Komisja Geografii Przemysłu PTG

Czasopisma i wydawnictwa

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Strona internetowa czasopisma: www.prace-kgp.up.krakow.pl

Wyniki prac badawczych publikowane były w serii prac zbiorowych poświęconych problematyce geografii przemysłu wydawanych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Metodycznym Studiów Nauczycielskich (ukazało się 11 tomów). Seria ta od 2000 roku przyjęła nazwę „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” i przekształciła się w czasopismo naukowe. Początkowo ukazywało się ono raz w roku, później dwa razy, a obecnie funkcjonuje jako kwartalnik. Łącznie w latach 1987-2017 ukazało się 51 tomów, w tym 40 tomów „Prac” wydanych przy współpracy Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Problematyka „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Zakładamy, że czasopismo jest forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej. Obok prac studialnych związanych głównie z zachowaniami różnego typu przedsiębiorstw i efektywnością ich funkcjonowania, podejmowane są prace modelowe, mające na celu precyzyjniejsze poznanie złożonych mechanizmów kształtowania przemysłu i jego otoczenia w nowych warunkach rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości wykorzystania ich w pracach aplikacyjnych związanych z budową strategii rozwoju różnej skali układów przestrzennych.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism, uwzględnione na liście B czasopism naukowych MNiSW (12 p. wg ostatniej punktacji z 2016 r.) oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism. Dla zainteresowanych, wszystkie artykuły z numerów archiwalnych, są dostępne bezpłatnie w systemie otwartego dostępu na stronie internetowej czasopisma www.prace-kgp.up.krakow.pl. Nowoczesny układ strony pozwala na korzystanie z funkcji wyszukiwawczych, generowania notek bibliograficznych i wielu innych przydatnych narzędzi. Dzięki rejestracji autorzy i czytelnicy mogą otrzymywać aktualne informacje od redakcji oraz zapowiedzi nowych numerów. Czasopismo ukazuje się także w tradycyjnej wersji drukowanej, dzięki czemu jest dostępne także w bibliotekach. Do 2017 roku opublikowano łącznie w tym czasopiśmie ponad 550 artykułów w języku polskim i angielskim. Niektóre tomy dofinansowane były przez MNiSW. W ostatnim czasie pozyskano dotację na opracowanie angielskojęzycznych wersji części artykułów, co pozwoli zwiększyć udział tekstów języku angielskim i tym samym zwiększyć międzynarodowy zasięg czasopisma. Czasopismo zwiększa swoją pozycję w środowisku naukowym, o czym świadczy duża i wzrastająca liczba cytacji artykułów opublikowanych w czasopismach (wg danych GoogleScholar i BazEkon).

Przedsiębiorczość – Edukacja

Strona internetowa czasopisma: www.p-e.up.krakow.pl

Rozszerzenie prac Komisji o ważny problem badawczy związany z rozwojem przedsiębiorczości oraz jej rolą w rozwoju układów przestrzennych różnej skali i przedsiębiorstw, jest przesłanką udziału Komisji w wydawaniu czasopisma poświęconego tej problematyce oraz edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Przyjęto, że procesy kształtowania przemysłu związane są bardzo ściśle z postawami i odpowiednio wykwalifikowanymi kadrami, które należy przygotowywać już na poziomie edukacji szkolnej. Dlatego Komisja włączyła się także w wydawanie staraniem Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serii wydawniczej, przekształconej później w rocznik naukowy, pt. „Przedsiębiorczość – Edukacja”. W latach 2005-2017 wydano 13 tomów tego rocznika, w których opublikowano ponad 430 artykułów w języku polskim i angielskim.

Pozostała działalność wydawnicza

Studia z zakresu problematyki przemysłu publikowane były w pracach zbiorowych (ówczesnego) Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego oraz w serii „Problems in Textile Geography” wydawanej na tej uczelni. Obok tych serii w ramach prac Komisji wydano m.in. „Dorobek polskiej geografii przemysłu” (red. S. Misztal, Z. Zioło), w której przedstawiciele poszczególnych ośrodków geograficznych dokonali prezentacji kierunków badawczych oraz ich wyników wraz z obszernym zestawem literatury. Uzupełnieniem jej była praca „Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku” (oprac. T. Marszał), prezentująca sylwetki i problematykę badawczą przedstawicieli polskiej geografii zajmujących się zagadnieniami przemysłu i budownictwa.

Kolejną serią wydawniczą Komisji jest omówienie problematyki konferencji grudniowych z zakresu przemian przemysłu i usług wraz ze streszczeniami referatów publikowane w postaci książek konferencyjnych. Daje to możliwość zapoznania się uczestników z problematyką obrad oraz szczegółową tematyką planowych do wygłoszenia referatów, gdyż publikacja jest wydawana przed daną konferencją. Do tej pory, w latach 2007-2017, ukazało się 11 tomów, pod redakcją Z. Zioło wraz z M. Borowiec-Gabryś, W. Kilar i T. Rachwałem. W przypadku konferencji z zakresu przedsiębiorczości streszczenie referatów są publikowane w postaci elektronicznej na stronie internetowej konferencji.