IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

Problemy Wyzwania Geografi Komunikacji
Komisja Geografii Komunikacji PTG, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ oraz Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ zapraszają na: IV Międzynarodową Konferencję Naukową - Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji. Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja wyzwań badawczych oraz stworzenie warunków dla integracji środowiska naukowego w nawiązaniu do wieloletniej tradycji spotkań geogra...
Więcej

XXXV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii

35 Konkurs Prac Magisterskich - Geografia
Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2019 roku odbędzie się XXXV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2018 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są: wartość merytoryczna pracy, umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków, u...
Więcej

Zmarł Profesor Kazimierz Pękala

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2018 roku zmarł ś.p. prof. dr hab. Kazimierz Pękala, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wyróżniony Medalem 100-lecia PTG, wybitny geomorfolog i polarnik. Rodzinie Zmarłego oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.
Więcej

XXIV Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki serdecznie zapraszają na XXIV Seminarium Krajobrazowe "Krajobrazy Miejskie - Przestrzenie Metropolitalne". Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sosnowcu. XXIV seminarium krajobrazowe poświęcone będzie identyfikacji, typologii i ocenie krajobrazów miejskich i podmiejskich. Ważnym celem będzie także ocena kształtowania przestrzeni metropolitalnych i przebiegu procesów urbanizacji (suburbanizacja, urban sprawl). Aspekty te będą zestawione z...
Więcej

Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG nr 60

Na naszej stronie dostępny już jest Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG nr 60. Przekazując kolejny zeszyt naszego "Biuletynu" mamy nadzieję, że na podstawie lektury tego ważnego periodyku utwierdzą się Państwo w przekonaniu o znaczącej i różnorodnej aktywności Polskiego Towarzystwa Geograficznego w przede dniu Wielkiego Jubileuszu. Świadczą o tym zarówno organizowane konferencje naukowe, ukazujące się wydawnictwa, jak też przyznanie wyjątkowo wielu osobom godności Członka Honorowego PTG. Nowi Członkowie Honorowi to wybitni i zasłużeni geografowie polscy, jak też uczeni zagraniczni, ...
Więcej

Uroczysta wizyta delegacji Chińskiego Towarzystwa Geograficznego

15 października 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego z delegacją Chińskiego Towarzystwa Geograficznego. Wizyta, która odbyła się z inicjatywy strony chińskiej, wpisuje się w obchody Roku Polskiej Geografii i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na czele dziewięcioosobowej delegacji z Chin stał prof. Bojie Fu, Przewodniczący Chińskiego Towarzystwa Geograficznego i jednocześnie Vice-Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej. W składzie delegacji znaleźli się ponadto: Sekretar...
Więcej

Podręcznik „Geografia fizyczna świata” Jerzego Makowskiego wydany przez PWN

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazał się podręcznik autorstwa Jerzego Makowskiego pt. "Geografia fizyczna świata". Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej. Znajdują się w nim opisy i krótkie charakterystyki regionów fizycznogeograficznych świata w obrębie kontynentów: Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, Antarktydy według schematu: nazwa kontynentu i jego cechy szczególne, położenie geograficzne, morskie granice kontynentu, granice lądowe, poziome ukształtowanie powierzchni, typy wybr...
Więcej

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych”

W dniach 8-9 października 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbędzie się 15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych" połączona z 11. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości. Konferencja jest organizowana przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wspólnie z Komisją Geografii Przemysłu PTG i innymi podmiotami w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1918-2018 i Roku Polskiej Geografii. Szc...
Więcej

III Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka wiejska – nauka, edukacja, praktyka

Katedra Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolski Park Narodowy serdecznie zapraszają na III Konferencję Naukową z cyklu Turystyka wiejska - nauka, edukacja, praktyka, tym razem pod tytułem Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Głównym założeniem konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń na temat znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami praktyk w tym zakresie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Organizatorom zależy na u...
Więcej

Podsumowanie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 24-25 września 2018 na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Organizatorami Konferencji były Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wsparcia dla Konferencji w różnej formie udzielili: ESRI Polska, Hexagon Geospatial, Instytut Badawczy Leśnictwa, INVESTGIS, ProGea 4D oraz Urząd Miasta Łodzi. Konferencja pod tytułem "W...
Więcej