Komisja Geografii Przemysłu PTG

Problematyka badawcza

Problematyka badawcza Komisji nawiązuje do zmieniających się tendencji przemian działalności przemysłowej i usługowej. W pracach Komisji podejmowane są nowe i aktualne problemy badawcze związane z: doskonaleniem metod badawczych i podejmowaniem dalszych prób budowy zrębów teorii geografii przemysłu, pogłębianiem analiz procesów rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych, zwłaszcza reprezentujących nowe sektory działalności produkcyjnej, kształtowaniem przestrzennych form koncentracji przemysłu, dynamiką ich potencjału i zmian struktury branżowej, wpływem procesów globalizacji na rozwój światowych korporacji i przemian światowej przestrzeni przemysłowej, nasilającymi się procesami umiędzynarodowienia działalności firm i produktów, mechanizmami różnicowania struktury działalności usługowej, rozwijania przedsiębiorczości i in.

Wraz ze zmianami systemu gospodarczego i związanymi z nimi procesami prywatyzacji, pojawia się coraz większa bariera w zakresie dostępu do empirycznej bazy szczegółowych danych na temat działalności prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych oraz pozyskania o nich jednostkowych informacji z administracji państwowej i samorządowej. Zmusza to badaczy do posługiwania się zbiorczymi opracowaniami instytucji statystycznych i branżowych, co w ostatnim czasie częściowo ogranicza zainteresowania przemysłem, zwłaszcza początkujących badaczy.

Wyniki prac badawczych są prezentowane corocznie na dwóch cyklicznych konferencjach organizowanych w Krakowie przy współudziale Komisji: grudniowych, poświęconych problematyce przemian sektorów przemysłu i usług oraz październikowych, obejmujących problematykę roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych i przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, a także Zjazdach PTG, Kongresach Geografii Polskiej i innych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikowane w czasopismach polskich i zagranicznych, współcześnie głównie w „Pracach Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.