XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy – Sprawozdanie

Agata Gołąb

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii” odbyła się w Krakowie w dniach 20–22 października 2023 r. Jej organizacją zajmowali się studenci i doktoranci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod przewodnictwem mgr Agaty Gołąb. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela, Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ prof. dr. hab. Marka Drewnika, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obrady konferencyjne zostały otwarte 20 października o godz. 10.00 przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii prof. dr. hab. Marka Drewnika, Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ dr. hab. Anitę Bokwę i Zastępcę Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ dr. Piotra Trzepacza. W trakcie sesji otwarcia wygłoszone zostały dwa wykłady: pierwszy przez dr. Dominika Kaima pt. „Współwystępowanie obszarów zabudowanych oraz naturalnych w przestrzeni – globalne zjawisko i lokalne problemy”, drugi przez Karolinę Kossakowską, Kingę Wykręt oraz Alicję Goc pt. „Ślad węglowy – Jak łańcuchy dostaw wpływają na emisyjność produktów?” (Jacobs Solutions Inc.). Następnie uczestnicy konferencji, którzy przygotowali postery – 13 prac, w krótkiej jednominutowej prezentacji przedstawili zakres swoich badań. Postery wywieszone były przez cały czas trwania konferencji.

W pierwszym dniu konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych: gleboznawstwo i hydrologia, rozwój lokalny i regionalny I, geomorfologia, geografia transportu i geografia społeczna. Drugi dzień konferencji obejmował 4 sesje tematyczne: rozwój lokalny i regionalny II, meteorologia i klimatologia, gospodarka przestrzenna, geoekologia i turystyka, oraz sesja końcowa. Trzeciego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa do Ojcowskiego Parku Narodowego i jego okolic (jaskinia Łokietka, Brama Krakowska, Zamek Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa), na koniec udaliśmy się na zwiedzanie Browaru Lubicz w Krakowie.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy zgromadziła łącznie 58 osób. Wygłoszono 33 referaty i zaprezentowano 13 posterów. Tematyka współczesnych problemów i kierunków badawczych w geografii zgromadziła podczas konferencji przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych, w tym przede wszystkim geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o Ziemi i środowisku. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele 11 ośrodków naukowych w Polsce: Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z treścią wszystkich referatów i posterów można zapoznać się w książce abstraktów.