Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego rozstrzygnięty

Radosław Bul

Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego został rozstrzygnięty. Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznały nagrodę w Konkursie im. Jędrzeja Gadzińskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu Geografii Komunikacji. Zwycięzcą został mgr Adam R. Parol z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego

Od lewej: Tadeusz Bocheński (USz), Arkadiusz Kołoś – przewodniczący Komisji Geografii Komunikacji PTG (UJ), Adam R. Parol (UJ), Radosław Bul (UAM). Fot. Tadeusz Palmowski

Praca mgr Adama Parola została oceniona najwyżej przez Kapitułę Konkursową. Jako najważniejsze zalety pracy członkowie Kapituły wskazali logiczną, przemyślaną strukturę treści, rozbudowane wnioski i rekomendacje oraz dużą użyteczność praktyczną. Praca wyróżniała się na tle pozostałych opracowań ze względu na takie walory jak: imponujący zebrany materiał badawczy, którego zgromadzenie było pracochłonne i wymagało wykorzystania licznych i różnorodnych źródeł, szczegółowość analiz identyfikujących kluczowe aspekty obsługi transportowej obszaru funkcjonalnego (w tym wykluczenia transportowego) oraz wykorzystanie znacznej liczby publikacji literaturowych. Członkowie Kapituły podkreślili również, że praca nawiązuje do dorobku Jędrzeja Gadzińskiego – jego badań nad obsługą transportową regionów miejskich.

Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest bezpłatne uczestnictwo w corocznej Międzynarodowej Konferencji Geografii Komunikacji wraz publikacją (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopiśmie Prace Geografii Komunikacji PTG oraz nagroda finansowa w kwocie 5 tys. zł. Wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 25 maja 2023 r. w trakcie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, która odbyła się w Szczecinie. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i zachęcamy tegorocznych absolwentów do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu.