazu w obrębie unikatowego kompleksu oczek wodnych na Pojezierzu Myśliborskim
ss: 51-68; DOI: 10.30450/202103

Piotr Pyryt, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Urszula Myga-Piątek
Czy parkom narodowym Utah zagraża overtourism? Turystyka na obszarach chronionych i jej krajobrazowe konsekwencje
ss: 69-92; DOI: 10.30450/202104

Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Możliwości zastosowania metodyki audytu krajobrazowego w skali lokalnej dla wybranych obszarów woj. lubelskiego i świętokrzyskiego w świetle eksperymentu naukowo-dydaktycznego
ss: 93-116; DOI: 10.30450/202105

Do góry


2020

Nr 44(2)/2020

Sebastian Bernat, Karolina Trykacz
Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 2 – zmiany krajobrazu po 1989 r.
ss: 7-38; DOI: 10.30450/202009

Maciej Jędrusik
Izolacja a epidemie. Oczywistość, remedium, przekleństwo?
ss: 39-50; DOI: 10.30450/202010

Zbigniew Podgórski
Propagacja wiedzy o krajobrazie kulturowym jako permanentny element programu olimpiady geograficznej
ss: 51-71; DOI: 10.30450/202011

Krzysztof Badora, Jerzy Nita
Ocena przestrzennego rozmieszczenia parków narodowych i obszarów chronionego krajobrazu w państwach Europy środkowej na tle prowincji fizycznogeograficznych
ss: 73-99; DOI: 10.30450/202012

Anna Dudek, Tomasz Wites
Podejście ewolucyjno-genetyczne w badaniu regionów winiarskich w Nowej Zelandii
ss: 101-121; DOI: 10.30450/202013

Alina Awramiuk-Godun
Obiekty sakralne w krajobrazie kulturowym pogranicza katolicko-prawosławnego w północno-wschodniej Polsce wyrazem poszanowania i przenikania tradycji
ss: 123-137; DOI: 10.30450/202014

Aleksandra Ciastek, Jacek Leszek Łapiński
Rola ogrodów na dachach i elewacjach budynków w poprawie jakości krajobrazu miejskiego na przykładzie Kraśnika Fabrycznego
ss: 139-162; DOI: 10.30450/202015

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda
Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania krajobrazów winiarskich wyspy Pico (Azory)
ss: 163-190; DOI: 10.30450/202016

Nr 43(1)/2020

Sergii Bortnyk, Tetiana Lavruk
Особливості планувальної структури та проблеми просторового розвитку культурних ландшафтів міста Києва
ss: 7-30; DOI: 10.30450/202001

Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga
Krajobraz małych miast w województwie lubelskim. Część 1 – problemy kształtowania krajobrazu
ss: 31-50; DOI: 10.30450/202002

Magdalena Duda-Seifert
Nośniki pamięci mniejszości żydowskiej w procesie przekształcania w dziedzictwo. Studium przypadku Trójmiasta
ss: 51-72; DOI: 10.30450/202003

Igor Boiko, Janusz Łach
Полянська господарка як продукт і чинник формування ландшафту (на прикладі регіону бойківщина, Українські Карпати)
ss: 73-96; DOI: 10.30450/202004

Iwona Pielesiak, Jagoda Wlazło
Przekształcenia zabytkowych domów drewnianych w gminie Narew
ss: 97-114; DOI: 10.30450/202005

Michał Kupiec, Elżbieta Dusza-Zwolińska
Wpływ uwarunkowań fizjograficznych i historycznych na kształtowanie systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Szczecina
ss: 115-140; DOI: 10.30450/202006

Do góry


2019

Nr 41(1)/2019

Adrianna Smoczyńska, Jacek Leszek Łapiński
Murale jako galeria sztuki w krajobrazie miejskim na przykładzie miasta Lublin
ss: 7-24; DOI 10.30450/201901

Sebastian Bernat
Budżet obywatelski jako narzędzie kształtowania krajobrazu na przykładzie miast uzdrowiskowych
ss: 25-42; DOI 10.30450/201902

Sławomir Pytel
Krajobrazy podmiejskie i rezydencjalne, jako przestrzeń mieszkaniowa emerytów
ss: 43-56; DOI 10.30450/201903

Piotr Kulesza, Magdalena Lubiarz, Małgorzata Żak-Kulesza
Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych
ss: 57-71; DOI 10.30450/201904

Ewa Trzaskowska, Magdalena Lubiarz
Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia
ss: 73-90; DOI 10.30450/201905

Marta Koperska-Kośmicka
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrumenty chroniące krajobraz kulturowy. Przykład gminy Cedry Wielkie
ss: 91-110; DOI 10.30450/201906

Edyta Pijet-Migoń
Dawne porty lotnicze w krajobrazie dużych miast europejskich
ss: 111-129; DOI 10.30450/201907

Krzysztof Badora, Magdalena Biegun
Zagrożenia walorów fizjonomicznych krajobrazu terenów przyległych do dróg o znaczeniu turystycznym przez obiekty reklamy zewnętrznej na przykładzie drogi krajowej Myślenice – Zakopane
ss: 131-146; DOI 10.30450/201908

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Bioswales jako elementy dostosowania miast do zmian klimatu i nowy sposób kształtowania krajobrazu miejskiego na przykładzie Warszawy
ss: 146-166; DOI 10.30450/201909

Andrzej Soczówka
Sieć kolejowa jako wyznacznik krajobrazów historyczno-kulturowych w obszarach przemysłowych
ss: 167-184; DOI 10.30450/201910

Urszula Myga-Piątek, Florian Plit, Joanna Plit
Czy możliwa jest prognoza zmian krajobrazu kulturowego Polski? Szkic problematyki w ujęciu geograficznym. Część 1 – siły sprawcze
ss: 185-202; DOI 10.30450/201911

Jerzy Nita
Wyrobiska surowców skalnych w krajobrazie miejskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ss: 203-222; DOI 10.30450/201912

Do góry


2018

Nr 39(1)/2018

Łukasz Sarnowski, Zbigniew Podgórski, Dariusz Brykała

Modelowanie 3D zasięgu i pola widoku przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych 
ss: 5–24; DOI 10.30450/201801

Krzysztof Badora, Urszula Jakubiec
Zastosowanie metodyki audytu krajobrazowego do identyfikacji krajobrazów w skali lokalnej na przykładzie gminy Szczyrk 
ss: 25–40; DOI 10.30450/201802

Jacek Łapiński
Sacrum w krajobrazie a krajobraz sakralny  
ss: 41–62; DOI 10.30450/201803

Florian Plit
Badania krajobrazu kulturowego szansą na integrację polskiej geografii? Artykuł dyskusyjny
ss: 63–78; DOI 10.30450/201804

Jerzy Potyrała, Izabela Iwancewicz
Zmiany w formach pokrycia terenu wokół wybranych nowożytnych fortyfikacji Śląska w oparciu o historyczne oraz współczesne materiały kartograficzne
ss: 79-98; DOI 10.30450/201805

Janusz Gubański, Ewa Walter
Aktualne tendencje zagospodarowania terenów w sąsiedztwie wody na przykładzie wsi opolskiej
ss: 99-116; DOI 10.30450/201806

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Rekultywacja i rewitalizacja jako sposoby przekształcenia terenów poprzemysłowych na tereny parkowo–rekreacyjne
ss: 117-132; DOI 10.30450/201807

Mariusz Goraj
Zmiany rozmieszczenia terenów leśnych na obszarze doliny Dolnej Warty od XVIII do XX w.
ss: 133-152; DOI 10.30450/201808

Weronika Dragan
Układ przestrzenny Zbąszynka w świetle koncepcji miasta-ogrodu
ss: 153-172; DOI 10.30450/201809

Michał Sobala
Zmiany krajobrazu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w percepcji mieszkańców a jego ochrona
ss: 173-187; DOI 10.30450/201810

Janusz Godziek, Bartłomiej Szypuła
Zmiany lesistości w dolinie Ochotnicy w XIX-XX w. na podstawie materiałów kartograficznych
ss: 189-206; DOI 10.30450/201811

Urszula Myga-Piątek
Model stratygrafii krajobrazów kulturowych. W poszukiwaniu typologii ewolucyjno-genetycznej
ss: 207-223; DOI 10.30450/201812

 

Do góry


2017

Nr 38/2017

Izabella Łęcka
Bazar – centrum tradycyjnego krajobrazu kulturowego krajów Islamu
ss: 9-22

Daniel Mikulski, Elżbieta Raszeja
Ocena przydatności źródeł kartograficznych z okresu reform agrarnych w Wielkopolsce do badań retrogresywnych krajobrazu
ss: 23-41

Renata Giedych
Funkcje lokalnych form ochrony przyrody w miastach, na przykładzie Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania
ss: 43-55

Anna Gałecka Drozda, Agata Zachariasz
Tereny postagrarne w największych miastach Polski
ss: 57-70

Krzysztof Herman, Kinga Zinowiec-Cieplik, Martyna Cziszewska
Diagnoza funkcjonalności i użytkowania parku rekreacyjnego z wykorzystaniem metody placemaking
ss: 71-83

Joanna Angiel
Zróżnicowanie nadrzecznych krajobrazów kulturowych – edukacja geograficzna nad Odrą
ss: 85-96

Michał Kupiec, Paweł Pieńkowski
Kształtowanie się krajobrazu kulturowego Wyspy Chrząszczewskiej
ss: 97-111

Do góry


2016

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2015

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2014

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2013

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2012

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2011

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2010

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2009

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2008

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2007

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2006

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2005

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2004

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2003

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry


2002

Artykuły pojawią się wkrótce w tym miejscu.

Do góry