Procedura Wydawnicza

Zgłoszenie publikacji

 1. Zgłoszenie publikacji w języku polskim lub angielskim do Wydawnictwa Naukowego PTG (WN PTG) odbywa się drogą mailową przez przesłanie pliku elektronicznego na adres mailowy wydawnictwo@ptegeo.org.pl.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać: informacje o autorze/autorach, streszczenie opracowania, spis treści oraz pełny tekst manuskryptu wraz z informacją dotyczącą ewentualnego materiału ilustracyjnego i prawnej możliwości jego wykorzystania. Publikacje zgłoszone do WN PTG zostaną zweryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.
 3. WN PTG rozpatruje możliwość wydania publikacji w formie monografii naukowych zgodnie z profilem WN PTG.
  Złożone opracowanie do publikacji zostaje poddane weryfikacji przez program antyplagiatowy (Otwarty System Antyplagiatowy OSA) oraz wstępnej ocenie Redaktora Naczelnego pod względem oryginalności, zgodności z profilem WN PTG i przydatności dla czytelników.
 4. Redaktor Naczelny przekazuje tekst członkom Naukowej Rady Wydawniczej z prośbą o opinię. W przypadku odrzucenia monografii autor zostaje niezwłocznie zawiadomieni o decyzji WN PTG. W przypadku wstępnej pozytywnej opinii tekst zostaje przekazany do recenzji zgodnie z przyjętymi zasadami recenzowania publikacji w WN PTG. Recenzja dokonywana jest niezależnie przez dwóch ekspertów. Dane recenzentów (imiona i nazwiska, afiliacje) nie są ujawniane autorom.

Recenzja publikacji

 1. Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii Naukowej Rady Wydawniczej.
 2. Po otrzymaniu recenzji zostają one przekazane autorowi (korespondencyjnemu), który ma możliwość ustosunkowania się do uwag recenzentów w pisemnej odpowiedzi na recenzje. Na podstawie analizy recenzji i odpowiedzi autora zostaje dokonana obiektywna i merytoryczna ocena manuskryptu przez Redaktora Naczelnego, a w przypadku wątpliwości przez Naukową Radę Wydawniczą.
 3. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują monografię naukową / publikację zbiorową z dalszych prac wydawniczych. W razie decyzji o rezygnacji z publikacji przez WN PTG autor zostaje o niej niezwłocznie powiadomiony, a WN PTG zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wydawniczej.
 4. W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Redaktor Naczelny zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora na uwagi zawarte w negatywnej recenzji oraz na podstawie trzeciej recenzji Naukowa Rada Wydawnicza podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z opracowaniem.
 5. W przypadku pozytywnej opinii zakładającej wprowadzenie zmian w publikacji, WN PTG ustala z autorem zakres zmian i termin ich wprowadzenia. WN PTG ma możliwość rezygnacji z wydania, jeśli autor odmawia wprowadzenia ważnych zmian proponowanych przez recenzenta. WN PTG ma również możliwość przekazania tekstu po wprowadzeniu zmian do kolejnej recenzji.

Faza produkcyjna

 1. Po ostatecznej decyzji o publikacji manuskryptu Dyrektor Wydawnictwa zawiera umowę wydawnicza z autorem o przeniesienie lub nabycie praw autorskich. Autor przekazuje ostateczną wersję pracy opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w WN PTG i rozpoczyna się faza produkcyjna prac wydawniczych.
 2. Faza produkcyjna obejmuje następujące etapy:
  • opracowanie redakcyjne wykonane przez Dyrektora Wydawnictwa lub redaktora tematycznego, wyznaczonego przez Radę Redakcyjną;
  • autoryzację redakcji u autora – autor jest zobowiązany zaakceptować lub odrzucić poprawki redaktorskie, respektując zasady poprawności formalno-językowej;
  • skład tekstu dokonany przez WN PTG lub zlecony autorowi;
  • I korektę językową i techniczną na złożonym tekście;
  • II korektę językową i techniczną;
  • korektę autorską na złamanym tekście wykonaną przez autora na etapie I lub II korekty, w zależności od stopnia skomplikowania tekstu;
  • przygotowanie plików tekstu i okładki do druku.
 3. Dyrektor Wydawnictwa w porozumieniu z autorem ustala sposób, termin i formę wydania publikacji, decydując o strategii promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji. Każda zwarta pozycja wydana przez WN PTG otrzymuje nr ISSN lub ISBN.
 4. WN PTG zachowuje prawo do wycofania publikacji po jej wydaniu, jeżeli pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach) oraz gdy praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki publikacyjnej.