Konkurs prac magisterskich z zakresu geografii

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego informuje, że w 2018 roku odbędzie się XXXIV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2017 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace.

Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • umiejętność stosowania metod badawczych,
 • ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
 • poprawność językowa,
 • strona ilustracyjna.

Prace należy przesyłać w formie, która stanowiła podstawę do przyznania tytułu magistra (wersja papierowa i elektroniczna). Prace powinny być przekazane wraz z pismem przewodnim Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu). W piśmie tym powinny być podane następujące informacje:

 • tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • data uzyskania tytułu magistra geografii,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail autora pracy,
 • stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz adres opiekuna pracy,
 • wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.

Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej, przygotowane na egzamin magisterski. Prace wraz z pismem i recenzjami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2018 r. pod adresem:

Komisja Konkursu Prac Magisterskich
Zarząd Główny PTG
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Regulamin Konkursu zawierający szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania prac magisterskich, kryteriów ich oceny oraz przebiegu prac związanych z Konkursem jest zamieszczony na stronie internetowej PTG pod adresem: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/konkurs-prac-magisterskich/. Prace magisterskie są zwracane po zakończeniu Konkursu.