Wręczenie nagrody w II edycji Konkursu im. Jędrzeja Gadzińskiego

Dnia 10 maja 2024 r. rozstrzygnięto II edycję Konkursu im. dra Jędrzeja Gadzińskiego. Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznały nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu Geografii Komunikacji.

Zwycięzcą II edycji Konkursu został mgr Jakub Łodziński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca Pana mgr Jakuba Łodzińskiego pt. „Przestrzenne aspekty funkcjonowania zeroemisyjnego transportu publicznego na obszarze Krakowa” została oceniona najwyżej przez Kapitułę Konkursową. Jako najważniejsze zalety pracy członkowie Kapituły wskazali: logiczną, przemyślaną strukturę treści, spójność pod kątem postawionych pytań badawczych, metod i wniosków, a także dużą użyteczność praktyczną. Opracowanie wyróżniało się na tle innych prac także wykorzystaniem bogatego zasobu źródłowego (m. in danych GTFS). Członkowie Kapituły podkreślili również, że praca nawiązuje do
dorobku i zainteresowań badawczych dra Jędrzeja Gadzińskiego. Dodatkowo członkowie Kapituły, zadecydowali o przyznaniu wyróżnień autorom prac:

  • Panu mgr inż. Bartoszowi Doszczeczce, autorowi pracy pt. „Potencjalne efekty przywrócenia kolei pasażerskiej w gminie Polkowice”,
  • Panu mgr inż. Jakubowi Burdzemu, autorowi pracy pt. „Sieć kolejowa a policentryczny układ osadniczy w Polsce”,
  • Panu mgr Mikołajowi Paśce, autorowi pracy pt. „Integracja kolei z innymi środkami transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym”.

Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest bezpłatne uczestnictwo w corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” wraz publikacją (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopiśmie Prace Geografii Komunikacji PTG oraz nagroda finansowa w kwocie 5 tys. zł.
Wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 10 maja 2024 r. w trakcie IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, która odbyła się w Toruniu. W imieniu zwycięzcy, nagrodę odebrał Promotor pracy, dr Jakub Taczanowski. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy tegorocznych absolwentów do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu.

Autor tekstu: Radosław Bul
Autor zdjęć: Łukasz Fiedeń