Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie

Urszula Myga-Piątek "Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie" został wydany w 2015 r. przez Państwową Szkołę Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jest wynikiem inicjatywy wybitnych znawców krajobrazu, profesorów: Andrzeja Richlinga i Wiaczesława Andrejczuka z Polski oraz Leonida Rudenko i Wiktora Czechnija z Ukrainy. Krajobraz stanowi jedną z ważniejszych kategorii badawczych w geografii. Jest też bardzo złożonym obiektem badań - wielowymiarowym i wieloaspektowym. Skutkuje to obecnością w literaturze wielu bardzo ...
Więcej

Cywilizacyjne podstawy geopolitycznej orientacji Ukrainy

Mariusz Kowalski Ukraina doświadczyła właśnie brutalnej napaści ze strony Rosji. Władimir Putin postawił sobie za cel jej podporządkowanie i uczynienie częścią odrodzonego rosyjskiego imperium. Nie jest to jego nowy pomysł. Aneksja Krymu i próba utworzenia Nowej Rosji na terytorium Ukrainy w 2014 r. miały być jedynie krokami przybliżającymi Putina do tego głównego celu. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Zbigniewa Brzezińskiego, że mocarstwem europejskim Rosja może pozostać tylko wtedy, gdy należeć będzie do niej Ukraina. Putin chce najwyraźniej zmaterializować ten wymarzony przez Rosj...
Więcej

Kryzys ukraiński: Przesłanie PTG do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej

2 marca 2022 r. został wysłany list do prof. Michaela Meadowsa, prezesa Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz prof. Barbarosa Gönençgila, sekretarza generalnego MUG. Władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego zwróciły się z prośbą o rozważenie, czy prawa Rosji jako członka Międzynarodowej Unii Geograficznej nie powinny zostać zawieszone. Trzeba jasno powiedzieć, że list jest oddolną inicjatywą i cieszy się poparciem całego środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest wyrazem solidarności z naszymi ukraińskimi kolegami. List do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej Szanowny Pa...
Więcej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Geograficznego w sprawie napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę

W czwartek 24 lutego 2022 r. we wczesnych godzinach porannych doszło do bezprecedensowej inwazji Rosji na Ukrainę. Polskie Towarzystwo Geograficzne stanowczo potępia niezwykle groźną i całkowicie bezpodstawną agresję Rosji skierowaną przeciwko niepodległej i niepodzielnej Ukrainie. Nieuzasadniona i niesprowokowana agresja jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Ukraina jest krajem demokratycznym, suwerennym o pięknych aspiracjach wyrażanych na forum międzynarodowym, choć borykającym się z wieloma wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi. Granicząc z wieloma państwami, buduje relacj...
Więcej

XXXVII Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” – Sprawozdanie

Marzena Makowska-Iskierka Seminarium terenowe "Warsztaty z geografii turyzmu" jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono polskich naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Organizatorem tej wyjątkowej konferencji naukowej jest Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. XXXVII Warsztaty z geografii turyzmu odbyły się w dn. 23-24 września 2021 r. w Kołobrzegu. Zostały zorganizowane przy współudziale Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomiczne i...
Więcej

Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

Łukasz Fiedeń VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" odbyła się na zdalnie w dniach 25–26 listopada 2021 r. Jej organizacją zajął się zespół geografów transportu z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydarzeniu patronowało Polskie Towarzystwo Geograficzne. Konferencja "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" rozpoczęła się wieczornym zebraniem członków Komisji Geografii Komunikacji PTG. Obrady konferencyjne zostały oficjalnie otwarte 26 XI o godz. 9.00 przez Dyrektora Instytutu Geografii i Go...
Więcej

Kongres Edukacji Geograficznej: Konkursy i sesja posterowa

Konkursy i sesja posterowa organizowane są pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jako wydarzenia promujących Kongres Edukacji Geograficznej. Kongres Edukacji Geograficznej odbędzie się w dniach 14-16 października 2022 roku w Łodzi, dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii. Ogólnym przesłaniem Kongresu jest debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce. Serdecznie zapraszamy! Tematyka Konkursy oraz sesja posterowa poprzedzające Kongres mają charakter otwarty, a udział...
Więcej

Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Patryk Brambert Z radością informujemy, że nakładem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk pod koniec 2021 roku, w serii Studia KPZK PAN, ukazała się monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego pod redakcją Iwony Kiniorskiej i Patryka Bramberta. Mobilności przestrzennej ludności doświadcza każdy zakątek świata. Motywy przemieszczeń migracyjnych są różne – ekonomiczne, polityczne, czy rodzinne, Związane są one z obszarem pochodzenia i miejscem przeznaczenia migranta, z przeszkodami pośrednimi, które mogą ograni...
Więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącej PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo, W przededniu Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie proszę najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Doświadczenie pandemii sprawia, że tradycyjne życzenia zdrowia nabrały szczególnego znaczenia. W życzeniach tych zawiera się nie tylko troska o nasze własne, indywidualne zdrowie, ale również społeczna odpowiedzialność za zdrowie innych. Przyjmijcie również życzenia otwartości, o której myślę w dwóch wymiarach: poszukiwania prawdy i spotkania z bliźnim. Otwart...
Więcej

Zmarł Profesor Zygmunt Maksymiuk

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Profesor Zygmunt Maksymiuk, geograf, hydrolog, niestrudzony badacz środowiska, a także znakomity nauczyciel i wychowawca młodzieży. Profesor Zygmunt Maksymiuk urodził się 29 lipca 1932 roku w Huszlewie na Podlasiu. Po maturze, uzyskanej w 1950 roku, Profesor podjął studia geograficzne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył je broniąc w marcu 1955 roku pracy magisterskiej, której promotorem był prof. Jan Dylik. W tym samym roku podejmuje pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Fizycznej II Uniwersytetu Łódzk...
Więcej