Komisja Geografii Przemysłu PTG

Historia

Dynamiczne przemiany przestrzenno-branżowe struktury przemysłu stanowiły poważne wyzwanie dla rozwoju badań na polu geografii przemysłu. Zachodziła więc pilna potrzeba precyzyjniejszego poznania tych coraz bardziej złożonych procesów, zintensyfikowanie badań na tym polu oraz umożliwienia wymiany poglądów i udostępniania osiąganych wyników badawczych. W tym celu z inicjatywy prof. dr hab. Ludwika Straszewicza, ówczesnego kierownika Zakładu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego, na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 1979 r. powstała idea powołania Komisji Geografii Przemysłu w strukturze PTG.

W konsekwencji starań prof. dr hab. Ludwika Straszewicza w dniu 24 marca 1979 r. uchwałą Zarządu Głównego PTG została pojęta decyzja o utworzenia Komisji. Ustalono, że w skład Zarządu Komisji wchodzą przedstawiciele krajowych ośrodków geograficznych. Nadto członkami Komisji są osoby zajmujących się problematyką geografii przemysłu, budownictwa i usług wywodzący się z uczelni krajowych oraz współdziałają z nią osoby z ośrodków zagranicznych. Współcześnie ważnym celem działalności Komisji Geografii Przemysłu jest intensyfikacja prac badawczych z zakresu geografii przemysłu, budownictwa, usług i przedsiębiorczości.

Przewodniczący Komisji

  • Zbigniew Zioło (1996-nadal)
  • Stanisław Misztal (1988-1996)
  • Ludwik Straszewicz (1979-1987)