Oddział Teledetekcji PTG

Historia Oddziału

Początki ruchu naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego w zakresie fotointerpretacji i teledetekcji w Polskim Towarzystwie Geograficznym sięgają roku 1964. 22 maja doc. Bogodar Winid zwrócił się do Wydziału Spraw Naukowych Polskiego Towarzystwa Geograficznego o powołanie specjalnej Komisji Geograficznej Interpretacji Zdjęć Lotniczych. Celem działania tej Komisji miała być koordynacja działalności poszczególnych Pracowni Interpretacji Zdjęć Lotniczych działających przy Uniwersytetach, jak również zapewnienie opieki naukowej oraz pomocy technicznej realizowanym przez te Pracownie programom dydaktycznym.

Pierwsze spotkanie Komisji, pod oficjalną nazwą Sekcji Fotointerpretacji PTG, odbyło się w Warszawie w dniu 23 października 1964 r. Głównymi zagadnieniami jakimi zajęła się Sekcja były sprawy wydawnicze, a zwłaszcza kontynuacja wydawania, zapoczątkowanej przez Pracownię Fotointerpretacji Katedry Geografii Regionalnej Świata Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego „Fotointerpretacji w Geografii”, której kontynuatorką jest „Teledetekcja Środowiska”. Drugim zagadnieniem, na którym miała się skupić działalność Sekcji było organizowanie ogólnopolskich spotkań – konferencji i seminariów – poświęconych prezentacji dorobku naukowego i zastosowań praktycznych w zakresie fotointerpretacji. Trzecim nurtem działalności miały być zagadnienia związane z doskonaleniem procesu nauczania, geograficznej interpretacji zdjęć lotniczych, zarówno pod względem merytoryczno – metodycznym, jak i techniczno – organizacyjnym.

Przyjęte w 1964 r. kierunki działania były kontynuowane przez wszystkie lata działania Komisji Fotointerpretacji (do 1990 r.), następnie Klubu Teledetekcji Środowiska (1990-2012), a obecnie Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki PTG.

Organem naukowym Oddziału jest od 2001 r. czasopismo „Teledetekcja Środowiska” (ISSN 0071-8076), które ukazywało się w latach 1964-1993 (tomy 1-23) pod tytułem „Fotointerpretacja w Geografii”, następnie (1994-2000, tomy 24-31) jako „Fotointerpretacja w Geografii. Problemy Telegeoinformacji”. Oddział wydaje także od 1977 r. „Okólnik TD. Biuletyn Informacyjny Klubu Teledetekcji Środowiska” (ISSN 1425-7688).

Publikowano również materiały konferencji międzynarodowych. W roku 1996 wraz z Instytutem Geodezji i Kartografii wydano tom V Francusko – Polskiego Seminarium Zastosowań Teledetekcji „Zastosowania Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Planowaniu Przestrzennym”. Materiały konferencyjne. V Seminaire Franco – Polonais des applications de la Télédétection „Applications de la Télédétection et des Systèmes d’Information Géographique dans l”Aménagement Spatial. Actes du Seminaire (pod redakcją D. Dukaczewskiego). W roku 2014 został natomiast wydany tom 34th EARSeL Symposium European Remote Sensing – New Opportunities for Science and Practice. Abstract and Programme Book (pod redakcją B. Zagajewskiego, we współpracy z A. Sabat, M. Golenia, A. Robak, A. Kusiak, A. Marcinkowską).

Oddział jest głównym organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji (I-XIII w latach 1964-1989) oraz Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji (XIV-XXII, do roku 2016), a na początku XXI w. zainicjował Ogólnopolskie Sympozja Geoinformacji, grupujące wystąpienia specjalistów z zakresu szeroko rozumianej geoinformacji. W celu koordynacji działań w tym zakresie powołano Komitet Porozumiewawczy Polskich Organizacji Geoinformacyjnych. W latach 2001-2017 odbyło się 9 Sympozjów Geoinformacji.

Szczegółowe informacje dotyczące historii Oddziału i jego poprzednich form organizacyjnych można znaleźć w opracowaniach: