XXVII Seminarium Krajobrazowe – Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne

Kalendarz dnia 28 Wrz 2023

Zapraszamy na XXVII Seminarium Krajobrazowe. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego we współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizuje w dniach 28-29 września 2023 r. w Lublinie XXVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, tym razem pt. „Zmienność krajobrazu. Krajobrazy przemijające i efemeryczne”.

XXVII Seminarium Krajobrazowe Zmienność jest istotną cechą krajobrazu. Zmiany ciągłe prowadzą do powstania nowego krajobrazu, zaś cykliczne wiążą się z mniej lub bardziej regularnym powrotem krajobrazu do poprzedniego stanu. Niektóre krajobrazy charakteryzuje wysokie tempo zmienności i towarzysząca mu tymczasowa zmiana jakości. Znaczenie krajobrazów przemijających i efemerycznych jest w ostatnim czasie coraz bardziej akcentowane. Ich badania często mają charakter interdyscyplinarny, otwierają nowe możliwości rozumienia świata. Nietrwałe elementy (zjawiska), są warte uwagi ze względu na ich istotny wpływ na postrzeganie krajobrazu. Ponadto ignorowanie krajobrazów efemerycznych (m.in w procesie planowania przestrzennego) utrudnia rzetelną ocenę krajobrazu do celów utylitarnych.

Proponujemy następujący zakres tematyczny sesji:

  • Dynamika krajobrazu. Zmiany w krajobrazach naturalnych i kulturowych
  • Rytmy i cykle w krajobrazie. Zmiany sezonowe i dobowe a krajobraz
  • Wpływ warunków pogodowych na percepcję krajobrazu
  • Soundscape, smellscape
  • Festiwalizacja krajobrazu. Sakralizacja krajobrazu. Krajobrazy inscenizacji
  • Kulturowe zjawiska efemeryczne. Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Turystyka eventowa
  • Efemeryczne formy architektury krajobrazu. Ogrody efemeryczne
  • Krajobrazy przemijające i efemeryczne a planowanie przestrzenne

Organizatorzy seminarium liczą na zainteresowanie proponowaną tematyką nie tylko geografów ale także architektów krajobrazu oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych i artystów. Zapraszamy do przygotowywania referatów teoretycznych, jak również prezentujących studia przypadku. Termin zgłoszeń upływa w dn. 15 kwietnia 2023 r. Spośród zgłoszonych propozycji organizatorzy dokonają wyboru. Możliwe jest także przedstawienie posterów lub głosów w dyskusji. Oprócz obrad kameralnych częścią seminarium będą imprezy towarzyszące i sesje terenowe. W ramach seminarium przewidziany jest też udział gości honorowych, m.in. prof. Joanny i Floriana Plitów, prof. Krzysztofa H. Wojciechowskiego oraz prof. Tadeusza J. Chmielewskiego, którzy wygłoszą referaty plenarne lub wezmą udział w dyskusji. Aktualizowane informacje na temat seminarium dostępne są stronie internetowej Komisji: https://www.krajobrazkulturowy.us.edu.pl/.