Komunikat Prezydium PTG dla Członków Towarzystwa w związku z koronawirusem

13 marca 2020 r. w Sosnowcu odbyło się posiedzenie Prezydium PTG. Posiedzenie zostało zwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i konsekwencje tej sytuacji dla działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prezydium PTG apeluje do wszystkich swoich Członków o zachowanie spokoju w obecnej sytuacji, śledzenie komunikatów i bezwzględne przestrzeganie zaleceń władz i instytucji państwowych i samorządowych. Prosimy do czasu ustabilizowania się sytuacji o rezygnację z organizowania jakichkolwiek spotkań przez Oddziały i Komisje PTG. Prosimy jednocześnie o objęcie szczególną troską naszych seniorów.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, posiedzenie Zarządu Głównego PTG zaplanowane w Warszawie na 27 marca br. nie odbędzie się. Niezbędne głosowania przeprowadzimy w formie elektronicznej: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wybór członków Komisji Wyborczej, ustalenie ostatecznego terminu zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego PTG. Termin i szczegóły głosowania elektronicznego zostaną podane do wiadomości przez Sekretarza PTG w odrębnym komunikacie. Sprawozdanie finansowe zostanie przesłane w odrębnej wiadomości mailowej do przewodniczących Oddziałów i Komisji PTG przez Sekretarza PTG.

Zgodnie z § 30, pkt. 1 Statutu PTG, Zarząd Główny PTG, najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w kadencji Przewodniczącego PTG, musi powołać co najmniej 3. osobową Komisję Wyborczą ds. przeprowadzenia wyborów nowego Przewodniczącego PTG oraz ustalić ostateczny termin zgłaszania kandydatów. Prezydium PTG rekomenduje powołanie 4. osobowej Komisji Wyborczej. Zgłoszenia kandydatów wraz z zeskanowaną, pisemną deklaracją kandydata potwierdzającą chęć udziału w pracy Komisji Wyborczej prosimy przesłać drogą mailową na adres ptg@uw.edu.pl w terminie do 23 marca 2020 roku.

Pliki do pobrania:

Prezydium PTG proponuje aby ostatecznym terminem, do którego można zgłaszać kandydatów na Przewodniczącego PTG ustalić 1 czerwca 2020 roku. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać drogą mailową na adres ptg@uw.edu.pl w formie skanu pisemnego zgłoszenia podpisanego przez minimum 3 członków PTG. Na zgłoszeniu powinien znaleźć się podpis kandydata potwierdzający gotowość objęcia funkcji w przypadku wyboru.

Ze względu na odwołane posiedzenie Zarządu Głównego PTG w marcu br., Prezydium PTG wnosi o przeprowadzenie dyskusji dotyczącej problemu funkcjonowania w strukturach PTG Oddziałów o odrębnej osobowości prawnej na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTG po wyborach. Jednocześnie, Prezydium PTG obecnej kadencji – w trosce o dobro Towarzystwa, obliguje wszystkie Oddziały o odrębnej osobowości prawnej, do stosowania jednolitych zasad naliczania podatku, posługiwania się numerem NIP Towarzystwa będącego płatnikiem podatku VAT i wspólnego rozliczania się z Towarzystwem, zgodnie z instrukcją dla skarbników przyjętą w 2018 roku.

Jeżeli – w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, pojawi się problem związany z organizacją Zjazdu PTG w czerwcu 2020 roku, zaproponujemy przełożenie Zjazdu PTG na czerwiec 2021 roku. Celebrować będziemy wówczas 75. rocznicę zjednoczenie ruchu geograficznego w Polsce. Organizację Zjazdu PTG będziemy chcieli powierzyć – bez zmian – Oddziałowi Wrocławskiemu PTG.

W przypadku konieczności przełożenia terminu Zjazdu PTG, w roku 2020 odbędzie się wyłącznie wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, najprawdopodobniej w sobotę 10 października 2020 roku. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmiemy do końca kwietnia br. Wyjaśniamy, że mandaty dla delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG już przyznane przez poszczególne Oddziały swoim członkom zachowują ważność. W sytuacji gdy w Oddziale głosowanie nad wyborem delegatów jeszcze się nie odbyło, prosimy o organizowanie takiego głosowania w formie elektronicznej. Jeżeli któryś z wybranych delegatów zrzeknie się mandatu ze względu na ewentualną zmianę terminu, prosimy o wybór nowego delegata również w głosowaniu w formie elektronicznej. Przypominamy, że wybory delegatów Oddziałów należy zakończyć do końca kwietnia br.

Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego