Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

Bibliografia

Sokołowski D. (red.), 2016, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa-Toruń, ISBN 978-83-62089-38-3.

Od Redaktora:

Dobrą tradycją Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG było cykliczne opracowywanie bibliografii prac z zakresu tematyki będącej jej przedmiotem zainteresowania. Dzieło to zostało zapoczątkowane na początku lat 90. ubiegłego wieku przez prof. Stanisława Liszewskiego i prof. Jolantę Jakóbczyk-Gryszkiewicz, a ostatnia dotychczas publikacja bibliografii ukazała się w 2000 r., obejmując prace za okres 1995–1998. Aktualnie przygotowane zestawienie pozycji bibliograficznych jest kontynuacją wykazów sporządzanych w latach wcześniejszych; wypełnia ono lukę powstałą od roku 1999 i obejmuje okres do 2015 roku włącznie. W przygotowaniu publikacji brali udział przedstawiciele wszystkich ośrodków geograficznych w Polsce, odpowiadając za przygotowanie zestawień dla swoich uczelni macierzystych, a w niektórych przypadkach – również innych ośrodków zlokalizowanych na terenie danego miasta. Bibliografia zawiera wykaz publikacji naukowych pracowników i doktorantów oraz prac doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w poszczególnych ośrodkach naukowych. Wykazy: „Publikacje Pracowników” i „Publikacje Doktorantów” obejmują monografie naukowe i podręczniki akademickie (autorstwo, współautorstwo, redakcja), rozdziały w monografiach oraz artykuły naukowe. Prace doktorskie i habilitacyjne wyszczególniono osobno, niezależnie od tego, czy dany tytuł powtarzał się jako publikacja. Przyjęto układ pracy wyznaczony kolejno według: ośrodków geograficznych rozumianych jako miasta w porządku alfabetycznym, następnie według nazw uczelni. Publikacje uporządkowano według nazwisk ich autorów, a następnie lat wydania. Skutkuje to określonymi powtórzeniami w przypadku prac podpisanych przez więcej niż jednego autora. Wykaz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych sporządzono odpowiednio według dat obron oraz dat wydania. Bibliografia jest dziełem wielu autorów. Szczególny wkład w jej opracowanie wnieśli poszczególni członkowie Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, którzy koordynowali zbieranie informacji o publikacjach w swoich ośrodkach i dokonywali ich selekcji, a niejednokrotnie sami odpowiednie wykazy sporządzali. Tak przygotowywany materiał spływał sukcesywnie do redaktora całości, który go ostatecznie selekcjonował, segregował, korygował i formatował. W pracy obejmującej tysiące pozycji bibliograficznych nie udało się uniknąć pewnych niejednoznaczności, będących w głównej mierze konsekwencją braku możliwości zweryfikowania części publikacji pod kątem merytorycznym. Zestawienie może zatem obejmować niektóre prace o niewielkim udziale zagadnień z zakresu geografii osadnictwa i ludności lub pomijać pewne prace, które w takim wykazie powinny zostać uwzględnione. Rozstrzygnięcie pewnych wątpliwości było w licznych przypadkach niemożliwe na etapie opracowania redakcyjnego, choćby z tego względu, że tytuł nie zawsze w pełni odzwierciedla treść publikacji. Zasadniczą rolę odegrali tu poszczególni członkowie Komisji, odpowiedzialni za wstępne przygotowanie zestawień dla swoich ośrodków naukowych. To Oni wykonali większość pracy selekcyjnej, ustalając informacje na temat treści opracowania bezpośrednio z ich autorami. Z pewnością niemożliwe do uniknięcia były też pewne błędy techniczne, wynikające np. z braku możliwości zweryfikowania numerów stron poszczególnych publikacji. W kwestii poprawności wpisów zarówno Czytelnicy, jak i redaktor, muszą polegać na rzetelności poszczególnych Autorów opracowujących informacje o swoich dokonaniach.

Pomni określonych niedoskonałości, żywimy przekonanie, że oddajemy do rąk Czytelnika opracowanie rzetelne i przydatne, pozwalające zarówno na lepsze poznanie, jak i usystematyzowanie wiedzy o pracach geografów publikujących w dziedzinach, które charakteryzuje niezwykłe bogactwo i różnorodność merytoryczna. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że udział niektórych członków KGOiL PTG w pracach nad niniejszą bibliografią polegał nie tylko na zebraniu i opracowaniu wykazów dla reprezentowanych przez nich ośrodków geograficznych, co samo w sobie było ogromną pracą. Szczególne podziękowania należą się zwłaszcza dr Magdalenie Szmytkowskiej i dr hab. Robertowi Krzysztofikowi, których pomoc była cenna zwłaszcza na wstępnym etapie prac, głównie przy ustalaniu zestawu słów kluczowych, które pozwoliły dokonać niezbędnej selekcji tytułów, a także prof. Przemysławowi Śleszyńskiemu, Przewodniczącemu Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, za czynne wsparcie na wszystkich etapach opracowania.

Dariusz Sokołowski