Konkurs fotograficzny pt. „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia”

W dniu 20 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Upamiętnia on datę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, do której przystąpiła również Polska. W bieżącym roku hasło przewodnie tego wydarzenia brzmi „Otwarte krajobrazy”.

Z tej okazji Pracownia Badań Krajobrazu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego ogłaszają konkurs fotograficzny pt. „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia”. Konkurs będzie trwał do 30. listopada 2021 r.

Regulamin konkursu „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia”

Konkurs Otwarte Krajobrazy

1. Organizator konkursu: Pracownia Badań Krajobrazu, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

2. Cel konkursu: W dniu 20 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Upamiętnia on datę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, do której przystąpiła również Polska. W bieżącym roku hasło przewodnie tego wydarzenia brzmi „Otwarte krajobrazy”. Ma ono zwrócić uwagę na otaczające nas na co dzień otwarte przestrzenie – przyrodnicze (morze, jezioro, góry itd.), rolnicze (pola uprawne, łąki, pastwiska) czy te występujące w miastach, jak wielkie place, skwery czy rozległe polany w miejskich parkach. Krajobrazy otwarte posiadają wiele walorów estetycznych oraz przyrodniczo-kulturowych, jednak w ostatnich czasach stały się szczególnie zagrożone w wyniku rosnącej presji inwestycyjnej człowieka. Przestrzeń otwartych krajobrazów jest coraz częściej zajmowana przez nowo powstałe budynki oraz obiekty infrastrukturalne.

Głównym celem ogłoszonego konkursu fotograficznego pt. „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia” jest zachęcenie uczestników do przyjrzenia się otwartym przestrzeniom i dostrzeżenia zarówno ich walorów estetycznych i malowniczości, jak i zagrożeń, które sprawiają, że otwartych krajobrazów wokół nas jest coraz mniej.

Celami szczegółowymi konkursu są:

  • poszerzanie wiedzy na temat krajobrazu,
  • pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością i pięknem,
  • rozwijanie wrażliwości na otaczającą przestrzeń, krajobraz, przyrodę,
  • promocja wartości przyrodniczych i kulturowych Polski i świata,
  • podnoszenie świadomości w zakresie ochrony i zagrożeń krajobrazu,
  • promocja twórczości, pobudzanie kreatywności i pomysłowości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

3. Zasady ogólne: Konkurs fotograficzny „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia” jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Konkurs ma formułę otwartą i udział może w nim wziąć każdy chętny. Natomiast nagrody będą przyznawane w kilku kategoriach wiekowych oraz w dwóch kategoriach tematycznych:

  • walory estetyczne i piękno otwartych krajobrazów,
  • krajobrazy otwarte w zagrożeniu.

4. Zasady szczegółowe: Jeden autor może zgłosić max. 1 samodzielnie wykonaną fotografię w każdej z dwóch wymienionych wyżej kategorii tematycznych. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja, zawierająca tytuł fotografii, datę i lokalizację wykonania zdjęcia oraz przypisanie do danej kategorii tematycznej. Fotografia musi mieć postać wydruku w formacie A4.

Każde zdjęcie powinno być podpisane pseudonimem (a nie imieniem i nazwiskiem). Natomiast do przesyłanego zdjęcia konieczne jest dołączenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w oddzielnej małej kopercie zaklejonej i opisanej pseudonimem.

Prosimy przesyłać odpowiednio zabezpieczone prace w usztywnionej, zaklejonej kopercie formatu A4 na adres:

Pracownia Badań Krajobrazu,
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski,
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

5. Termin nadsyłania prac: 30.11.2021 r.

6. Ocena prac: Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez jury, w skład którego wchodzą członkowie Pracowni Badań Krajobrazu, Oddziału Wrocławskiego PTG oraz profesjonalny fotograf: dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr., dr hab. Robert Szmytkie, dr Janusz Łach, dr Wojciech Jurkowski, mgr Mateusz Landwójtowicz.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: Ogłoszenie wyników nastąpi na początku grudnia – informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Pracowni Badań Krajobrazu oraz PTG O/Wrocław oraz przekazane bezpośrednio laureatom. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 17.12.2021 r. o godz. 15.00 na posiedzeniu PTG, w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1. Dla najlepszych prac przewiduje się nagrody książkowe. Fotografie te będą także zaprezentowane na tematycznej wystawie fotograficznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego.

8. Prawa autorskie: Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą przesłanej fotografii i przysługują mu autorskie prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) do fotografii. Uczestnik zachowuje pełne prawa autorskie do fotografii, a jednocześnie wyraża zgodę na ich wykorzystanie na cele konkursu (umieszczenie nagrodzonych prac na stronie internetowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz na wystawie pokonkursowej).

9. Informacje o danych osobowych: Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulami informacyjnymi zawarto w załączonym formularzu zgłoszeniowym. Dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie, który będzie umożliwiał przeprowadzenie konkursu i przekazanie nagród zwycięzcom.