Komisja Geografii Przemysłu PTG

Konferencje

Działalność Komisji Geografii Przemysłu przejawia się głównie w organizowaniu konferencji naukowych, początkowo krajowych, które w ostatnich latach przekształciły się w konferencje międzynarodowe. W latach 1958-2017 odbyło się 58 konferencji, w tym:

  • 33 konferencje, stanowiące jeden z najdłuższych w polskiej geografii cykl konferencji z zakresu problematyki geografii przemysłu i usług, zorganizowane w Krakowie z inicjatywy Z. Zioło przy współudziale Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich, w później także innych współorganizatorów i partnerów; współcześnie, obok Komisji, głównym współorganizatorem jest Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
  • 14 konferencji poświęconych problematyce przedsiębiorczości, zorganizowanych w Krakowie z inicjatywy Z. Zioło i T. Rachwała; więcej szczegółów znajduje się na stronie konferencji www.przedsiebiorczosc.up.krakow.pl;
  • 11 konferencji organizowanych w różnych miastach przez innych członków Komisji z Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie oraz KPZK PAN; więcej szczegółów znajduje się na stronie konferencji www.przemysl.up.krakow.pl.

Wśród stałych uczestników konferencji są przedstawiciele wszystkich ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. z Białegostoku, Częstochowy, Gdańska, Gliwic, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Słupska, Sosnowca, Szczecina, Torunia, Wrocławia, Warszawy oraz z zagranicy, głównie z Białorusi, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Turcji, Węgier i Ukrainy. Reprezentują oni głównie uniwersytety, uczelnie ekonomiczne, pedagogiczne, przyrodnicze, rolnicze, politechniki, a także akademie nauk i różnego typu centra badawcze. Warto podkreślić, że obydwa cykle konferencji cieszą się stosunkowo dużym i rosnącym zainteresowaniem wśród uczestników. Początki konferencji grudniowych były bardziej kameralne, uczestniczyło w niech 20-30 osób, byli to głównie geografowie przemysłu z krajowych ośrodków geograficznych oraz wybranych ośrodków zagranicznych. W ostatnich latach średnia liczba zarejestrowanych uczestników wynosi ok. 100 osób, ponadto dodatkowo w obradach uczestniczą licznie studenci i doktoranci zainteresowani problematyką konferencji. Łącznie w latach 1985-2017 na konferencje grudniowe zarejestrowało się (bez studentów, doktorantów i innych osób przychodzących na obrady bez wcześniejszej rejestracji) blisko 2000 osób, z czego sporą część stanowią stali uczestnicy, przyjeżdżający corocznie do Krakowa.

Ze względu na rosnące zainteresowanie sektora edukacji, organizowane w październiku konferencje poświęcone problematyce przedsiębiorczości , połączone zostały z ogólnopolskimi zjazdami nauczycieli przedsiębiorczości. Uczestniczą w nich więc nie tylko pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy z akademii nauk i uniwersytetów, ale także nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni i przedstawiciele różnych instytucji i firm zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości. Średnio w konferencji z tego cyklu uczestniczy ponad 100 osób, a także studenci i doktoranci zainteresowani problematyką konferencji. W latach 2004-2017 łącznie w konferencjach i zjazdach nauczycieli przedsiębiorczości zarejestrowało się blisko 2000 osób. Brało w nich udział także wiele studentów i innych osób, które uczestniczyły w konferencjach bez rejestracji.