Biogramy kandydatów w wyborach do ZG PTG na kadencję 2020-2024

Na 10 października 2020 r. zaplanowano Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na posiedzeniu wybrani zostaną nowi członkowie Zarządu Głównego PTG na kadencję 2020-2024. Delegaci wybiorą do 10 osób, które zasiądą w ZG PTG w nadchodzącej kadencji i obejmą funkcje w Prezydium PTG. Poniżej przedstawiamy sylwetki wszystkich zgłoszonych kandydatów, w kolejności alfabetycznej.

Anita Bokwa (O/Krakowski)

Urodzona w 1970 r. w Krakowie, klimatolog, dr hab., prof. nadzw. IGiGP UJ. W 2020 objęła funkcję Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Instytucie pracuje od 1993 roku. Zajmuje się badaniami z zakresu klimatu miasta, zagadnieniami ochrony atmosfery, bioklimatologii, mikroklimatologii, klimatologii historycznej, edukacji przyrodniczej. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2000 r., doktora habilitowanego w 2011 roku. Uczestniczyła w realizacji 6 projektów badawczych, w tym w trzech międzynarodowych. Była koordynatorem jednego z nich. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczona medalem srebrnym za długoletnią służbę (2015).

Jest członkiem PTG od 1994. Od 1999 r. działa w Komitecie Okręgowym Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej w Krakowie. Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG (2011-2015) i jego wiceprzewodnicząca (2015-2018). W latach 2011-2014 przewodnicząca (z Małgorzatą Luc) Komitetu Organizacyjnego Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie (18-22 sierpnia 2014). Wyróżniona Złotą Odznaką PTG (nr 820, 2010) oraz Medalem Pamiątkowym 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2018).

Kandydatkę zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Konrad Czapiewski (O/Warszawski)

Urodzony w 1979 r. w Warszawie, geograf społeczno-ekonomiczny, dr, od 2003 r. pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Studia geograficzne ukończył w 2003 r. na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, a konkretnie geografii wsi. W okresie studiów pobierał stypendium naukowe, a podczas ostatnich dwóch lat również stypendium dla najlepszych studentów UW. Stopień doktora uzyskał w 2010 roku. Obecnie trwa postępowanie o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego. Opublikował ponad 110 pozycji, w tym ponad 60 po uzyskaniu stopnia doktora. Około 35% prac ukazało się w wersji obcojęzycznej, część z nich była publikowana za granicą.

Jest członkiem PTG od 2003. Zastępca skarbnika ZG PTG (2003-2006), Skarbnik (2006-2016) i Członek ZG (2016-2020), redaktor naczelny „Studiów Obszarów Wiejskich”, wydawanych wspólnie przez Komisję Obszarów Wiejskich PTG oraz IGiPZ PAN (2013-). Był współredaktorem „Biuletynu Informacyjnego PTG”. Od 2013 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich PTG. W 2014 r. został przedstawicielem Towarzystwa w EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe). Członek korespondent Międzynarodowej Unii Geograficznej. W Komitecie Sterującym Konferencji Regionalnej MUG w Krakowie w 2014 r. odpowiedzialny był za sprawy finansowe. Był jednym z organizatorów obchodów 100-lecia PTG w 2018 r. Autor przedsięwzięć jubileuszowych: „100-lecie PTG w 100 krajach” oraz „100 wsi na 100-lecie PTG”. Wyróżniony Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG (2018).

Kandydata zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Małgorzata Flaga (O/Lubelski)

Urodzona w 1975 r. w Lublinie, dr, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze obejmują problemy demograficzne i społeczne pogranicza polsko-ukraińskiego, krajobraz kulturowy i relacje: człowiek-przestrzeń, oraz rozwój i formy turystyki kulturowej, szczególnie turystyki religijnej. Za wyróżniającą się pracę na rzecz UMCS, w szczególności za organizację 60. Ogólnopolskiego Zjazdu PT, połączonego z Kongresem Geografów Polskich „Granice geografii” oraz 9. Forum Geografów Polskich, została wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia Rektora UMCS (2015).

Od 2002 r. jest członkiem Lubelskiego Oddziału PTG. W latach 2007-2012 była członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego PTG, a w latach 2013-2020 członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego PTG. Obecnie jest członkiem Sekcji Promocji i Popularyzacji przy Zarządzie Oddziału Lubelskiego PTG oraz członkiem Komisji Geografii Religii PTG. Od 2004 r. działa aktywnie (również jako juror) w Okręgowym Komitecie Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej PTG w Lublinie. Jest aktywną organizatorką i współorganizatorką wielu konferencji organizowanych przez PTG oraz wielu działań popularyzujących geografię. Współredagowała publikacje wydawane przez PTG, m.in.: okolicznościową monografię pt. „Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski” przygotowaną na 60. Ogólnopolski Zjazd PTG połączony z Kongresem Geografów Polskich „Granice geografii” oraz 9. Forum Geografów Polskich w Lublinie w 2015 r. Współpracowała przy opracowaniu monografii poświęconej historii Lubelskiego Oddziału PTG, przygotowanej na Jubileusz 70-lecia Oddziału. Przygotowała opracowanie na temat obchodów Jubileuszu 100-lecia PTG w Oddziale Lubelskim, opublikowane w monografii „Księga wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018” (2020). Za działalność na rzecz PTG została wyróżniona Złotą Odznaką PTG (2017).

Kandydatkę zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Wiesław Kosakowski (O/Gdański)

Urodzony w 1958 r. w Gdyni. Nauczyciel geografii i Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej w Gdyni, profesor oświaty (2008). Wychowawca około 65 uczniów posiadających tytuł finalisty lub laureata olimpiady geograficznej. Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego PTG (1987-1990), Komisji Głównej Olimpiady Geograficznej (1997-2009). Laureat Złotej Odznaki PTG (nr 920, 2018), Odznaki im. Pani Profesor Anny Dylikowej (2002), specjalnej nagrody Zarządu Głównego PTG dla nauczyciela zasłużonego w przygotowaniu uczniów do olimpiady geograficznej. Jego uczniowie zdobyli najwięcej tytułów laureata i finalisty Olimpiady Geograficznej.

Kandydata zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Agnieszka Latocha (O/Wrocławski)

Dr hab., zatrudniona w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora uzyskała w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2017 r. Jej zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: antropogeomorfologia, ekologia krajobrazu, archeologia krajobrazu, krajobraz kulturowy, geografia historyczna, geografia osadnictwa. Jest aktywnym członkiem międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystw naukowych: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (od 2004, Sekretarz ZG w latach 2005-2011), Polskie Towarzystwo Geograficzne (od 2007, obecnie Członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego, od 2017 r. działa w Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG), Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu oraz International Association of Landscape Ecology (od 2010), współzałożycielka grupy roboczej Human Impact on Mid-Mountain Environments (działalność w latach 2004-2007). Związana z komitetami redakcyjnymi dwóch czasopism: „Czasopismo Geograficzne” wydawane przez Polskie Towarzystwo Geograficzne (członek redakcji w latach 2001-2015), „Journal of Landscape Ecology” (członek redakcji od 2018). Od kwietnia 2017 r. kieruje Pracownią Badań Krajobrazu, która została utworzona z jej inicjatywy w strukturach Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydatkę zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Małgorzata Mazurek (O/Poznański)

Urodzona w 1963 r. w Poznaniu, dr hab., geograf fizyczny, geomorfolog, hydrogeomorfolog, geoekolog. Od 1987 r. związana z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują hydrogemorfologię, krenologię, geomorfologię dynamiczną, georóżnorodność, geografię regionalną, monitoring środowiska przyrodniczego, badania polarne na Spitsbergenie. W swojej pracy badawczej zajmuje się problemami dotyczącymi: ewolucji sieci dolinno-rzecznej na obszarach młodoglacjalnych, georóżnorodności wypływów wód podziemnych na obszarach młodoglacjalnych, gemorfologii miasta, denudacji chemicznej w różnych strefach morfoklimatycznych, przede wszystkim w strefie polarnej i równikowej, późnoglacjalnych i holoceńskich zmianach środowiskowych w świetle geochemii osadów torfowisk źródliskowych i małych dolin rzecznych. Jest autorką i współautorką 4 publikacji książkowych, ponad 150 prac naukowych oraz 7 pozycji popularnonaukowych. W latach 2013-2016 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Geoekologii i Geoinformacji WNGiG UAM ds. dydaktycznych; kierowała 3 projektami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowanymi do studentów WNGiG UAM.

Od 2017 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, od 2018 r. Wiceprzewodnicząca Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Komisji Nauk o Ziemi PAN Oddział w Poznaniu, od 2019 r. członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN, członkiem Komitetu Sterującego Grupy Roboczej IAG/AIG „Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones DENUCHANGE”.

W Polskim Towarzystwie Geograficznym działa aktywnie od 1999 r. Od 2016 r. jest Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTG. Angażuje się przede wszystkim w działalność popularyzatorską. Odpowiedzialna była za organizację uroczystości zakończenia obchodów 100-lecia PTG i Roku Polskiej Geografii oraz rozpoczęcie obchodów 100-lecia poznańskiego ośrodka geograficznego w styczniu 2019 r. Wyróżniona Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG (2018). Małgorzata Mazurek jest rekomendowana na funkcję Zastępcy Przewodniczącego PTG ds. naukowych i współpracy z innymi towarzystwami pokrewnych dyscyplin.

Kandydatkę zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Tomasz Napierała (O/Łódzki)

Urodzony w 1979 r. w Bydgoszczy, dr, jest geografem i ekonomistą, adiunktem na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem zwyczajnym portugalskiego Center for Tourism Research, Development and Innovation (CiTUR). Jest autorem licznych publikacji traktujących o problemach sektora turystycznego (szczególnie hoteli), jak również rozwoju lokalnego i regionalnego. W swoim dorobku ma kierownictwo 2 międzynarodowych projektów. Z PTG związany jest od 2009 roku. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTG (2015-2017). W ostatniej kadencji (2016-2020) pełnił funkcję Zastępcy Skarbnika ZG PTG oraz Sekretarza Komisji Geografii Turyzmu PTG. Najważniejszym jego zadaniem było uruchomienie w 2017 r. nowoczesnej i profesjonalnej witryny Towarzystwa oraz wykorzystanie jej do promocji wiedzy geograficznej wśród szerszej grupy odbiorców: nauczycieli, uczniów, studentów i pasjonatów geografii. Odpowiedzialny był również za aktywność PTG w mediach społecznościowych. Był inicjatorem i jednym z autorów wewnętrznego audytu dotyczącego ochrony danych osobowych w PTG. Od 2017 r. przedstawiciel PTG w EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe). Wyróżniony Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG (2018).

W kolejnej kadencji Tomasz Napierała rekomendowany jest na stanowisko Sekretarza ZG PTG. Poza obowiązkami statutowymi odpowiedzialny byłby za działania z zakresu public relations. Jego głównym zadaniem byłaby cyfryzacja Towarzystwa i usprawnienie komunikacji pomiędzy organami PTG oraz pojedynczymi członkami przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych. Kontynuować miałby swoją dotychczasową działalność na rzecz promocji geografii.

Kandydata zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Zbigniew Podgórski (O/Olimpijski)

Urodzony w 1957 r. w Brodnicy, dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 1981 r. związany z Polskim Towarzystwem Geograficznym (Oddział Toruński), gdzie bardzo aktywnie działa w wielu komisjach problemowych. Jest członkiem Klubu Polarnego PTG oraz członkiem Oddziału Olimpijskiego PTG od 2015 r. Od roku 1985 aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Toruniu. W 2004 roku został powołany w skład Komitetu Głównego wskazanej Olimpiady, w latach 2009-2014 pełnił funkcję V-ce Przewodniczącego. Od września 2014 r. jest Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ponadto aktywnie działa w Komisji Edukacji Geograficznej PTG oraz Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Za zasługi dla PTG został wyróżniony Złotą Odznaką PTG (2003) oraz Medalem PTG (2018), jak również Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG (2018).

Jest członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN (kadencje 2016-2020 oraz 2020-2023). Aktywnie działa w wielu stowarzyszeniach, w tym: Stowarzyszeniu Geomorfologów Polskich (od 2002), Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (w latach 2008-2012 członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Problemy Ekologii Krajobrazu”), Towarzystwie Naukowym w Toruniu (od 1996), Komisji ds. Edukacji Gleboznawstwa w Polskim Towarzystwie Gleboznawczym (od 2016), Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (od 1999). Jest członkiem Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”), członkiem Kapituły Odznaki im. Profesor Anny Dylikowej (od 2014), członkiem Rady Naukowej Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (kadencje 2012-2015, 2015-2018), członkiem Rady Naukowej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Związany był z Radą Programową Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu (2012-2015). W latach 90. współpracował z Instytutem Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie. W uznaniu zasług w zakresie edukacji geograficznej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), i Złotym Krzyżem Zasługi (2019). Jest bardzo aktywnym propagatorem wiedzy geograficznej. Na co dzień współpracuje z Oddziałem Toruńskim PTG oraz z Bydgoskim Klubem Geografów. Współorganizuje wiele wydarzeń edukacyjno-poznawczych w regionie kujawsko-pomorskim, m.in.: Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Europie, Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu, Bydgoski Festiwal Nauki, współpracuje ze Studenckim Kołem Naukowym Geografów „Nadwiślański Toruń”. Ponad 30 lat swojego życia zawodowego poświęcił kształceniu nauczycieli geografii. Jest autorem ponad 60 publikacji z zakresu dydaktyki geografii, współautorem podręczników szkolnych, poradników metodycznych, środków dydaktycznych, w tym edukacyjnych programów komputerowych zatwierdzonych do użytku szkolnego. Opublikował wiele publikacji adresowanych do nauczycieli geografii, które ukazały się w czasopismach metodycznych takich jak Geografia w Szkole, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Kwartalnik geograficzny.

Jest rekomendowany na funkcję Zastępcy Przewodniczącego PTG, odpowiedzialnego za edukację geograficzną i Olimpiadę Geograficzną.

Kandydata zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Andrzej Soczówka (O/Katowicki)

Urodzony w 1981 r. w Sosnowcu, doktor Nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z zakresu geografii transportu. Do 2020 roku związany był z Uniwersytetem Śląskim, początkowo zatrudniony jako asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora – adiunkt. Aktualnie jest pracownikiem Instytutu Kolejnictwa w Zakładzie Dróg Kolejowych i Przewozów w Warszawie. W nowej pracy razem z zespołem zajmuje się przygotowaniem studiów wykonalności modernizacji linii kolejowych oraz dokumentów strategicznych dla Ministerstwa Transportu i Grupy PKP. W Polskim Towarzystwie Geograficznym aktywnie działa od 2001 r. Skarbnik Oddziału Katowickiego PTG (2006-2019) oraz Członek Zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego (od 2018). Wyróżniony Złotą Odznaką PTG (nr 890, 2017) i jubileuszowym Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG.

Praktycznie od początku swojej działalności w PTG zajmował się sprawami finansowymi, w tym obsługą finansową konferencji. Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu ds. Finansów i Administracji PTG. W związku z tą funkcją, aktywnie wspiera skarbników wszystkich oddziałów PTG w prowadzeniu bieżących rozliczeń i kontakcie z biurem księgowym świadczącym PTG usługi rozliczeniowe. Posiada dużą wiedzę praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansowego. W nadchodzącej kadencji rekomendowany jest na funkcję Skarbnika ZG PTG.

Kandydata zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Tomasz Wites (O/Warszawski)

Urodzony w 1977 r. w Pińczowie, dr hab., geograf społeczno-ekonomiczny i regionalny. W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem geograficzne studia magisterskie (Diploma Honorificum) oraz uzupełniające Studium Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2005 r. jest zawodowo związany z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW, na którym obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej. Jest laureatem licznych konkursów i nagród. Był stypendystą i laureatem konkursu „Zostańcie z nami” Tygodnika „Polityka”, stypendystą programu „START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Za swą aktywność naukową i dydaktyczną został dwukrotnie uhonorowany Nagrodami Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w geografii regionalnej i badaniach ludnościowych, szczególnie w obszarze dawnego ZSRR (m.in. Rosja, Kazachstan). Do chwili obecnej opublikował ponad 70 pozycji, w tym 60 po uzyskaniu stopnia doktora. Około 25% prac ukazało się w wersji obcojęzycznej, część z nich była publikowana za granicą. Zdecydowaną większość stanowią publikacje o charakterze oryginalnym. Jest zamiłowanym podróżnikiem, jako geograf odwiedził kraje na wszystkich zamieszkanych kontynentach.

Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego Należy podkreślić jego wielkie zaangażowanie w działalność Towarzystwa, zarówno na szczeblu Oddziału Warszawskiego (Sekretarz w latach 2001-2009), jak też w Zarządzie Głównym. Nieprzerwanie od 2009 r. pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTG. Jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej (2019-), był wieloletnim współredaktorem „Biuletynu Informacyjnego PTG”. Jest jednym z głównych organizatorów obchodów 100-lecia PTG w 2018 r. Szczególne zasługi położył przy organizacji jubileuszowego spotkania w Pałacu Staszica (27 stycznia 2018) oraz Kongresu Geografii Polskiej (12-14 kwietnia 2018). Koordynował większość przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym. Współpracował z organizatorami uroczystości regionalnych i lokalnych. Za zasługi na rzecz rozwoju Towarzystwa został wyróżniony jubileuszowym Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG. Jest – wspólnie z Antonim Jackowskim – redaktorem monografii „Księga wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018” (2020). Tomasz Wites jest rekomendowany na funkcję Zastępcy Przewodniczącego PTG odpowiedzialnego za sprawy administracyjne i organizacyjne.

Kandydata zgłosiła kol. Urszula Myga-Piątek (O/Katowicki).

Józef Żychowski (O/Krakowski)

Urodzony w 1954 r. w Jedliczu, geograf, dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące środowiska geograficznego. Podejmuje wyzwania, które dotychczas nie były przedmiotem badań w Polsce a nawet w skali świata: wpływ masowych grobów i cmentarzy na środowisko przyrodnicze. Jego dorobek zawarty jest w 33 pracach recenzowanych, 2 pozycjach książkowych (w jednej rozdział) oraz 28 pozycjach w postaci materiałów konferencyjnych i w 2 ekspertyzach dotyczących lokalizacji cmentarzy. Jego praca naukowa została doceniona w postaci biogramów zamieszczonych w „Złotej Księdze Nauk Przyrodniczych” oraz w „Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” (2018).  Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Złotym Krzyżem Zasługi (2010). Od 5 lat pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTG. Współorganizował Zjazd PTG w Nowy Sączu (2002), gdzie prowadził obrady sekcji ochrony środowiska oraz w Krakowie (2016), gdzie był jednym z głównych organizatorów zjazdu, jako Przewodniczący Oddziału Krakowskiego. Zorganizował Sympozjum „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji” (2003). Za działalność na rzecz PTG otrzymał Złotą Odznakę PTG oraz Medal Pamiątkowy 100-lecia PTG.

Kandydata zgłosił kol. Jerzy Desperak (O/Krakowski).