O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Geograficzne założone w Warszawie w styczniu 1918 r. kontynuuje swoje wiekowe dziedzictwo w duchu odpowiedzialności za historię, stan obecny i perspektywy rozwoju geografii polskiej. Szanując tradycję i dorobek poprzednich pokoleń geografów, współcześnie PTG stoi wobec trudnych wyzwań zmieniającego się świata, procesów globalizacji oraz aktywnego i odpowiedzialnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Więcej

Przekaż 1,5%

Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce.
Więcej

Działalność Towarzystwa

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji i zastosowania wiedzy geograficznej w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. PTG realizuje to poprzez inicjowanie i organizowanie badań naukowych, szerzenie kultury geograficznej oraz wychowanie w duchu patriotyzmu terytorialnego. Szczególnie istotna jest działalność wydawnicza, organizacja konferencji i seminariów oraz inna aktywność organizacyjna i opiniotwórcza. Ważną rolę w rozwoju świadomości geograficznej społeczeństwa odgrywa akcja popularyzacyjn...
Więcej