Komisja Geografii Komunikacji PTG

Wydawnictwa

Komisja Geografii Komunikacji PTG od 1996 r. wydaje interdyscyplinarne czasopismo naukowe – Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Powstanie czasopisma jest efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. Pierwszy numer Prac ukazał się w 1996 r., a działalność pierwszego składu redakcji była kontynuowana do 2011 r. Władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym prezentowane są wyniki badań z zakresu geografii komunikacji. Publikowane są także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny. Prezentowane są wyniki studiów zrealizowanych w różnej skali przestrzennej, od lokalnej po międzynarodową.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to czasopismo, na łamach którego prezentowane są następujące tematy:

 • przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
 • rozwój zrównoważonej mobilności,
 • powiązania transportu ze stanem środowiska,
 • efektywność energetyczna transportu,
 • rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
 • powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
 • wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
 • geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
 • geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • rozwój metodologiczny badań transportowych,
 • metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
 • relacje pomiędzy transportem a turystyką.

Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualna strona czasopisma: https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/. Numery wydawane w latach 1996–2011 dostępne są na archiwalnej stronie periodyku: https://kgrr.ug.edu.pl/prace-komisji-geografii-komunikacji-ptg/.