Oddział Teledetekcji PTG

Publikacje

Teledetekcja Środowiska

Teledetekcja Środowiska (ISSN 0071-8076) jest czasopismem wydawanym w trybie półrocznika. W poszczególnych tomach publikowane są artykuły i notatki naukowe dotyczące szeroko rozumianych problemów naukowych, technicznych i aplikacyjnych z zakresu nauk o Ziemi oraz badań dotyczących środowiska innych planet, w których stosowane są dane pozyskane metodami teledetekcyjnymi. Mogą to być również opracowania dotyczące konstrukcji instrumentów teledetekcyjnych przeznaczonych do pozyskiwania danych środowiskowych, a także metodyczne opracowania geoinformatyczne służące do przetwarzania i udostępniania danych teledetekcyjnych. Językami publikacyjnymi są: polski i angielski. Czasopismo ukazywało się w latach 1964-1993 (tomy 1-23) jako Fotointerpretacja w Geografii, następnie (1994-2000, tomy 24-31) jako Fotointerpretacja w Geografii – Problemy Telegeoinformacji.

https://teledetekcja.pw.edu.pl/

Okólnik Teledetekcji

Okólnik (ISSN 1425-7688) ukazuje się nieregularnie. Misją czasopisma jest udostępnianie informacji dotyczących szerokiego spektrum zagadnień dotyczących teledetekcji w postaci artykułów i doniesień naukowych, relacji z konferencji i seminariów, recenzji artykułów i książek, prac dyplomowych, ogłoszeń organizatorów różnych wydarzeń związanych z teledetekcją i in. Obecnie w Okólniku publikowane są głównie materiały przeznaczone na organizowane przez OTiG konferencje i seminaria. Inicjatorem wydawania Okólnika, jego pierwszym redaktorem i wydawcą do numeru 60 był doc. dr hab. Edward Tomaszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Następne wydania były przygotowywane przez Komisję Fotointerpretacji PTG, a później Klub Teledetekcji Środowiska (obecnie Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG).

Okólnik TD nr 138, 2018

 • Maciej Bartold: Prognozowanie plonów upraw w Polsce na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 i Proba-V, s. 9
 • Stanisław Bednarek: Tomografia grawitacyjna jako metoda teledetekcji rozkładu przestrzennego gęstości mas, s. 9
 • Krzysztof Będkowski, Adam Bielecki: Zastosowanie wskaźnika NDVI oraz krzywej koncentracji Lorenza do oceny dostępności zieleni w Łodzi, s. 10
 • Krzysztof Będkowski, Paweł Szymański: Zastosowanie zdjęć z niskiego pułapu w leśnych badaniach fenologicznych, s. 11
 • Elżbieta Bielecka, Elżbieta Burek: Globalne trendy w badaniach jakości danych geoprzestrzennych, s. 12
 • Adam Bielecki, Krzysztof Będkowski: Dane LiDAR jako weryfikator rodzaju zieleni na obszarach miejskich z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, s. 12
 • Adam Bielecki: Porównanie metod obróbki danych LiDAR z projektu ISOK w różnym oprogramowaniu, s. 13
 • Klaudia Bielińska-Płoszka, Rafał Dąbrowski: GYROSCAN – teledetekcja hiperspektralna odpowiedzią na oczekiwania rolnictwa precyzyjnego, s. 13
 • Jędrzej S. Bojanowski, Jan P. Musiał: Zmienność cyklu dobowego zachmurzenia wyznaczona na podstawie danych satelitarnych meteosat i reanalizy klimatologicznej era-interim, s. 14
 • Jędrzej S. Bojanowski, Jan P. Musiał: Wpływ dryfu orbitalnego satelitów serii NOAA i MetOp na trendy klimatologiczne w zachmurzeniu, s. 15
 • Łukasz Tomasz Buczak: Metody wyodrębnienia krawędzi w zastosowaniu do oceny wieloletnich zmian zbiornika wodnego „Żabieniec” w Łodzi, s. 16
 • Jarosław Chormański: Adaptacja CWSI – wskaźnika stresu wodnego upraw – do oceny zagrożenia przesuszeniem mokradłowych siedlisk Natura 2000: 7140, 7230, s. 17
 • Dariusz Ficek, R. Majchrowski, M. Ostrowska, D. Stoltmann, J. Stoń-Egiert, J. Dera: Wykorzystanie technik satelitarnych do określenia produkcji pierwotnej Bałtyku, s. 18
 • Martyna Gatkowska: Możliwości zastosowania danych satelitarnych satelitów Sentinel 2 dla rolnictwa precyzyjnego, s. 19
 • Maciej Góraj: Zmienność sezonowa wybranych wskaźników wegetacyjnych na przykładzie rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska, s. 20
 • Paweł Hawryło, Piotr Wężyk: Określanie zasobności drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych Senitnel-2 oraz chmur punktów pozyskanych w procesie automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych, s. 21
 • Karolina Herodowicz: Monitorowanie i szacowanie szorstkości powierzchni gleby technikami teledetekcyjnymi, s. 22
 • Agata Hościło: Satelitarne rozwiązania w zarządzaniu lasami niepaństwowymi, s. 23
 • Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt, Ireneusz Zbiciński, Janusz Adamiec, Mirosław Imbierowicz, Aleksandra Ziemińska-Stolarska: Badania teledetekcyjne ukształtowania dna sztucznego zbiornika wodnego na przykładzie Jeziora Sulejowskiego, s. 24
 • Jacek Jóźwiak: O możliwości implementacji CWSI jako wskaźnika zagrożenia przesuszeniem siedlisk mokradłowych. Studium przypadku: Lasy Janowskie, s. 25
 • Andrzej Z. Kotarba: Pionowe zróżnicowanie zachmurzenia ogólnego nad Polską na podstawie jednoczesnych obserwacji satelitarnych lidaru CALIOP i radaru CLoudSat, s. 26
 • Adam Krężel, Marcin Paszkuta: Teledetekcja zachmurzenia na potrzeby środowiskowych badań morza, s. 27
 • Sławomir Królewicz: Symulator wykonywania zdjęć lotniczych, s. 28
 • Michał Krupiński, A. Wawrzaszek, W. Drzewiecki, M. Jenerowicz, S. Aleksandrowicz: Poziom multifraktalności w analizie danych hiperspektralnych, s. 29
 • Ewa Kukawska, S. Lewiński, M. Rybicki, M. Krupiński, R. Malinowski, A. Nowakowski, G. Jenerowicz: Półautomatyczny wybór danych treningowych do klasyfikacji pokrycia terenu – pozyskanie dużego zbioru treningowego w oparciu o kilka punktów początkowych, s. 30
 • Stanisław Lewiński, Artur Nowakowski, Marcin Rybicki, Radek Malinowski, Ewa Kukawska, Michał Krupiński, Cezary Wojtkowski: Zastosowanie metody agregacji w klasyfikacji wieloczasowych zdjęć Sentinel-2, s. 31
 • Artur Magnuszewski: Zastosowanie obrazów z satelity Sentinel – 1 do oceny przebiegu zlodzenia Jeziora Zegrzyńskiego, s. 32
 • Radosław Malinowski, Goswin Heckrath: Wyznaczanie parametrów bruzd erozyjnych na obszarach rolniczych z zastosowaniem danych z lotniczych systemów bezzałogowych, s. 33
 • Mateusz Maślanka: Wykorzystanie zobrazowań Planet w badaniach środowiska geograficznego, s. 34
 • Beata Medyńska-Gulij, Maciej Smaczyński: Wyznaczanie i wizualizacja „dzikich” przejść pieszych z interwałowych zobrazowań z niskiego pułapu lotniczego, s. 35
 • Monika Mierczyk-Burke, Jolanta Orlińska: Obserwacja Ziemi w działaniach Polskiej Agencji Kosmicznej, s. 36
 • Żaneta Nguyen Huu, Andrzej Kotarba: Ocena wiarygodności wizualnych detekcji chmur piętra wysokiego na podstawie obserwacji satelitarnych, s. 37
 • Alex S. Olpenda: Applications of Remote Sensing in Philippine Forest Inventory and Related Forest Assessment, s. 38
 • Alex S. Olpenda: Potentials of LiDAR Technology for Agroforestry Precision in the Philippines, s. 39
 • Katarzyna Osińska-Skotak: Wpływ okresu fenologicznego na skuteczność klasyfikacji gatunków drzew i krzewów, s. 40
 • Joanna Petera-Zganiacz, Emil Libera, Aleksandra Tworzowska, Dorota Brzozowicz, Miłosz Fabian, Kamil Dobrowolski, Marlena Kurlapska: Wedge Watch Project – założenia, s. 41
 • Jan Piekarczyk: Zależności między charakterystykami glebowymi a wysoko i średniorozdzielczymi satelitarnymi danymi obrazowymi z różnych terminów, s. 42
 • Joanna Pluto-Kossakowska: Przegląd metod klasyfikacji wieloczasowej do identyfikacji upraw, s. 43
 • Anna Robak: Detekcja wody na obrazach Sentinel-2 z użyciem wskaźnika Sentinel Water Mask, s. 44
 • Marcin Rybicki: Przetwarzanie danych Sentinel-2 na platformie EOcloud – klasyfikacja Europy, s. 45
 • Urszula Somorowska: Wykorzystanie danych satelitarnych MODIS w ocenie czasowo-przestrzennego zróżnicowania ewapotranspiracji w badaniach hydrologicznych, s. 46
 • Marcin Spiralski: Organizacja misji fotogrametrycznych nad powierzchniami leśnymi przy użyciu BSP, s. 47
 • Martyna Stelmaszczuk-Górska, Robert Ecakrdt, Jonas Eberle, Mikhail Urbazaev, Carsten Pathe, Christiane Schmullius: Nowe perspektywy nauczania teledetekcji satelitarnej, s. 48
 • Krzysztof Stereńczak: Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego w określaniu cech taksacyjnych drzewostanów, s. 49
 • Bernard Stępień: CREODIAS, s. 50
 • Marta Szostak, Dobrosława Piela, Paweł Hawryło: Monitorowanie obszarów sukcesji leśnej w oparciu o zobrazowania satelitarne Sentinel-2, s. 51
 • Sylwia Szporak-Wasilewska: Detekcja obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin występujących na nieleśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000, s. 52
 • Katarzyna Turek: Wykorzystanie zobrazowań Planet w badaniach środowiska geograficznego, s. 53
 • Beata Weintrit: Monitoring satelitarny zjawisk lodowych na rzekach, s. 54
 • Piotr Wężyk, Michał Brach, Paweł Hawryło, Karolina Zięba-Kulawik, Michał Ratajczak, Paweł Szymański, Marta Szostak: Przeskalowywanie informacji ze zintegrowanych chmur punktów ULS i TLS w metodzie automatycznej detekcji zniszczeń lasu na obrazach Dove (Planet) oraz Sentinel-2 (ESA) w Borach Tucholskich, s. 55
 • Edyta Woźniak, Wlodek Kofman, Stanisław Lewiński, Paweł Wajer, Marcin Rybicki, Sebastian Aleksadrowicz, Adam Włodarkiewicz: Wieloczasowa polarymetria radarowa w klasyfikacji form pokrycia terenu, s. 56
 • Tomasz Zapadka: Teledetekcja satelitarna w analizach bilansu promieniowania Morza Bałtyckiego, s. 57

Okólnik TD nr 137, 2013

 • VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych. Streszczenia referatów i posterów, s. 1
 • Joanna Adamczyk: Wieloterminowe porównanie struktury roślinności w górach Sierra Nevada za pomocą analizy obiektowej, s. 6
 • Krzysztof Bakuła:Dobór algorytmów ekstrakcji punktów istotnych w generowaniu numerycznych modeli terenu o strukturze hybrydowej na potrzeby zastosowań hydrologicznych, s. 7
 • Krzysztof Bakuła, Aleksandra Kamińska: Porównawcza ocena działania dopasowania lotniczych obrazów cyfrowych w spektrum światła widzialnego i bliskiej podczerwieni, s. 8
 • Marek Baranowski: Metody analiz przestrzennych w pracach nad waloryzacją przyrodniczą kraju, s. 9
 • Katarzyna Bernat, Wojciech Drzewiecki: Zmiany pokrycia terenu powierzchniami nieprzepuszczalnymi w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego w latach 1996-2009, s. 11
 • Krzysztof Będkowski, Joanna Adamczyk: Analiza pionowej budowy lasów z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego, s. 12
 • Krzysztof Będkowski, Karolina Kowalska: Zastosowanie indeksów spektralnych w analizie jesiennych faz fenologicznych u dębu bezszypułkowego Quercus petraea Liebl, s. 13
 • Krzysztof Będkowski, Tomasz Święcki: Klasyfikacja drzewostanów wg ich pionowej budowy z wykorzystaniem ortofotomapy i danych lotniczego skanowania laserowego, s. 14
 • Edyta Białas, Przemysław Tymków: Wykorzystanie systemów GIS do wizualizacji wyników modelowania hydrodynamicznego, s. 15
 • Elżbieta Bielecka, Ewa Matusz: Znormalizowana metoda oceny jakości danych przestrzennych. Ocena zbioru osnów szczegółowych w powiecie łosickim, s. 16
 • Małgorzata Błaszczyk, Tomasz Smagacz, Tomasz Budzik: Zastosowanie obrazów termalnych ASTER do wyznaczenia temperatury radiacyjnej na obszarze południowego Spitsbergenu, s. 18
 • Anna Bober: Wpływ parametrów wejściowych na wartości metryk krajobrazowych, s. 19
 • Paulina Brodowska, Bartłomiej Kraszewski: Wykorzystanie transformacji w dziedzinie częstotliwości do poprawy interpretacyjności archiwalnych zdjęć lotniczych, s. 20
 • Aleksandra Bujakiewicz, Dorota Zawieska: Interpretacja zmian pokrycia terenu w terenie zabytkowym z wykorzystaniem danych przestrzennych i zdjęć lotniczych, s. 21
 • Beata Całka: Kartograficzne aspekty prezentacji wartości nieruchomości lokalowych, s. 22
 • Wojciech Dominik: Porównanie właściwości chmury punktów wygenerowanej metodą dopasowania obrazów zdjęć lotniczych z chmurą punktów otrzymaną z lotniczego skanowania laserowego, s. 23
 • Janusz Dygaszewicz, Agnieszka Nowakowska: Portal Geostatystyczny – narzędzie do udostępniania danych statystycznych, s. 25
 • Adrian Flasiński, Krzysztof Bakuła: Ocena możliwości telefonu typu smartphone dla stworzenia georeferencyjnego modelu 3D wybranego obiektu, s. 27
 • Anna Jarocińska: Zastosowanie modelu PROSAIL do symulacji teledetekcyjnych wskaźników roślinności i ich wykorzystanie w badaniach roślinności trawiastej, s. 28
 • Joanna Jaroszewicz, Małgorzata Denis, Anna Majewska: Analiza stopnia rozproszenia zabudowy strefy podmiejskiej Warszawy, s. 29
 • Maciej Kałaska: Zastosowanie geoinformatyki w turystyce. Analiza zagospodarowania turystycznego na starówce w Pampelunie na początku 2013 roku, s. 30
 • Mateusz Kędzior, Maciej Napiórkowski, Jarosław Zawadzki: Wilgotność gleby – porównanie danych niskorozdzielczych (SMOS, GLDAS) oraz pomiarów naziemnych na wybranych obszarach wschodniej Polski, s. 31
 • Jolanta Knecht: Wykorzystanie warunku rozpoznawalności obiektów do wyznaczenia sieci krytycznej numerycznego modelu terenu, s. 32
 • Michał Koman, Wojciech Ostrowski, Piotr Podlasiak: Ocena możliwości odtworzenia kształtu obiektu z wykorzystaniem oprogramowania do automatycznej rekonstrukcji 3D ze zdjęć niemetrycznych, s. 33
 • Michał Kowalczyk: Zastosowanie danych z naziemnego skaningu laserowego do automatyzacji kalibracji kamery niemetrycznej, s. 34
 • Bartłomiej Kraszewski: Porównanie możliwości fotogrametrii bliskiego zasiegu i naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu powierzchni biurowych, s. 35
 • Karolina Krawczyk: Wykorzystanie danych pomiarowych z wybranych radiometrów satelitarnych do detekcji mgieł i niskich chmur warstwowych, s. 36
 • Judyta Książek: Metody wykrywania azbestowo-cementowych pokryć dachowych, s. 38
 • Joanna Lucyna Kubalska, Ryszard Preuss: Wykorzystanie danych fotogrametrycznych do inwentaryzacji zieleni na terenach zurbanizowanych, s. 38
 • Gabriela Kuc: Wykorzystanie danych ogólnodostępnych w analizach lokalnych zmian popowodziowych, s. 39
 • Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Aneta Modzelewska: Cechy spektralne dominujących gatunków muraw wysokogórskich Tatr, s. 40
 • Stanisław Lewiński, Edyta Woźniak, Adam Włodarkiewicz, Krzysztof Stopa: Automatyczny serwis web monitoringu środowiska, s. 41
 • Mirosław Marciniak: Integracja danych w procesie dokumentacji miejsca zdarzenia, s. 42
 • Adriana Marcinkowska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra: Zastosowanie danych hiperspektralnych do kartowania roślinności Karkonoskiego Parku Narodowego, s. 43
 • Wojciech Marczewski, Krystyna Stankiewicz, Jan Słomiński, Andrzej Kotarba, Bogusław Usowicz, Witold Bochenek, Justyna Dedo: Wilgotność gleb w regionie Karpat w Polsce i Słowacji, w danych SMOS L za lata 2010-2013, s. 44
 • Jakub Stefan Markiewicz: Analiza algorytmów przetwarzania stereopar obrazów cyfrowych, s. 45
 • Małgorzata Mendela: Problematyka automatycznej ekstrakcji zbiorników wodnych z danych lidarowych na potrzeby aktualizacji BDOT10k, s. 46
 • Monika Mierczyk, Bogdan Zagajewski: Identyfikacja skał w Karkonoszach na podstawie danych hiperspektralnych, s. 47
 • Bartosz Mitka, Magda Pluta: Możliwość integracji danych przestrzennych dla obiektów kubaturowych w systemach GIS, s. 48
 • Aneta Modzelewska, Anna Jarocińska, Marlena Kycko, Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski: Kondycja roślinności Czerwonych Wierchów, s. 49
 • Michał Mućko, Karolina Zawadzka, Joanna Pluto-Kossakowska: Budowa narzędzi do analiz przestrzennych dla potrzeb zarządzania środowiskiem w gminie wiejskiej, s. 51
 • Artur Nowakowski: Klasyfikacja zabudowy metodą AdaBoost.M1, s. 52
 • Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko: Analiza kondycji drzewostanów świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego, s. 53
 • Marek Ogryzek: Wykorzystywanie materiałów kartograficznych, a obecnie systemów informacji przestrzennej na potrzeby różnorodnych analiz przestrzennych, s. 54
 • Katarzyna Osińska-Skotak: Analiza przydatności metod przetwarzania obrazów satelitarnych w badaniach zasobów dziedzictwa kulturowego, s. 55
 • Katarzyna Osińska-Skotak: Zastosowanie technik teledetekcyjnych do inwentaryzacji azbestowych pokryć dachowych, s. 56
 • Wojciech Ostrowski, Michał Antoszewski, Dorota Zawieska: Integracja danych ALS i opracowań kartograficznych w analizach przestrzennych, s. 57
 • Piotr Pabjanek, Tomasz Hycza: Uwarunkowania tworzenia się zapustów leśnych na gruntach porolnych, s. 58
 • Piotr Pabjanek, Sylwester Klarowicz: Ocena funkcjonalności modułu GPS w smartfonie, s. 59
 • Paweł Piekarski: Automatyczna detekcja roślin inwazyjnych w oparciu o wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne i LiDAR – założenia metodyczne badań, s. 60
 • Martyna Poręba, François Goulette: Rejestracja chmur punktów 3D w oparciu o wyodrębnione krawędzie – przegląd istniejących metod oraz zaproponowane podejście, s. 61
 • Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki: Badania wilgotności gleby w skali regionalnej przy użyciu danych satelitarnych MODIS dla obszaru Polski, s. 63
 • Maria Przyłucka: Zastosowanie fotogrametrii bliskiego zasięgu na potrzeby monitoringu osuwisk na przykładzie skarpy w Płocku i osuwiska w Dobrzyniu nad Wisłą, s. 64
 • Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska: Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem danych hiperspektralnych i sieci neuronowych, s. 65
 • Kamil Rzeszowski, Maria Sterzyńska: Geostatistical modeling of soil Collembola assemblages in air-polluted urbanized area. The case of Warsaw, Poland – a pilot study, s. 66
 • Łukasz Sarnowski: Wyznaczenie zasięgu i pola widoku przy wykorzystaniu stacji fotogrametrycznej DEPHOS – studium przypadku, s. 67
 • Andrzej Stateczny, Izabela Bodus-Olkowska: Aspekty opracowania wielowarstwowej wizualizacji podwodnego widoku akwenu, s. 69
 • Krzysztof Stopa: IncSIM, narzędzie do obliczania wskaźników krajobrazu na podstawie sklasyfikowanych zdjęć, s. 71
 • Katarzyna Szczepankowska, Krzysztof Pawliczuk, Sabina Źróbek: Możliwości automatyzacji współczesnych form map z zastosowaniem środowiska programistycznego Python, s. 72
 • Maria Szepietowska, Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk: Wykorzystanie zdjęć lotniczych do inwentaryzacji i identyfikacji eternitowych pokryć dachowych, s. 73
 • Marta Szostak, Piotr Wężyk, Marta Nowicka: Mapy przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu ostoi siedliskowej Pustynia Błędowska (PLH 120014), przy wykorzystaniu archiwalnych zobrazowań satelitarnych, ortofotomap lotniczych oraz analiz GIS, s. 75
 • Paweł Szymański: Kierunki zastosowania bezzałogowych statków latających w leśnictwie, s. 75
 • Anna Wawrzaszek, Michał Krupiński, Sebastian Aleksandrowicz, Wojciech Drzewiecki: Zastosowanie opisu multifraktalnego w analizie zobrazowań satelitarnych, s. 76
 • Natalia Wawrzyniak, Andrzej Stateczny: Pozycjonowanie obrazów sonarów typu MSIS dla obszarów portowych metodami porównawczymi, s. 77
 • Piotr Wężyk, Marta Szostak, Tompalski Piotr, Marek Pająk, Piotr Derbis: Określenie struktury przestrzennej roślinności na zwałowisku kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach w oparciu o analizy lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotomapy, s. 79
 • Aleksandra Witkowska: Analiza geometrii dachów wybranego osiedla w kontekście montażu kolektorów słonecznych z wykorzystaniem narzędzi GIS, s. 80
 • Marta Włodarczyk-Sielicka: Analiza wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w trakcie tworzenia hydrograficznego planszetu sprawozdawczego, s. 81
 • Anna Wolszczak: Dane teledetekcyjne MSG jako podstawa informacji w rozpoznawaniu i identyfikacji zachmurzenia i pokrywy śnieżnej, s. 82
 • Edyta Woźniak, Włodek Kofman, Stanisław Lewiński, Paweł Wajer: Zastosowanie dekompozycji polarymetrycznych danych SAR – analiza rozróżnialności klas, s. 83
 • Rafał Zapłata: Geoinformacja w badaniach dziedzictwa kulturowego, s. 84
 • Rafał Zapłata, Krzysztof Bakuła, Wojciech Ostrowski: Automatyczna detekcja obiektów archeologicznych z danych ALS, s. 85
 • Adrian Zarychta, Roksana Zarychta: Redukcja „efektu wygładzenia” w krigingu zwyczajnym na przykładzie wydmy z województwa łódzkiego, s. 86
 • Roksana Zarychta, Adrian Zarychta: Zasadność stosowania walidacji krzyżowej przy generowaniu cyfrowego modelu współczesnej rzeźby terenu Grodźca, s. 87
 • Damian Zasina, Jarosław Zawadzki: Badania ciągłości przestrzennej na przykładzie danych o emisji SOX i NOX z instalacji spalania paliw województwa śląskiego, s. 88
 • Dorota Zawieska, Natalia Kędzior, Anna Kamińska: Modelowanie 3D i wizualizacja obiektów architektonicznych na podstawie danych archiwalnych, s. 89
 • Indeks autorów, s. 90

Okólnik TD nr 136, 2012

 • XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji „Telegeoinformacja w Badaniach i Ochronie Środowiska”, s. 3
 • Joanna Adamczyk: Wpływ metody skalowania danych przestrzennych na wyniki analizy strukturalnych cech krajobrazu, s. 7
 • Jan Barabach: Mapy archiwalne i zdjęcia lotnicze jako źródło informacji o procesie sukcesji oraz zmianach hydrologicznych w obrębie Torfowiska Rzecińskiego, s. 9
 • Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak: Ocena gęstości koron sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris l.) Na podstawie wielospektralnych obrazów uzyskanych za pomocą bezzałogowego statku latającego, s. 10
 • Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak: Zmienność osobnicza dębu bezszypułkowego (Quercus Petraea (Mattuschka) Liebl.) w świetle analizy wielospektralnych zdjęć z bezzałogowego statku latającego – pierwsze wyniki, s. 11
 • Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski: Wysokorozdzielcze dane o nieprzepuszczalności gruntów – metodyka opracowania i weryfikacji, s. 12
 • Klaudia Bielińska: ENVI 5 i ARCGIS – integracja teledetekcji i systemów informacji geograficznej, s. 13
 • Wioleta Błaszczak-Bąk, Anna Sobieraj: Propozycja wykorzystania intensywności do wspomagania przetwarzania chmury punktów pozyskanej z lotniczego skaningu laserowego, s. 14
 • Szymon Bloch: Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji obiektu dziedzictwa kulturowego, przykład Kościół Michała Archanioła w Gdyni, s. 15
 • Natalia Bugajny, Joanna Dudzińska-Nowak, Kazimierz Furmańczyk, Paweł Andrzejewski: System wczesnego ostrzegania przed skutkami sztormu, s. 16
 • Grzegorz M. Czajka: Opracowania fotogrametryczne w kujawsko-pomorskim zasobie geodezyjnym i kartograficznym, s. 17
 • Rafał Dąbrowski, Paulina Deliś, Anna Fryśkowska, Agata Orych, Michalina Wilińska, Elżbieta Bielecka: Wykorzystanie materiałów teledetekcyjnych do weryfikacji obiektów służbowych Policji, s. 18
 • Rafał Dąbrowski, Agata Orych, Piotr Walczykowski: Ocena potencjału fotointerpretacyjnego zobrazowań pozyskanych z satelity WORLD-VIEW2, s. 19
 • Ryszard Dorożyński: Fotointerpretacja hydrologicznych i limnologicznych składowych środowiska – przykłady dydaktyczne, s. 20
 • Tomasz Firek, Mariusz Hyszko: VERSADRONE X6 jako narzędzie do szybkiego pozyskiwania teleinformacji, s. 21
 • Radosław Golba: Wykorzystanie systemów informacji geograficznej i danych teledetekcyjnych w geoprzestrzennej analizie szkód powodziowych, s. 22
 • Grzegorz Górniak: Wykorzystanie zdjęć lotniczych do tworzenia trójwymiarowych wizualizacji budynków, s. 23
 • Anna Jarocińska: Porównanie skuteczności symulacji charakterystyk spektralnych łąk z użyciem dwóch modeli transferu promieniowania, s. 24
 • Robert Kędzierawski, Witold Czarnecki, Jean-Marc Le Caillec: The geological information in the context of the electromagnetic modeling of soil surface layers, s. 26
 • Andrzej Kijowski, Marek Ewertowski, Dariusz Zajączkowski, Wojciech Mania: Rekonesans lotniczy i techniki GIS jako metoda identyfikacji struktur mrozowych w Wielkopolsce, s. 27
 • Andrzej Kijowski, Wojciech Mania: Analiza zmian użytkowania terenu wykonana na podstawie zdjęć lotniczych, jako podstawa do rozstrzygania granic działek ewidencyjnych, s. 28
 • Paulina Konieczna, Marcin Jędrzejczak, Michał Antkowiak, Kamila Stachura, Sylwia Piotrowska: Zastosowanie narzędzi GIS w kartowaniu flory, s. 29
 • Grzegorz Koziński: Próba klasyfikacji nadzorowanej użytkowania terenu na zdjęciu satelitarnym ikonos na potrzeby projektu pilotażowego oraz porównanie do zasobów European Urban Atlas i CORINE Land Cover, s. 30
 • Mieczysław Kunz: Rozwój przestrzenny kampusu akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 31
 • Mieczysław Kunz: Zdjęcia lotnicze jako materiał dowodowy w procesach sądowych – studium przypadku dotyczące historii użytkowania terenu w dolnych wymiarach, s. 32
 • Mieczysław Kunz, Zenon Kozieł: Wspomnienie o Mieczysławie Sinkiewiczu, s. 33
 • Mieczysław Kunz, Rajmund Skowron, Szymon Skowroński: Zmiany morfometrii Jeziora Ostrowskiego w świetle materiałów kartograficznych, teledetekcyjnych oraz pomiarów terenowych, s. 34
 • Mieczysław Kunz, Joanna Uscka-Kowalkowska, Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Rafał Maszewski: Miejska wyspa ciepła na przykładzie Torunia – założenia i stan realizacji projektu, s. 35
 • Przemysław Kupidura: CMAF – Chris Morphological Adaptive Filter, s. 36
 • Małgorzata Krówczyńska: Systemy informacji przestrzennej do monitoringu procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na przykładzie wybranego miasta, s. 37
 • Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, Magdalena Oprządek: Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych, s. 38
 • Katarzyna Lange: System SIPAS – innowacja w analizach powierzchni lodów na morzach, s. 39
 • Stanisław Lewiński, Oleksandr Sotnikov, Michał Krupiński, Olga Parshyna, Rafał Dąbrowski: SICH-2, ukraińskie zdjęcia satelitarne dedykowane badaniom środowiskowym, s. 40
 • Kamil Leziak, Sylwia Nasiłowska: Zastosowanie danych satelitarnych MODIS w analizie zachmurzenia, s. 41
 • Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan. R. Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski: Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego opracowana z wykorzystaniem metod geoinformatycznych, s. 42
 • Łukasz Mendyk, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Wykorzystanie ortofotomapy w kartowaniu gleb zlewni zanikających jezior, s. 43
 • Anna Mitura, Krystian Trela: Wady i zalety poszczególnych metod stosowanych przy wykonywaniu zdjęć lotniczych, s. 44
 • Magdalena Niedziałkowska, Artur Obidziński, Anna Otręba: Zmiany struktury użytkowania gruntów Uroczyska Kalisko w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 1957-2009, s. 45
 • Jan Niedzielko, Stanisław Lewiński: Wykrywanie zmian pokrycia terenu na przykładzie zdjęć LANDSAT TM, s. 46
 • Andrzej Nienartowicz: Zastosowanie technologii GIS w energetyce ekologicznej, s. 47
 • Andrzej Nienartowicz, Miłosz Deptuła, Mieczysław Kunz, Wiesław Cyzman, Aleksandra Piekarska, Magdalena Kuczyńska, Magdalena Waliszewska: Technologia GIS w monitorowaniu procesu odtwarzania lasu na pożarzysku w Cierpiszewie, s. 48
 • Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Pielaszek, Anna Jarocińska: Badanie zniszczeń roślinności przez falę tsunami na terenie Japonii z wykorzystaniem obrazów satelity LANDSAT TM, s. 49
 • Jan R. Olędzki: 40 lat LANDSAT’a w polskiej geografii, s. 50
 • Katarzyna Osińska-Skotak, Joanna Zawalich: Analiza zmian zagospodarowania klinów przewietrzających w Warszawie w latach 1992-2010, s. 51
 • Marek Ostrowski, Michał T. Chiliński: Porównanie wyników zmodyfikowanego wskaźnika NDVI uzyskiwanych spektrometrem hiperspektralnym oraz kamerą cyfrową rejestrującą zakres VIS-NIR, s. 52
 • Katarzyna Pędziwiatr, Krzysztof Achtenberg, Łukasz Marciniak, Magdalena Litwin: Interaktywny atlas bioróżnorodności Moraska – nowe podejście w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym, s. 54
 • Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz: Bezzałogowy system fotogrametryczny AVI – charakterystyka i przegląd dotychczasowych opracowań, s. 55
 • Joanna Pluto-Kossakowska: Interpretacja elementów krajobrazu rolniczego na zdjęciach radarowych, s. 56
 • Joanna Pluto-Kossakowska, Katarzyna Osińska-Skotak, Anna Fijałkowska, Jerzy Chmiel: Wykorzystanie teledetekcji w kontroli utrzymania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w gospodarstwach rolnych, s. 57
 • Marek Przyborski: Obrazy PIV jako źródło informacji o zmianach dynamiki środowiska morskiego, s. 58
 • Zenon Sędzikowski, Piotr Pabjanek: Teledetekcyjna ocena naturalności Puszczy Białowieskiej, s. 59
 • Marcin Siłuch: Próba określenia wpływu pokrycia terenu na bilans promieniowania powierzchni czynnej na przykładzie polesia lubelskiego przy użyciu danych satelitarnych MODIS, s. 60
 • Patryk Sitkiewicz: Ocena zmienności położenia linii brzegowej w rejonie Władysławowa w latach 1996-2011 na podstawie analizy zdjęć lotniczych, s. 61
 • Marcin Świtoniak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Bartosz Paluszewski: Zastosowanie zdjęć lotniczych do oceny wpływu denudacji antropogenicznej na pokrywę glebową obszarów wysoczyznowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego, s. 62
 • Marta Tobiasz, Jan R. Olędzki: Zmienność układu koryt rzecznych w dolinie Narwi na odcinku między Łapami a Żółtkami w II połowie XX wieku, s. 63
 • Piotr Walczykowski, Agata Orych, Rafał Dąbrowski, Edyta Kutyna: Wykorzystanie charakterystyk spektralnych w badaniu stresu roślinności, s. 64
 • Piotr Walczykowski, Agata Orych, Agnieszka Jenerowicz, Marcin Wiśniewski: Hiperspektralne badanie zmienności spektralnych charakterystyk odbiciowych roślin w różnych fazach fenologicznego rozwoju, s. 65
 • Piotr Wężyk, Marcin Pierzchalski, Anna Wójtowicz-Nowakowska, Dorota Zugaj-Marcinek, Jakub Mlost: Wykorzystanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz danych ALS w analizach dynamiki zmian linii brzegowej Wisły oraz wysp na odcinku Włocławek-Toruń, s. 66
 • Agnieszka Wochna: Identyfikacja powierzchni nieprzepuszczalnych na zdjęciach satelitarnych wysokich rozdzielczości z wykorzystaniem analizy obiektowej, s. 68
 • Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Marlena Kycko, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marta Tobiasz: Analiza stanu kondycyjnego gatunków inwazyjnych Karkonoszy, s. 69
 • Zagajewski B., Kupkova L., Markowicz K.M., Kozłowska A., Adamczyk J., Albrechtova J., Bernaś-Sobieraj A., Będkowski K., Bilip M., Chiliński M., Jarocińska A., Kycko M., Lhotakova Z., Marcinkowska A., Mierczyk M., Nasiłowska S., Ochtyra A., Okupnik R., Oprządek M., Pabjanek P., Potuckova M., Przewoźnik L., Raczko E., Sendyk A., Slacikova J., Stachlewska I.S., Tobiasz M., Wojtuń B., Zawadzka O., Żołnierz L.: Hyperspectral remote sensing for Karkonosze ecosystems – EUFAR’s HyMountEcos project, s. 70
 • Jacek Zatoński: Badania nad odłogami miejskimi z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej i fotointerpretacji zdjęć lotniczych, s. 71
 • Dariusz Ziółkowski, Konrad Turlej, Zbigniew Bochenek: Wpływ rozdzielczości przestrzennej i tematycznej map pokrycia terenu na wartości obliczanych na ich podstawie wskaźników zróżnicowania krajobrazu, s. 73
 • Lista uczestników XXI Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, s. 74
 • XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji „Telegeoinformacja w Badaniach i Ochronie Środowiska”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 27-28 września 2012 r. Program ramowy, s. 80

Okólnik TD nr 135, 2012

 • I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, Warszawa, 20-21 kwiecień 2012, s. 1-5
 • Michał Chiliński: Szczegółowy podział administracyjny Polski na podstawie danych katastralnych z narodowego geoportalu, s. 6
 • Grzegorz Szalast: Koncepcja niskobudżetowego bezzałogowego aparatu latającego (BAL) do wykonywania zdjęć lotniczych z niskich pułapów, s. 6
 • Anna Kamińska, Piotr Terka: Wirtualny przewodnik po Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, s. 7
 • Michał Lupa, Artur Krawczyk: Polonizacja i popularyzacja Bazy Danych Przestrzennych SPATIALITE na licencji Wolnego Oprogramowania, s. 7
 • Barbara Sobkowiak: GIS w ratownictwie medycznym, s. 8
 • Agnieszka Pilarska: „Tele-epidemiologia”. Zastosowanie metod teledetekcji w prognozowaniu globalnych zagrożeń epidemicznych, s. 8
 • Anna Izdebska, Sylwia Nasiłowska, Paweł Tertelis, Martyna Rzewnicka: Analiza zmian stosunków hydrologicznych w zlewni górnej Jeziorki na podstawie zdjęć Landsat, s. 9
 • Katarzyna Łuszczak, Dominika Niezabitowska, Sylwia Nasiłowska, Edyta Woźniak, Jorge Gines Garcia: Analiza budowy geologicznej gór Zagros, s. 10
 • Jacek Szczygieł: Wykorzystanie ciągów poligonalnych jaskiń do geologicznej interpretacji lineamentów na przykładzie rejonu Małołączniaka, s. 10
 • Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan R. Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski: Przeglądowa mapa geomorfologiczna województwa warmińsko-mazurskiego w skali 1:300 000, s. 11
 • Bartłomiej Janus: Kartowanie pokrycia terenu wybranych rejonów Beskidu Śląskiego i śywieckiego metodą klasyfikacji nadzorowanej obrazów satelitarnych RapidEye, s. 12
 • Rafał Poniedzielski: Wykorzystanie technologii geoinformatycznych w monitoringu zmian pokrycia terenu na obszarze Parco Naturale della Val Troncea, s. 13
 • Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Pielaszek, Martyna Rzewnicka, Daria Sawicka, Anna Jarocińska: Badanie zniszczeń roślinności przez falę tsunami na terenie Japonii z wykorzystaniem obrazów satelitarnych Landsat TM, s. 13
 • Jan Niedzielko, Maria Szepietowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Marta Milczarek, Grzegorz Łach, Bartłomiej Boral, Michał Kaźmierczak, Anna Jarocińska: Analiza wilgotności roślin na podstawie teledetekcyjnych wskaźników roślinności na wybranych obszarach prowincji Ontario (Kanada), s. 14
 • Kamil Leziak, Sylwia Nasiłowska: Detekcja zachmurzenia na podstawie danych satelitarnych MODIS, s. 15
 • Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, Magdalena Oprządek: Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych, s. 16
 • Jacek Boczar, Agnieszka Wołosz: Sekcja Geomatyczna w projekcie Pomerania, s. 17
 • Anna Łukasik, Paulina Owczarek, Małgorzata Tyszkiewicz: Struktura przyrodnicza a plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, s. 17
 • Aneta Modzelewska, Paulina Pochrybniak, Marek Mostowski, Anna Jarocińska: Zmiany kondycji roślinności w okolicach Czarnobyla na podstawie obrazów z satelity Landsat TM, s. 18
 • Anna Bińkowska, Małgorzata Krówczyńska, Edyta Woźniak: Analiza zmian wybranych właściwości biofizycznych wody Morza Bałtyckiego wokresie od czerwca do października 2009 roku na podstawie zdjęć z MODISa, s. 18
 • Julia M. Chyla: Zastosowanie GIS w archeologii na przykładzie stanowiska Altodrf „Am Friedhof” w Niemczech, s. 19
 • Krzysztof Gaidzik, Jerzy Żaba: Geometria fraktalna przestrzennego rozkładu sieci lineamentów na obszarze bloku karkonosko-izerskiego, s. 20
 • Tomasz Kogut: Automatyczna rekonstrukcja miasta 3D z nieuporządkowanego zbioru zdjęć, s. 20
 • Marlena Kycko, Anna Bińkowska, Katarzyna Podbielska, Bogdan Zagajewski: Wpływ geometrii słońce-roślina-detektor na analizę kondycji roślinności, s. 21
 • Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki: Zdjęcia MODIS jako źródło informacji o wilgotności gleby, s. 22
 • Marta Tobiasz, Jan R. Olędzki: Zmienność układu koryt rzecznych w dolinie Narwi na odcinku między Łapami a Żółtkami w II połowie XX w., s. 22
 • Karolina Tomiak, Mathias Rösch: Automatyzacja tworzenia map tematycznych w środowisku GIS-VIS przy pomocy oprogramowania LorikGISMapper na przykładzie sieci komunikacji publicznej w Berlinie w skali 1:20 000, s. 23
 • Katarzyna Zalewska, Mariusz Ciesielski, Mateusz Pyra, Krzysztof Stereńczak: Detekcja budynków na terenach o znacznej lesistości, s. 25
 • Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Aleksandra Guźdź, Bogdan Zagajewski: Wykorzystanie wskaźników teledetekcyjnych do pomiaru zawartości wody w roślinach, s. 25
 • Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Jan. R Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski: Wykorzystanie geoinformatyki do opracowywania map geomorfologicznych, s. 26
 • Łukasz Kokosiński, Jarzembska Monika, Paczkowska Marta, Potocki Jan: Wpływ procesów stokowych na zagospodarowanie terenów górskich w klimacie półsuchym, s. 27
 • Jakub Wojciech Bubnicki: Ekologia przestrzenna ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej, czyli foto-pułapki, obroże GPS i zdjęcia z Kosmosu, s. 28
 • Lista uczestników I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, s. 29-31

Okólnik TD nr 134, 2010

 • XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, s. 1
 • Strzeszczenia referatów, s. 3-13
 • Łukasz Banaszek: Możliwości zastosowania GIS oraz teledetekcji w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym w Polsce, s. 3
 • Michał Chiliński, Marek Ostrowski: Fotograficzna metoda obrazowania indeksu L_NDVI, s. 4
 • Anna Jarocińska: Zastosowanie modeli transferu promieniowania do analizy stanu zbiorowisk trawiastych, s. 4
 • Anna Jarocińska, Sylwia Nasiłowska, Edyta Woźniak: Badania wpływu wielkości opadów na zmiany wartości teledetekcyjnych wskaźników wilgotności, s. 5
 • Andrzej Kijowski, Zygmunt Młynarczyk, Marcin Słowik, Zbigniew Zwoliński: Struktury peryglacjalne – identyfikacja na zdjęciach lotniczych, s. 6
 • Krzysztof Kuśnierek: Wpływ przetwarzania danych na wyniki szacowania zawartości węgla organicznego na podstawie pomiaru odbicia spektralnego od gleb w zakresie optycznym, s. 6
 • Stanisław Lewiński, Zbigniew Bochenek, Konrad Turlej: Klasyfikacja form pokrycia terenu na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych KOMPSAT-2, s. 7
 • Grzegorz Łukasiewicz, Małgorzata Stolarska: Aplikacja rozwiązań GIS w analizach czasowej zmienności rozmieszczenia wiatraków w Polsce, s. 8
 • Małgorzata Mycke-Dominko: Ocena przydatności obrazów satelitarnych w badaniach podatności lasów na występowanie pożarów, s. 9
 • Jan Piekarczyk: Szacowanie plonów roślin uprawnych na podstawie naziemnych pomiarów spektralnych, s. 10
 • Joanna Tomas, Elżbieta Bielecka: Pojemność informacyjna i kartograficzna obrazów z satelity RapidEye, s. 11
 • Edyta Woźniak, Sylwia Nasiłowska: Kartowanie struktury lasu na podstawie satelitarnych zdjęć radarowych ENVISAT, s. 12
 • Edyta Woźniak, Sylwia Nasiłowska: Modelowanie obszarów o zwiększonym spływie azotanów ze źródeł rolniczych w Polsce, s. 13
 • Streszczenia posterów, s. 13-20
 • Monika Dąbek: Zastosowanie informacji satelitarnej MSG/SEVIRI do oceny zachmurzenia ogólnego w Polsce, s. 13
 • Andrzej Kijowski, Marcin Słowik, Włodzimierz Rączkowski: Średniowieczne miasto Szamotuły jako powierzchnia testowa do nieinwazyjnych badań archeologicznych za pomocą georadaru GPR MALA ProEx, s. 14
 • Grzegorz Jan A. Koziński: Jaki wpływ na kształt infrastruktury informacji przestrzennej może mieć wdrażanie programu GMES w Polsce, w procesie transpozycji dyrektywy INSPIRE do prawa RP?, s. 15
 • Mieczysław Kunz, Maciej Sułek, Marek Larecki: Aktualizacja wybranej treści mapy sozologicznej na podstawie danych teledetekcyjnych oraz eksploracji terenowej – studium przypadku w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, s. 16
 • Mieczysław Kunz, Marek Włodek, Krzysztof Polehojko: Wykorzystanie cyfrowej stacji fotogrametrycznej do trójwymiarowej wizualizacji budynków, s. 16
 • Dieudonne Mouketou-Tarazewicz: Geoprzetwarzanie i GIS wykorzystywane do oceny i planowania ekoturystyki w regionie Ngounie-Nyanga (SW Gabon), s. 17
 • Milena Napiórkowska: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Mazowsza, s. 18
 • Joanna Nowocień: Zmiany struktury przestrzennej Białegostoku w latach 1967-2006 na podstawie analizy zdjęć lotniczych, s. 18
 • Piotr Pabjanek, Jarosław Jakuc: Zmiany użytkowania ziemi obszarów przygranicznych Polski i Białorusi wzdłuż granicy województwa podlaskiego, s. 19
 • Piotr Pabjanek, Martyna Rzewnicka: Zmiany użytkowania ziemi dla stacji bazowej „Puszcza Borecka”, s. 20
 • Piotr Pabjanek, Katarzyna Sobczak: Zmiany użytkowania ziemi dla stacji bazowej „Święty Krzyż”, s. 20

Okólnik TD nr 133, 2008

 • Burdziej J.: Zastosowanie danych teledetekcyjnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS) w geofizyce poszukiwawczej, s. 3
 • Cierniewski J.: Modelowanie zmienności albeda gleb w warunkach czystego nieba w zależności od kąta zenitalnego Słońca i szorstkości powierzchni gleby, s. 5
 • Cierniewski J.: Szacowanie średniego dziennego albeda powierzchni gleb na świecie za pomocą jego wartości chwilowych, s. 6
 • Kijowski A., Bogdan P.: Zdjęcia lotnicze jako Sródło informacji o dynamice zmian zagospodarowanie terenu w strefie autostrady A2 w granicach miasta Poznania, s. 7
 • Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M.: Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk Zaborskiego Parku Krajobrazowego, s. 8
 • Kuśnierek K.: Współzależności pomiędzy wybranymi właściwościami gleb a ich hiperspektralną charakterystyką odbiciową zmierzoną w warunkach laboratoryjnych, s. 9
 • Miałdun J.: Identyfikacja reliktów krajobrazu archeologicznego południowo-wschodniego wybrzeSa Zalewu Wiślanego na zdjęciach lotniczych, s. 10
 • Mróz M.: Wykorzystanie teledetekcji w precyzyjnym rolnictwie: projekt FIELDFACT (HED Olsztyn), s. 11
 • Mróz M.: Zdjęcia radarowe bardzo wysokiej rozdzielczości TerraSAR-X: komplementarność informacyjna w stosunku do zdjęć IKONOS, s. 12
 • Mycke-Dominko M., Górska P.: Zmiany użytkowania ziemi w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie w latach 1997-2005, s. 13
 • Nienartowicz A., Kunz M., Deptuła M.: Jarzębski M. Porównanie zakresów zmian struktury kompleksów leśnych dla zobrazowań LANDSAT i IKONOS, s. 14
 • Ostrowski M.: Przykłady analizy dynamiki zbiorowisk roślinnych rozpoznane metodami teledetekcyjnymi, s. 16
 • Pabjanek P., Kołakowska A.: Kartowanie roślinności rzeczywistej zlewni Bystrzanki na podstawie materiałów teledetekcyjnych, s. 17
 • Pabjanek P., Sochacka E.: Zmiany użytkowania ziemi zlewni Strugi Toruńskiej na podstawie materiałów teledetekcyjnych i kartograficznych, s. 18
 • Pabjanek P., Turlej K.: Zmiany użytkowania ziemi na polanach osadniczych w Puszczy Białowieskiej na podstawie materiałów teledetekcyjnych i kartograficznych, s. 19
 • Pabjanek P., ZbrzeSna J., Olesiuk D.: Zmiany użytkowani ziemi na Polanie Supraskiej na podstawie materiałów teledetekcyjnych i kartograficznych, s. 20
 • Piekarczyk J., Królewicz S.: Identyfikacja nieużytków porolnych i odłogów na obrazach satelitarnych ASTER, s. 21
 • Sitko I., Ostapowicz K., Kozak J.: Automatyczne pozyskiwanie wzorców dla klasyfikacji pokrycia terenu, s. 22
 • Wołk-Musiał E., Stelmaszczuk M.: Ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych, s. 24
 • Woźniak E., Recondo C, Menendez-Duarte R., Marquinez J., Fernandez S., Martinez R., Cabo C.: Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w badaniach erozji gleb, s. 26
 • Zagajewski B.: Naziemne badania teledetekcyjne roślinności zanieczyszczonej metalami ciężkimi, s. 27
 • Zagajewski B., Jarocińska A.: Analiza kondycji roślinności na podstawie danych hiperspektralnych i pomiarów bioradiometrycznych, s. 28
 • Zagajewski B., Olesiuk D., Krówczyńska M.: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji obrazów hiperspektralnych DAIS 7915 w analizie form pokrycia terenu, s. 29
 • Zagajewski B, Sędzikowski Z.: Biblioteka spektralna roślinności zielnej Niżu Polskiego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 30
 • Zawiła-Niedźwiecki T., Koranteng K., Ferrufino Ugarte H., Santos J.R., Maldonado F.D.: Teledetekcja satelitarna w monitorowaniu lasów tropikalnych, s. 31
 • Zawiła-Niedźwiecki T., Stereńczak K., Bałazy R., Wencel A., Strzeliński P., Zasada M.: Lidar w leśnictwie, s. 32
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji „Teledetekcja w Badaniach i Ochronie Środowiska”, Warszawa, 23-25 września 2008 r., Program, s. 33-34

Okólnik TD nr 131-132, 2008

 • XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, s. 1
 • Herbert Makuch: Możliwości teledetekcji w monitorowaniu środowiska w różnych skalach czasowych i przestrzennych, s. 1
 • Marcin Wojciechowski: Zastosowanie obrazów radarowych w badaniu zagrożeń środowiska, s. 9
 • Grzegorz Kwiatkowski: Klucze fotointerpretacyjne i ich zastosowanie w analizie zdjęć lotniczych, s. 14
 • Martyna Kanigowska: Zastosowanie teledetekcji i fotointerpretacji w badaniach hydrograficznych i hydrologicznych, s. 17
 • Katarzyna Lewińska: Zastosowanie teledetekcji w badaniach mórz i oceanów, s. 26
 • Justyna Metrycka: Teledetekcja w badaniach gleb, s. 31
 • Katarzyna Niedźwiedź: Wykorzystanie zdjęć spektrostrefowych w badaniach środowiska geograficznego, s. 42
 • Tomasz Opanowski: Charakterystyka portali internetowych udostępniających dane obrazowe i możliwości ich wykorzystania, s. 51
 • Teledetekcja Środowiska, T. 37, Spis treści, s. 56
 • Jan R. Olędzki: Teledetekcja Środowiska, T. 38, Regiony geograficzne Polski (Geographical regions of Poland), s. 56

Okólnik TD nr 113, 1998

 • XVII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji „Zastosowania Teledetekcji i GIS w Badaniach i Ochronie Środowiska”, Szymbark, 3-5 czerwca 1998 r.
 • Streszczenia referatów, s. 9-27 [numeracja stron wg wersji drukowanej]
 • Adamiak Teresa: Wykorzystanie zdjęć lotniczych w badaniach struktury środowiska okolic Żuromina, s. 9
 • Bielecka Elżbieta, Witkowska Ewa: GIS i turystyka motorem rozwoju gospodarczego gmin województwa jeleniogórskiego, s. 9
 • Błach Barbara: Zmiany krajobrazu pogranicza Beskidu Niskiego i Bieszczadów pod wpływem czynników antropogenicznych w latach 1956 – 1995, s. 10
 • Borowski Marcin: Zastosowanie różnych Systemów Informacji Geograficznej i innych programów z „pogranicza” nowocześnie rozumianego GIS-u przy opracowaniu bazy danych dla fragmentu Narwiańskiego Parku Narodowego, s. 11
 • Butowtt Jerzy: Rola spektrofotometrii w zdalnym badaniu środowiska geograficznego, s. 11
 • Cierniewski Jerzy, Marlewski Adam: Modelowanie kierunkowego odbicia spektralnego od powierzchni gleb, s. 11
 • Ciołkosz Andrzej, Bielecka Elżbieta: Zastosowanie teledetekcji satelitarnej i systemu informacji geograficznej w określaniu zasięgu i skutków powodzi, s. 12
 • Dąbrowska-Zielińska Katarzyna: Nowa metoda prognozy plonów na podstawie zdjęć NOAA, s. 13
 • Dąbrowska-Zielińska Katarzyna: Prognostyczny model wzrostu roślin wykorzystujący dane teledetekcyjne, s. 14
 • Dębski Wiesław, Sacha Piotr, Walczykowski Piotr: Zastosowanie metod teledetekcji w monitoringu zjawiska powodzi, s. 14
 • Dzięcioł Martyna: Metodyczne podstawy do sporządzania numerycznych atlasów danych o środowisku na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego, s. 16
 • Faryś Michał: Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na dwukierunkową charakterystykę odbicia spektralnego od powierzchni gleb w zakresie optycznym, s. 16
 • Fellner Andrzej: Koncepcja zastosowania teledetekcji i GIS w ramach lotniczego polskiego radionawigacyjnego planu, s. 17
 • Furmańczyk Kazimierz, Dudzińska Joanna, Kałuża Anna, Szakowski Igor: Morfologia dna na zdjęciach lotniczych strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej jako wskaźnik prądów odbrzegowych, s. 17
 • Giedych Renata: Zastosowanie komputerowych baz danych w waloryzacji terenów zieleni dla potrzeb planowania miejscowego, s. 17
 • Hernik Aneta: Analiza porównawcza struktury krajobrazu opracowanej metodą kompleksowej geografii fizycznej i metodą fotomorficzną dla Narwiańskiego Parku Narodowego z otuliną z zastosowaniem SIG, s. 18
 • Hościło Agata: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1957-87 na tle wybranych komponentów środowiska przyrodniczego dla Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną, s. 18
 • Jóźwiak Marek: Propozycja przedstawiania na mapie zagrożenia gleb erozją wietrzną w górach, s. 19
 • Kijowski Andrzej, Bednarek Roman: Zdjęcia lotnicze jako baza informacyjna dla planowania przestrzennego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, s. 19
 • Królewicz Sławomir: Interpretacja gleb hydrogenicznych na obrazach satelitarnych Landsat i kolorowych zdjęciach lotniczych, wspomagana cyfrowo, s. 20
 • Kurnatowska Anna: Wielkoskalowe badania alpejskich zbiorowisk roślinnych Tatr z wykorzystaniem zintegrowanych metod teledetekcji i fizjologii roślin, s. 21
 • Mazik Zdzisław, Bober Renata: Analiza wielospektralna środowiska, s. 22
 • Olędzki Jan R.: Obrazy satelitarne Landsat MSS i TM podstawą regionalizacji geograficznej Polski, s. 22
 • Pabjanek Piotr: Zmiany w użytkowaniu ziemi na Polanie Białowieskiej, s. 23
 • Pawlak Agnieszka: Mapa użytkowania ziemi w skali 1:50 000, propozycja IV poziomu dla programu CORINE, a zróżnicowanie środowiska dla arkusza N-34-106-D (Choroszcz), s. 24
 • Stankiewicz Krystyna: Przygotowanie obrazów mikrofalowych, terenów o urozmaiconej rzeźbie, do interpretacji tematycznej, s. 24
 • Śledziński Janusz, Czarnecki Kazimierz, Rogowski Jerzy, Fellner Andrzej, Jafernik Henryk: Koncepcja RTK – DGPS dla polskiego lotnictwa na bazie wytycznych NATO i Europejskiej Komisji, s. 25
 • Tarwacki Jacek: Anaglif jako metoda trójwymiarowej wizualizacji danych geograficznych, s. 25
 • Trzeskowska Anna: Analiza wykorzystania ziemi w jednostkach krajobrazowych dla fragmentu zlewni Wisłoki z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i SIG-u, s. 26
 • Wołk-Musiał Elżbieta: Zintegrowane metody badawcze w kartowaniu geomorfologicznym, s. 26
 • Zagajewski Bogdan: Zdalne metody detekcji ołowiu w roślinności, s. 27
 • Postery, s. 28-36
 • Cichocki Paweł: Rejestracja zmian użytkowania terenu w gminie przy wykorzystaniu wybranego oprogramowania GIS na podstawie zdjęć lotniczych, s. 28
 • Dobrowolski Andrzej: Rejestracja lotnicza i komputerowe przetwarzanie obrazów WIDEO jako podstawa do oceny stanu i zagrożeń środowiska, s. 29
 • Dudzik-Kijowska Elżbieta, Bednarek Zofia: Zdjęcia lotnicze jako podstawa do tworzenia mapy użytkowania terenu dla potrzeb ochrony parków krajobrazowych, s. 29
 • Dorożyński Ryszard: Informacja na mapie a informacja na zdjęciu lotniczym, s. 29
 • Faryś Michał, Królewicz Sławomir: Szacowanie szorstkości powierzchni gleb na podstawie DEM, s. 31
 • Fedorowicz Jackowski Witold: Ortofotomapa województwa warszawskiego, s. 32
 • Fedorowicz Jackowski Witold: Geograficzne obrazowanie terenu, s. 32
 • Kaczyński Romuald: Ortofotomapy cyfrowe w skali 1:5 000 i 1:10 000, s. 33
 • Kunz Mieczysław: Wykorzystanie zdjęć lotniczych do klasyfikacji form podbrzeża na przykładzie zachodniego wybrzeża Polski, s. 33
 • Olędzki Jan R.: Zintegrowane techniki pomiarowe w badaniach środowiska – Kurs terenowy dla Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, s. 35
 • Orczewski Wiesław – Wykorzystanie zdjęć lotniczych do tworzenia tematycznych map środowiskowych dla potrzeb planowania przestrzennego, s. 35
 • Stepaniuk Mirosław: Cyfrowa mapa zmian użytkowania terenu na przykładzie Niecki Gródecko-Michałowskiej, s. 36
 • Lista uczestników XVII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, s. 37-41

Okólnik TD nr 106, 1996

 • Ryszard Klejnowski: Pierwsze Forum EUMETSAT, s. 1
 • Bogdan Zagajewski: Geografia i Teledetekcja, s. 2
 • Bogdan Zagajewski: Teledetekcja w badaniach wód, s. 3
 • Jan R. Olędzki: Co nowego w PE&RS, s. 4
 • Alicja Folbrier: Issledowanije Ziemli iz Kosmosa (Badanie Ziemi z Kosmosu), s. 6
 • Elżbieta Wołk-Musiał, Dariusz Dukaczewski: Co nowego na orbicie?, s. 7
 • Barbara Błach: JERS-1, współpraca szwedzko-japońska, s. 9
 • Barbara Błach: Aktualizacja map użytkowania ziemi, s. 10
 • Nowe władze KBKiS w kadencji 1996-98, s. 11
 • Założenia programowe badań, i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, prowadzonych w Polsce (z poprzedniej kadencji 1994-96), s. 11
 • Dariusz Dukaczewski: Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji w Szymbarku, s. 14
 • Streszczenia referatów wygłoszonych na Konferencji, s. 14
 • Jan R. Olędzki: Program specjalizacji „Teledetekcja Środowiska”, s. 40

Okólnik TD nr 105, 1996

 • Dobiesław Jędrzejczyk: Zdjęcia lotnicze w „Antropogeografii”, s. 1-2.
 • Bogdan Ney: Program upowszechniania zdjęć lotniczych, s. 2-3.
 • Barbara Błach: Problematyka TD w czasopiśmie „GIS Europe”, s. 3-4.
 • Jan R. Olędzki: O czym piszą w PE&RS?, s. 4-9.
 • Jan R. Olędzki: Remote Sensing of Environment (Teledetekcja Środowiska), s. 9-10.
 • Jan R. Olędzki: RADARSAT, s. 10-11.
 • Alicja Folbrier: Issledowanie Ziemli iz Kosmosa (Badanie Ziemi z Kosmosu), s. 11-12.
 • Jan R. Olędzki: Co nowego na orbicie, s. 12.

Okólnik TD nr 104, 1996

 • Krzysztof Będkowski: Sympozjum AGIT’95 w Salzburgu (Austria), s. 1-2
 • Jan R. Olędzki: Geograficzne systemy informacyjne dla obszarów chronionych, s. 2-3
 • Vlastimil Hanzl, Jan R. Olędzki: IV Konferencja Teledetekcji w Czechach, s. 3
 • Jan R. Olędzki: XXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, s. 4
 • Zebranie Plenarne komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, s. 4
 • Elżbieta Bielecka: „Systemy Informacji Przestrzennej” – sprawozdanie z V Konferencji Naukowo-Technicznej w Warszawie i I Konferencji pod patronatem MOŚZNiL w Krakowie, s. 4-5
 • Dariusz Dukaczewski: IV Francusko-Polski Tydzień Teledetekcji „Zastosowanie danych satelitarnych SPOT w Systemach Informacji Geograficznej”, s. 5-7
 • Małgorzata Mycke-Dominko: Spotkanie Naukowe: NYMPHAION 1995, s. 7
 • Witold Fedorowicz-Jackowski: Kurs obsługi ERDAS’a, s. 7-8
 • Jan R. Olędzki: Sesja Naukowo-Techniczna Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, s. 8-9
 • Alicja Folbrier: Zebranie komisji Teledetekcji Ziemi i Atmosfery, s. 9-10
 • Bogdan Zagajewski: Przegląd literatury Gibson R. „Die Zukunft im All. Welche Perspektiven hat Raumfahrt?”, s. 10-12
 • Marek Ostrowski: „Atlas zdjęć satelitarnych Polski”, s. 12-13
 • Jan R. Olędzki: Zdjęcia lotnicze i geomorfologia, s. 13-14
 • Dariusz Dukaczewski: ITC Journal, s. 14
 • Jan R. Olędzki: O czym pisano w PE&RS jesienią 95’, s. 14-19
 • Jan R. Olędzki: Remote Sensing of Environment (Teledetekcja Środowiska), s. 19-23
 • Alicja Folbrier: „Issledowanie Ziemli iz Kosmosa”, s. 24-25
 • Elżbieta Wołk-Musiał: Co nowego na orbicie. Kalendarium, s. 26-27
 • Jan R. Olędzki: Satelita ukraiński SICZ-1, s. 27
 • Elżbieta Wołk-Musiał: Centrum rakietowe Kourou w Gujanie, s. 27-28
 • MicroImages Press Release. TNTmips® 5.1 Shipped, s. 28

Okólnik TD nr 101, 1995

 • Małgorzata Mycke-Dominko: Międzynarodowa konferencja dotycząca programu badawczego „Priroda”, s. 1-4
 • Elżbieta Wołk-Musiał: Systemy informacji przestrzennej dla obszarów wiejskich, s. 4-5
 • Jan R. Olędzki: Zdjęcia satelitarne w aktualizacji map topograficznych, s. 5
 • Jan R. Olędzki: Dyplomy z teledetekcji, s. 5
 • Jan R. Olędzki: Nowe władze w PTFiT, s. 5
 • Jan R. Olędzki: Co nowego na orbicie, s. 6
 • Jan R. Olędzki: Peryferie teledetekcji, s. 6
 • Alicja Folbrier: Teledetekcja na Wschodzie, s. 6-8
 • Jan R. Olędzki: O czym piszą w PR&RS?, s. 8-9
 • Elżbieta Wołk-Musiał: Informacje teledetekcyjne z Flash, Espace (Francja), s. 10
 • Jan R. Olędzki: Fotointerpretacja w Geografii tom 24, s. 11

Okólnik TD nr 100, 1994

 • Andrzej T. Jankowski: Zmiany globalne w Azji, s. 1
 • Andrzej T. Jankowski: Systemy Informacji Przestrzennej GIS/LIS w gminie i regionie, s. 2
 • Małgorzata Mycke-Dominko: Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, s. 2-3
 • Dariusz Dukaczewski: III Francusko-Polski Tydzień Teledetekcji, s. 3-5
 • Alicja Folbrier: Co nowego w TD „na Wschodzie”, s. 5-10
 • Elżbieta Jełowicka: Znane i nieznane ksiązki o tematyce TD, s. 10-13
 • Plan pracy Klubu Teledetekcji Środowiska na rok 1994/1995, s. 13

Okólnik TD nr 99, 1994

 • Zebranie Komisji Teledetekcji Ziemi i Atmosfery KBKiS PAN, s. 1
 • Plenarne posiedzenie Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN, s. 1
 • Założenia programowe badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej prowadzonych w Polsce, s. 2-5
 • Sympozjum „Systemy Informacji Terenowej”, s. 5-6
 • Jan R. Olędzki: Informacje, s. 6
 • Jan R. Olędzki: Konferencje, s. 6-7

Okólnik TD nr 98, 1994

 • Dariusz Dukaczewski: Informacje, s. 1
 • Jerzy Kondracki: Ukazał się kolejny tom, już 23, Fotointerpretacji w Geografii, s. 2
 • Jan R. Olędzki: Nowości wydawnicze, s. 2-3
 • Komunikaty, s. 3
 • XV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji „Rozwój metod teledetekcji i geograficznych systemów informacyjnych w badaniu zmian w środowisku”, Warszawa, 21-23 września 1994 r., s. 4