Ogólnopolska konferencja pt. „Obszary wiejskie: przemiany – procesy – wyzwania rozwojowe”

Kalendarz dnia 21 Lis 2023

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk organizuje w dniach 21-22 listopada 2023 r. ogólnopolską konferencję pt. „Obszary wiejskie: przemiany – procesy – wyzwania rozwojowe”. Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie.

Obszary wiejskie: przemiany - procesy - wyzwania rozwojowe - konferencja poświęcona pamięci Konrada Czapiewskiego Konferencja „Obszary wiejskie: przemiany – procesy – wyzwania rozwojowe” jest wydarzeniem dedykowanym pamięci dr hab. Konrada Czapiewskiego, profesora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który był aktywnym naukowcem, popularyzatorem wiedzy o przestrzeni, osobą zaangażowaną w działania wielu organizacji, w tym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Komisji Obszarów Wiejskich PTG.

W czasie konferencji zaplanowaliśmy prezentację publikacji dedykowanej pamięci Konrada Czapiewskiego, a przygotowywanej w ramach „Studiów KPZK”. Tytuł planowanego tomu to „Wiedza – przestrzeń – wieś”.

Proponujemy następujący zakres tematyczny sesji:

  • przemiany funkcjonalno-przestrzenne na obszarach wiejskich i kształtowanie polityki przestrzennej (zarówno z poziomu lokalnego jak i krajowego);
  • sprawiedliwość przestrzenna oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;
  • kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie 2035 r.;
  • aspekty społeczne rozwoju obszarów wiejskich (w tym edukacja, kapitał ludzki, kapitał społeczny i relacyjny);
  • potencjał turystyczny i kreowania marki terytorialnej;
  • innowacyjność na obszarach wiejskich;
  • rola obszarów wiejskich w utrzymaniu ekosystemów oraz zachowaniu bioróżnorodności.

Szczegółowe informacje nt. konferencji ogłoszone zostaną w maju. Wtedy też zostanie otwarta rejestracja oraz przyjmowanie zgłoszeń do wystąpień. W październiku 2022 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie konferencji ze środków na upowszechnianie nauki w Polskiej Akademii Nauk. Od jego rozstrzygnięcia i przyznanego dofinasowania będzie zależała wysokość ewentualnej opłaty konferencyjnej. Już dziś prosimy o rezerwację terminu: 21-22 listopada 2023 r. i zapraszamy do udziału w konferencji „Obszary wiejskie: przemiany – procesy – wyzwania rozwojowe”.