Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

Historia Komisji

W 1985 roku, podczas Zjazdu PTG w Opolu, zawiązała się ad hoc „Komisja Zjazdowa Geografii Osadnictwa i Ludności”. Wyrażono wówczas potrzebę przekształcenia jej w stałą komisję problemową PTG, skupiającą czynnych geografów w zakresie studiów morfologicznych, morfogenetycznych, funkcjonalnych i ludnościowych wsi i miasta. W kwietniu 1986 roku Zarząd Główny PTG poparł te starania i jeszcze w tym samym roku, dnia 10 września, podczas zebrania plenarnego Zarządu, powołano do życia Komisję Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Głównym inicjatorem powstania Komisji od samego początku był prof. Jan Tkocz, który w 1985 r. był szefem Oddziału PTG w Opolu. Został on pierwszym Przewodniczącym Komisji (1986-1990). Do pierwszego składu Komisji weszli ponadto: Eugeniusz Biderman (zastępca Przewodniczącego, Poznań), Wiesław Maik (sekretarz, Toruń), Maria Ciechocińska (Warszawa), Irena Czarnecka (Wrocław), Adam Jelonek (Kraków), Stanisław Liszewski (Łódź), Amalia Prochownikowa (Kraków), Stanisława Zajchowska (Honorowa Przewodnicząca, Poznań) oraz Eugeniusz Zdrojewski (Słupsk).

W dniu 6 listopada 1986 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego UAM w Poznaniu. Określono wówczas cele i zadania Komisji oraz ustalono główne kierunki działania w 1987 roku. W pracach Komisji przewidziano dwa nurty badawcze: lokalne systemy osadnicze oraz problemy i strefy zagrożeń demograficznych. Zakładano, że możliwe będzie przeprowadzenie studiów porównawczych w tym zakresie przez różne ośrodki geograficzne w kraju oraz że czynnikiem inspirującym i systematyzującym problematykę badawczą powinna stać się konferencja metodologiczno-problemowa, której organizację w 1987 roku powierzono Zakładowi Geografii Społecznej UAM w Poznaniu. W roku 1990 minął trzyletni okres działalności Komisji i na posiedzeniu sprawozdawczym w dniu 29 czerwca 1990 roku podczas Ogólnopolskiego Zjazdu PTG we Wrocławiu dokonano zmian personalnych. Stanowisko Przewodniczącego objął Stanisław Liszewski, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do 1996 roku. Następnie przewodniczenie Komisji objął Wiesław Maik, który sprawował tę funkcję przez kolejne 3 kadencje do 2002 roku, kiedy to aktywność Komisji wyraźnie osłabła.

Wiosną 2014 roku we władzach PTG uznano, że ze względu na znaczenie problematyki osadniczo-ludnościowej w polskiej geografii, należy przywrócić aktywną działalność Komisji. Na Zebraniu Plenarnym, które miało miejsce w dniu 21 marca 2014 roku, Zarząd Główny PTG podjął decyzję o reaktywacji Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności. Organizację Komisji i ewentualne pokierowanie pracami w przyszłości zaproponowano Przemysławowi Śleszyńskiemu, który niezwłocznie zwrócił się do dotychczasowych członków Komisji GOiL o pomoc w odnowieniu działalności. Chęć dalszego uczestniczenia w pracach podtrzymał Dariusz Sokołowski, natomiast pozostali członkowie, ze względu na przejście na emeryturę, zarekomendowali inne osoby, które obecnie tworzą skład Komisji GOiL.