Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie

Urszula Myga-Piątek

„Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie” został wydany w 2015 r. przez Państwową Szkołę Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jest wynikiem inicjatywy wybitnych znawców krajobrazu, profesorów: Andrzeja Richlinga i Wiaczesława Andrejczuka z Polski oraz Leonida Rudenko i Wiktora Czechnija z Ukrainy.

Słownik polsko-ukraiński Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii. Jest też bardzo złożonym obiektem badań – wielowymiarowym i wieloaspektowym. Skutkuje to obecnością w literaturze wielu bardzo zróżnicowanych „autorskich” podejść do pojmowania oraz definiowania terminów i pojęć krajobrazowych. Trwające na licznych konferencjach dyskusje naukowe dowodzą istnienia wyraźnych różnic w sposobie rozumienia krajobrazu między przedstawicielami dwóch „skrzydeł” geografii (geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej). Wyraźna rozbieżność stanowisk geografów wobec krajobrazu przyrodniczego (naturalnego) i kulturowego (antropogenicznego) jest jednym z powodów przejmowania kategorii badawczej jaką jest krajobraz przez inne – pokrewne – dyscypliny naukowe.

Prezentowany „Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie” ma spełnić rolę porządkującą sposób analizowania i rozumienia tych pojęć z pozycji geografii. Autorzy przedstawili efekt bardzo ambitnego i trudnego zadania. W zakresie nauki o krajobrazie, pomimo rozwoju metodologicznego i nowych koncepcji badawczych, nadal panuje wielki chaos terminologiczny. A nie jest to stan pożądany w żadnej nauce.

Autorzy Słownika podjęli się zdefiniowania 134 terminów, które zostały zaprezentowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej. „Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie” powstał w atmosferze naukowego dyskursu, jaki toczy się od dłuższego czasu wokół pojęcia krajobrazu (w tym kulturowego) o zakres znaczeń, kierunki badawcze, typologię, metody jego wielostronnej oceny. Proponowane przez autorów definicje warte są szerokiego rozpowszechnienia. Precyzyjne stosowanie terminologii naukowej korzystnie wpłynie na jakość naukową geografii. Bez wątpienia będzie to przydatna lektura, szczególnie cenna dla młodych badaczy krajobrazu.

Dzięki uprzejmości autorów udostępniamy w wersji elektronicznej „Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie”. Zgodnie z życzeniem twórców niech będzie to przejaw wparcia geografów ukraińskich przez społeczność Polskiego Towarzystwa Geograficznego.