Wykład pt. Archiwalne mapy w wizualizacjach multimedialnych i interaktywnych

Kalendarz dnia 14 Sty 2021

„Archiwalne mapy w wizualizacjach multimedialnych i interaktywnych” do tytuł prelekcji dr. Dariusza Lorka w ramach zdalnego spotkania zorganizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie to odbędzie się w w czwartek 14 stycznia 2021 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams.

Tematyka

Archiwalne mapy – to nim będzie poświęcony wykład. Archiwalne mapy stanowią cenne źródło informacji o historycznej przestrzeni, jej strukturze, zachodzących relacjach przestrzennych, a także pozwalają prześledzić postęp w kwestii sposobów kodowania otaczającego świata na arkuszu papieru.

Na tle innych źródeł informacji o dawnym środowisku takich jak różne archiwalia, opracowania tekstowe, stare fotografie, ryciny, czy artefakty architektoniczne, medium jakim jest „mapa” przedstawia kompleksowo cały badany obszar. Z kolei dostępność internetu, rozwój technologii, oprogramowania nie tylko w zakresie systemów geoinformacyjnych, ale także sztuki wizualnej pozwala współcześnie na poszukiwanie i wzmacnianie dotychczasowych form przekazu, co dotyczy także treści zapisanej na dawnych mapach.

Kompilacja różnorodnych źródeł danych przestrzennych (archiwalne mapy, plany, ryciny, fotografie, informacje opisowe) i wykorzystanie multimediów do prezentacji dawnych stanów poprzez zastosowanie między innymi płynnych przejść między sekwencjami, ujęć z różnych perspektyw i w różnych skalach, mogą prowadzić do poznawania historycznej przestrzeni w nowym wymiarze. Współczesne możliwości wizualizacji tych archiwalnych danych np. w aspekcie rekonstrukcji dawnych obiektów lub całych struktur pozwalają także odkrywać i badać cechy czy relacje przestrzenne wcześniej nieznane.

Prelegent

Dariusz Lorek, dr, jest pracownikiem Zakładu Kartografii i Geomatyki w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (Komisja Map Topograficznych). Do jego zainteresowań naukowych należą m.in.: potencjał informacyjny map topograficznych z XVIII/XIX wieku, multimedialne rekonstrukcje przestrzeni oraz wykorzystanie dawnych map w badaniach transformacji krajobrazowych.