XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy – Sprawozdanie

Łukasz Fiedeń

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii” odbyła się w Krakowie w dniach 21–23 października 2022 r. Jej organizacją zajmowali się doktoranci i studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod przewodnictwem mgr. Dawida Piątka. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela, Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ prof. dr. hab. Marka Drewnika, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Obrady konferencyjne zostały otwarte 21 października o godz. 10.00 przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii prof. dr. hab. Marka Drewnika i Zastępcę Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ dr. Piotra Trzepacza. Wykład inauguracyjny „O tym jak trudny jest dojazd do miasta” wygłosił dr Łukasz Fiedeń. Następnie odbyła się sesja plenarna o zróżnicowanej tematyce obejmującej zagadnienia z zakresu hydrologii, zastosowania narzędzi GIS oraz planowania i polityki przestrzennej.

W pierwszym dniu konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych: klimatologia, rozwój regionalny, ekologia krajobrazu i turystyka, rozwój lokalny oraz geomorfologia i użytkowanie ziemi. Drugi dzień rozpoczął się od sesji posterowej, w gdzie zaprezentowano 12 prac. Następnie uczestnicy konferencji udali się na wycieczkę terenową do Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Zamku Królewskiego w Niepołomicach oraz Izby Leśnej i Ośrodka Hodowli Żubrów Nadleśnictwa Niepołomice. W ostatnim dniu konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne: hydrologia i klimatologia, geografia społeczna oraz geografia fizyczna, a także sesja końcowa.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy zgromadziła łącznie 61 osób. Wygłoszono 33 referaty i zaprezentowano 12 posterów. Tematyka współczesnych problemów i kierunków badawczych w geografii zgromadziła podczas konferencji przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych, w tym przede wszystkim geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o Ziemi i środowisku. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele 12 ośrodków naukowych w Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.